Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

uczelnia niepubliczna, 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86, (+22) 58 44 500, pjatk@pja.edu.pl

Stypendia - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie przyznaje trzy rodzaje stypendiów: stypendium rektorskie, socjalne oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnością.

Każde z nich wymaga złożenia wniosku przez system stypendialny. Raz do roku, na początku semestru letniego, przyjmowane są też wnioski o stypendium im. Prof. Z. Michalewicza. Są one skierowane do studentów informatyki dziennej, którzy ukończyli studia, uzyskali tytuł inżyniera i podejmują studia drugiego stopnia na tym samym kierunku, dziennie, na PJATK.

Stypendium Rektora
Stypendium to jest przyznawane raz w semestrze, na początku semestru zimowego i letniego, za osiągnięcia z semestru poprzedniego. Przyznawane jest na podstawie liczby uzyskanych punktów. Liczba punktów jest wyliczana na podstawie średniej ocen.
O stypendium rektorskie mogą wnioskować również studenci, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe (pod warunkiem, że nie mają żadnych zaległych przedmiotów).
Stypendium socjalne
O stypendium socjalne mogą wnioskować wszyscy studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem bezwzględnym jest nie przekroczenie ustalonego miesięcznego dochodu na osobę, jednak kryterium dochodowe jest kryterium pomocniczym, nie decydującym.
Stypendium dla osób z niepełnosprawnością
O stypendium dla osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się studenci, którzy mają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.
Zapomoga

Zapomoga jest jednorazowym bezzwrotnym świadczeniem przyznawanym na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. W celu ubiegania się o zapomogę należy złożyć podanie (wniosek do pobrania tutaj) z rzetelnym opisem sytuacji i dołączyć do niego dokumenty, które potwierdzą tę sytuację (może to być wypowiedzenie umowy, oświadczenie pracodawcy o zawieszeniu świadczenia pracy, itp.).

O zapomogę można wnioskować dwa razy w roku akademickim.

Stypendia - informacje ogólne

Co to jest stypendium?

Stypendium to wsparcie pieniężne, które może uzyskać student po spełnieniu określonych kryteriów. Studiowanie zawsze wiąże się z dużymi wydatkami - książki, dojazdy, często mieszkanie w nowym mieście. Nie każda rodzina jest w stanie podołać takim wydatkom. Niekiedy nieprzewidziane sytuacje losowe pogarszają warunki materialne.

Na uczelniach funkcjonuje kilka form pomocy finansowej, które w konkretnych sytuacjach mogą znacząco podreperować budżet studencki, poprawić komfort i jakość kształcenia. Mowa tu o wsparciu pieniężnym, jakim jest:

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora
 • stypendium ministra
 • zapomoga

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium przyznania stanowi dochód netto przypadający na członka rodziny. Stawki ustalane są wewnętrznie przez uczelnię. Miesięczne kwoty, na jakie może liczyć student to od ok. 800 zł do blisko 2000 zł.

Stypendium socjalne może być zwiększone dla osób, które zamieszkują w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ta forma wsparcia finansowego przyznawana jest osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności na czas trwania ważności tego orzeczenia.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Kwoty wahają się od 600 zł do 1000 zł.

Stypendium Rektora

Stypendium rektora to nagroda za wyróżniające się wyniki i osiągnięcia naukowe. Kryterium przyznania jest uzyskanie określonej średniej ocen w minionym roku akademickim (indywidualnie ustalanej dla konkretnego kierunku czy wydziału), ale także zdobyte osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Stypendium rektora przyznawane jest nie wcześniej, niż po zakończeniu pierwszego roku. Liczba laureatów stypendium rektora ustalana jest na podstawie odsetka osób uprawnionych. W praktyce przyznaje się je nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

Wysokość stypendium rektora ustalana jest wewnętrznymi rozporządzeniami uczelni i waha się od ok. 700 zł do 1200 zł

Stypendium Ministra

Stypendium ministra jest wyróżnieniem dla osób uzyskujących ponadprzeciętne wyniki naukowe i artystyczne w obszarach związanych ze studiami lub osiągnięcia sportowe.

Wniosek o stypendium ministra składa rektor (lub osoba przez niego upoważniona), jednak wszelkich formalności, dostarczenia stosownych dokumentów powinna dopilnować osoba zainteresowana otrzymaniem stypendium.

Minister w danym roku akademickim może przyznać 840 stypendiów. Każde z nich wypłacane jest jednorazowo. Maksymalna kwota jednego stypendium to 17000 zł.

Zapomoga

Zapomoga stanowi wsparcie finansowe w sytuacjach losowych, przyznawana jest studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn od siebie niezależnych. Mowa tu choćby o nieszczęśliwym wypadku, poważnej chorobie, śmierci członka najbliższej rodziny, kradzieży dokonanej na szkodę studenta czy klęsce żywiołowej. Jedyną sytuacją nielosową uprawniającą do otrzymania zapomogi jest urodzenie dziecka.

Zapomogę można otrzymać jeden raz na podstawie dokumentacji tego samego zdarzenia. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie, ocenie podlega stopień pogorszenia sytuacji życiowej, wpływ zdarzenia na stan materialny osoby wnioskującej.

Maksymalna kwota zapomogi to od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych.

Co warto wiedzieć o stypendiach?

System stypendialny obejmujący wspomniane świadczenia funkcjonuje zarówno na uczelniach publicznych jak i niepublicznych.

Ze stypendiów i zapomogi mogą skorzystać studenci studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Stypendia przyznawane są zawsze na wniosek. To osoba potrzebująca/zainteresowana musi zgłosić potrzebę, zadbać o zgromadzenie wymaganej dokumentacji, dostarczyć w wymaganym terminie odpowiedni wniosek.

Wypłaty przekazywane są na konto, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku należy wskazać numer rachunku bankowego.

Jeśli osoba spełnia kryteria przewidziane dla każdej formy wsparcia finansowego, może być jednocześnie beneficjentem kilku stypendiów.

Niektóre formy pomocy są jednorazowe, inne przyznawane są np. na jeden semestr lub rok i wymagają ponownego wnioskowania o kontynuację świadczenia.

Stypendia i zapomogi nie są opodatkowane.

Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku mogą korzystać ze świadczenia stypendialnego tylko na jednym z nich, wybranym przez siebie.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu stypendialnego na konkretnej uczelni należy sprawdzać w internetowych serwisach studenckich.

Typy studiów w Polsce

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie