Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo to nazwa studiów humanistycznych, które kładą nacisk na wiedzę o różnych formach kultury wysokiej i kształcą przyszłych specjalistów zarządzania instytucjami kultury lub animatorów kultury.

Studenci kierunku rozwijają wrażliwość na zjawiska kulturowe. Prócz tradycyjnych zajęć dydaktycznych, organizowane są zajęcia wyjazdowe i wizyty w instytucjach kulturalnych. Podczas studiów studenci uczą się analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Poznają współczesne media, sposoby ich oddziaływań, funkcje i znaczenie, jakie pełnią w nowoczesnym społeczeństwie oraz przyswajają wiedzę z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, regionalistyki.

Program nauczania jest skonstruowany tak, aby student przyswoił wiedzę dotyczącą zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze.

Specjalności oferowane na kierunku kulturoznawstwo:

 • amerykanistyka
 • animacja i zarządzanie kulturą
 • animacja kultury
 • animator i menadżer kultury
 • antropologia i socjologia kultury
 • cyberkultura i media
 • cywilizacja śródziemnomorska
 • cywilizacje starożytne świata
 • dziedzictwo kulturowe-zarządzanie i promocja
 • edytorstwo multimedialne
 • elektroniczne przetwarzanie informacji
 • film w kulturze
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach
 • folklorystyka i etnologia
 • historia i kultura regionalna
 • judaistyka
 • komunikacja kulturowa
 • kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowych
 • krytyka artystyczna i popularyzacja kultury
 • krytyka i promocja sztuk plastycznych
 • krytyka i animacja sztuki
 • kultura chrześcijańska
 • kultura literacka
 • kultura popularna
 • kultura współczesna
 • kulturoznawstwo międzynarodowe
 • lingwistyka - przekładoznawstwo i komunikacja międzykulturowa
 • lingwistyka
 • media i film
 • media i popkultura
 • medioznawstwo
 • miasto, metropolia, sztuka - jak działać w przestrzeni publicznej
 • migracje i etniczność
 • muzyka w kulturze
 • nowa audiowizualność
 • porównawcze studia cywilizacji
 • promocja sztuki
 • publicystyka kulturalna
 • stosunki etniczne i migracje międzynarodowe
 • sztuka i turystyka
 • sztuki plastyczne w kulturze
 • sztuki wizualne
 • teatr w kulturze
 • teatrologia
 • teoria i historia kultury
 • twórcze pisanie
 • wizualizacja projektów użytkowych
 • wschodoznawstwo
 • zarządzanie kulturą
 • zarządzanie mediami
 • zarządzanie w kulturze.

Dla kogo studia na kierunku kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo to studia dla ludzi z pasją: miłośników literatury, teatru, kina.

Osób, które swoje zainteresowania chcą wykorzystać w życiu zawodowym.

Kandydaci na studia to ludzie tolerancyjni i ciekawi świata, pragnący zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające pełniejsze uczestnictwo w kulturze i rozumienie składających się na nią zjawisk.

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo

Program studiów przewiduje m.in. takie przedmioty:

 • historia teatru i widowiska
 • historia filmu
 • historia sztuki
 • kultura audiowizualna
 • filozofia współczesna
 • zarządzanie instytucjami kultury
 • wiedza o kulturach miasta
 • kulturowe teorie literatury
 • kultury alternatywne
 • historia fotografii
 • wprowadzenie do nauki o komunikowaniu
 • dzieje sztuki
 • filozofia kultury
 • współczesna kultura literacka
 • kultura i media
 • marketing i reklama w kulturze.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kulturoznawstwo

Rekrutacja odbywa się na podstawie punktów przeliczonych z ocen maturalnych z przedmiotu/przedmiotów wybranych przez uczelnię.

Najczęściej pod uwagę brane są:

 • język polski
 • historia
 • filozofia
 • historia sztuki
 • historia muzyki lub wiedza o tańcu
 • wiedza o społeczeństwie
 • język obcy nowożytny
 • matematyka.

Sprawdzajcie szczegółowo na stronach rekrutacyjnych informacje odnośnie wymagań konkretnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku kulturoznawstwo

Po ukończeniu studiów na kierunku kulturoznawstwo absolwenci mogą znaleźć pracę w:

 • muzeach
 • teatrach
 • galeriach
 • kinach
 • domach kultury
 • organizacjach pozarządowych
 • agencjach PR
 • agencjach reklamowych i mediach.

Stanowiska, o które mogą się przykładowo ubiegać to instruktor w placówce kulturalno-oświatowej, animator działań kulturalno-społecznych, merytoryczny pracownik muzeum, badacz zjawisk kultury, krytyk, manager, animator działań artystycznych, recenzent sztuk teatralnych.

Opinie o kierunku kulturoznawstwo

Kultura jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym, żywym, ulotnym, podatnym na zmiany.

Kulturoznawstwo to studia charakterze interdyscyplinarnym.

Absolwenci są erudytami potrafiącymi krytycznie spojrzeć na zjawiska kulturowe.

Kulturoznawstw w pigułce?

Zobaczcie:


Kierunki pokrewne do kierunku kulturoznawstwo

Jakie uczelnie oferują kierunek kulturoznawstwo

W których miastach można studiować kierunek kulturoznawstwo

Komentarze (1)

Tosia
Słyszałam skrajne opinie. Studia wydają się być ciekawe, pewnie zależy od uczelni, kadry itp.
03.04.2020

Zobacz również

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie