Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo międzynarodowe

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo międzynarodowe posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje opisane poniżej:

 • ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk
 • ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym kulturę, struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii i metodologii nauk o kulturze
 • zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych
 • ma uporządkowaną wiedzę i rozumie założenia głównych kierunków i szkół w rozwoju nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi aplikacjami
 • zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji oraz sposoby ich wykorzystania
 • ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury mediów i cywilizacji medialnej
 • ma świadomość kompleksowego charakteru kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach. Identyfikuje wytwory kultury swoiste dla wybranego regionu i interpretuje je z perspektywy wybranej specjalności.
 • zna, rozumie i potrafi identyfikować przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego, tożsamości kulturowej oraz ich przemian we współczesnym świecie
 • ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych i kulturowych oraz ich relacjach we współczesnym świecie w skali krajowej,międzynarodowej i międzykulturowej
 • ma wiedzę o procesach interakcji kulturowych w realiach konkretnych grup i organizacji
 • ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości, typów osobowości i mentalności, instytucji oraz typów więzi społecznej w procesie zmian kulturowych
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł
 • posiada umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z uwzględnieniem języka poznawanych kultur jako niezbędnego elementu inkulturacji, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk kulturowych, religijnych i społecznych (w tym politycznych, prawnych i ekonomicznych)
 • posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej analizy konkretnej rzeczywistości kulturowej
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalającą na rozwiązywanie realnych problemów świata społecznego i kulturowego
 • potrafi prognozować procesy kulturowe z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i demograficznych wpływających na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji
 • rozpoznaje i interpretuje wartości rdzenne dziedzictwa kulturowego i kluczowych systemów normatywnych konkretnych grup kulturowych wraz z ich symbolicznymi wytworami
 • potrafi rozpoznać charakter kluczowych wyzwań i pojawiających się w procesie interakcji kulturowych oraz proponować sposoby ich praktycznego rozwiązywania
 • posiada podstawowy zakres kompetencji komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany międzykulturowej
 • posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania w języku polskim typowych prac i projektów dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z możliwością ich praktycznych aplikacji
 • rozumie znaczenie etycznych wymiarów analizowanych zagadnień, swojej dyscypliny i wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
 • ma świadomość odpowiedzialności i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka na różnych poziomach rzeczywistości społecznej
 • posiada wizję zdobywanego zawodu, jego roli, priorytetów i charakteru w kontekście wyzwań i dylematów społeczno-kulturowych współczesnego świata
 • potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej
 • umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i kulturalnych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
 • uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej wykazując się odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji medialnej
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora i konsultanta w dialogu i współpracy międzykulturowej
Dla kogo studia na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe
Jakie uczelnie oferują kierunek kulturoznawstwo międzynarodowe
W których miastach można studiować kierunek kulturoznawstwo międzynarodowe
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie