Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kultura w mediach i komunikacji

Studia na kierunku Kultura w mediach i komunikacji zapewniają pogłębioną wiedzę o praktykach kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem mediów i ich roli w komunikacji, o sposobie budowania wizerunku publicznego, stereotypu, mitu kulturowego oraz wdrażają do badań naukowych. Uczą korzystania ze specjalistycznych metod i narzędzi badawczych, potrzebnych do analizy i interpretacji tekstów kultury (w tym przekazów medialnych). Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji społecznych, zwłaszcza dotyczących aktywnego uczestnictwa w kulturze, efektywnego współdziałania z różnymi środowiskami na rzecz kształtowania tożsamości lokalnej i narodowej oraz zachowania dziedzictwa kulturalnego regionu, kraju i Europy. Kształcimy absolwenta kreatywnego, z dobrą znajomością języka obcego, co pozwoli mu w przyszłości pełnić np. niezwykle użyteczną rolę negocjatora międzykulturowego.

Absolwent kierunku Kultura w mediach i komunikacji dzięki zorientowaniu kształcenia na mechanizmy komunikacyjne i medialne poznaje specjalistyczną terminologię kulturoznawczą, szczególnie w odniesieniu do mediów i procesów komunikacyjnych funkcjonujących w kulturze, oraz zaawansowane metody badawcze tekstów i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych. Dzięki temu absolwent identyfikuje, rozumie i analizuje zjawiska oraz procesy kulturowe (zarówno współczesne, jak i dawne) występujące w mediach, a także w dyskursach publicznych, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze, właściwe dla kulturoznawstwa i wiedzy o mediach oraz pozwalające na integrowanie perspektyw badawczych.

Absolwent studiów Kultura w mediach i komunikacji jest przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia i/lub podyplomowych, a także do prowadzenia badań naukowych. Może ubiegać się o pracę w ośrodkach kultury, administracji publicznej i instytucjach samorządowych; w sektorze kreatywnym: biurach promocji i public relations; reklamie; w mediach: prasie, radiu, telewizji i nowych mediach, w serwisach internetowych; firmach i przedsiębiorstwach w charakterze animatora kultury i organizatora spotkań międzykulturowych; w fundacjach i stowarzyszeniach kulturalnych: lokalnych, krajowych i międzynarodowych w charakterze specjalisty ds. komunikacji międzykulturowej, strategii komunikacyjnych w mediach, kreatora wizerunku.

Studia drugiego stopnia (w systemie stacjonarnym) kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Student wybiera od pierwszego semestru (przy rekrutacji) jedną z dwóch specjalności:

 • film i nowe media w komunikacji kulturowej
 • teatr i promocja kultury widowisk.

Absolwent specjalności film i nowe media w komunikacji kulturowej (studia drugiego stopnia) posiada pogłębioną wiedzę z zakresu kultury filmowej, mediów audiowizualnych i nowych mediów. Zna terminologię z zakresu kultury i technologii, koncepcje „horyzontu optyki”, dokonuje analizy i interpretacji zjawisk filmowych i medialnych, swobodne porusza się po zjawiskach nowych mediów, rozpoznaje mechanizmy kulturowe (narracje mitologiczne) w tekstach medialnych.

Absolwent specjalności film i nowe media w komunikacji kulturowej jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury i w instytucjach medialnych, w komunikacji publicznej, a także jako krytyk filmowy.

Absolwent specjalności teatr i promocja kultury widowisk (studia drugiego stopnia) posiada pogłębioną wiedzę z zakresu kultury widowisk, antropologii widowisk, performansu oraz teatrologii, zna historię i teorię performansu, formy teatru współczesnego, praktyki kulturowe podejmowane przez poszczególne grupy (etniczne czy społeczne), związki mitu i rytuału z kulturą widowisk, a także sposób oddziaływania nowych mediów na szeroko definiowane praktyki teatralne i performatywne. Absolwent dokonuje analizy i interpretacji współczesnych zjawisk teatralnych i performatywnych, tworzących je mechanizmów kulturowych. Poza tym zna techniki promowania szeroko rozumianej kultury widowisk.

Absolwent specjalności teatr i promocja kultury widowisk jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury i w mediach, w instytucjach zajmujących się komunikacją publiczną, w obszarze krytyki teatralnej oraz w sektorze promocji form teatralnych

Dla kogo studia na kierunku kultura w mediach i komunikacji
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku kultura w mediach i komunikacji
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kultura w mediach i komunikacji
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku kultura w mediach i komunikacji
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku kultura w mediach i komunikacji
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku kultura w mediach i komunikacji
Jakie uczelnie oferują kierunek kultura w mediach i komunikacji
W których miastach można studiować kierunek kultura w mediach i komunikacji
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu