Szczegółowy opis uczelni
Wybierz studia na UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to jeden z wiodących i najchętniej wy­bie­ranych uniwer­sy­tetów w Pol­sce z doświad­czoną kadrą aka­de­micką i świet­nym za­ple­czem nau­ko­wym. Jest wyższą uczel­nią publiczną, której początki sięgają 1954 ro­ku, kie­dy to nosiła mia­no Aka­de­mii Teologii Ka­to­lic­kiej. Od 1999 ro­ku działa ja­ko Uniwer­sy­tet Kar­dynała Ste­fana Wy­szyńskie­go w War­sza­wie (UKSW).

Trzon nau­ko­wy Uniwer­sy­tetu Kar­dynała Ste­fana Wy­szyńskie­go w War­sza­wie stanowi 732 pracowników naukowych

UKSW ksz­tałci w su­mie 16 726 studentów

Studia stacjonarne - 11 735 studentów

Studia niestacjonarne – 4388 studentów

Studia podyplomowe – 603 studentów

Jesteśmy uczel­nią przy­jazną stu­den­tom nie­pełnospraw­nym. Nowocze­sna in­frastruk­tu­ra na­szych bu­dynków jest przy­sto­so­wana również do ich po­trzeb.

Stu­den­ci oprócz zajęć dy­dak­tycz­nych mogą ak­tyw­nie działać w licz­nych kołach nau­ko­wych (58 na różnych wy­działach), or­ga­nizacjach stu­denc­kich al­bo sa­morządzie stu­dentów. Na Uniwer­sy­tecie działa również te­atr i chór aka­de­mic­ki.

Wyjątko­wo atrak­cyj­ny sys­tem sty­pen­dial­ny sprawia, iż rocz­nie stu­den­tom UKSW wypłaca­ne jest po­nad sześć ty­sięcy świad­czeń so­cjal­nych z za­ple­cza so­cjal­nego.


Erasmus

UKSW pod­pisało w su­mie 166 umów o współpra­cy z uczel­nia­mi za­gra­nicz­nymi w ramach pro­gra­mu ERASMUS. Na­si stu­den­ci mają możliwość wy­jaz­du na sty­pen­dia za­gra­nicz­ne do po­nad 111 uczel­ni w Eu­ro­pie oraz na sty­pen­dia krajowe do 19 uniwer­sy­tetów pol­skich w ramach pro­gra­mu mo­bil­ności stu­dentów MOST.

Oferta Kształcenia

Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, I pierwszego i II stopnia.

UKSW oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich. Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikaty jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się: studia jednolite magisterskie, studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia, studia podyplomowe.

Oferta studiów

Rekrutacja na studia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biuro Rekrutacji

ul. Wóycickiego 1/3 | 01-938 Warszawa | budynek 23 | pokój 005

tel. 22 569 96 92, 569 96 94, 569 68 32

e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Studia podyplomowe

Szczegółowe informacje na temat oferty w zakresie programów podyplomowych znajdziecie na stronie:

https://uksw.edu.pl/pl/ksztalcenie/studia-podyplomoweSkontaktuj się z nami - Wydziały Uczelni

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

tel. centrala 022/ 561 88 00 | e-mail: info@uksw.edu.pl


Biuro Rekrutacji

ul. Wóycickiego 1/3 | 01-938 Warszawa | budynek 23 | pokój 005
tel. 22 569 96 92, 569 96 94, 569 68 32 | e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl


Collegium Medicum | https://collegium-medicum.uksw.edu.pl/

 • Adres: ul. Wóycickiego 1/3, 01 - 938 Warszawa
 • tel. 22 569 68 32 | e-mail: wmcm@uksw.edu.pl

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku | www.wbns.uksw.edu.pl

 • Adres: ul. Wóycickiego1/3, 01-938 Warszawa, bud.23
 • tel. 022 5696837 | e-mail: wbns@uksw.edu.pl

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej | www.wfch.uksw.edu.pl

 • Adres: ul. Wóycickiego 1/3 blok 23, 01-938 Warszawa,
 • tel. 022 56 96 805 | e-mail: wfch@uksw.edu.pl

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych | www.wmp.uksw.edu.pl

 • Adres: ul. Wóycickiego 1/3 budynek z Aulami, 01-938 Warszawa,
 • tel. 022 569-96-70 | e-mail: matematyka@uksw.edu.pl

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych | www.wnhis.uksw.edu.pl

 • Adres: ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa bl. 23,
 • tel: 22 569 68 16 | e-mail: wnhis@uksw.edu.pl

Wydział Nauk Humanistycznych | www.wnh.uksw.edu.pl

Wydział Nauk Pedagogicznych | www.pedagogika.uksw.edu.pl

 • Adres: ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 15, 01-938 Warszawa
 • tel. 022 56 99 671 | e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl

Wydział Teologiczny

Wydział Prawa i Administracji | www.wpia.uksw.edu.pl

Wydział Prawa Kanonicznego | www.wpk.uksw.edu.pl

Wydział Studiów nad Rodziną | www.wsr.uksw.edu.pl

 • Adres: ul. Wóycickiego 1/3 budynek 19, pok 1930, 01-938 Warszawa
 • tel. 22 561 90 49 | e-mail: wsr@uksw.edu.pl
Artykuły dotyczące uczelni
Total 3 items.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - historia sztuki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w...

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest wyższą uczelnią publiczną, na której kształci się ponad…
​Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) - kierunek religioznawstwo

​Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w...

Interesujący kierunek studiów oferuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Religioznawstwo można studiować na…
Studiuję i dziennikarstwo i komunikację społeczną - rozmowa z Julią Tryzno, studentką Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie

Studiuję i dziennikarstwo i komunikację społe...

Recepta na sesję? Kawa, kawa, kawa i jeszcze raz kawa - o chęci pracy w…
Lokalizacja