Jakiego kierunku studiów szukasz?

Komunikacja kultury i religii

Studia magisterskie Komunikacja kultury i religii to propozycja dla osób, które stawiają w aktywności zawodowej na pogłębioną współpracę z ludźmi innych kultur i religii.

W kontekście wszechobecnej globalizacji potrzebni są wyspecjalizowani pracownicy, przygotowani profesjonalnie do działania z osobami o odmiennych zapatrywaniach na świat, wychowanie, religię czy wartości.

Prezentowane studia mogą znacząco przyczynić się do odpowiedzialnego współzawodnictwa i rzetelnej współpracy w środowiskach wielokulturowych.

Stąd też tak ważne wydaje się być nie tylko merytoryczne przygotowanie zawodowe, ale też posiadanie adekwatnych kompetencji w nawiązywaniu i pielęgnowaniu kontaktów międzyludzkich na płaszczyźnie zawodowej (zwłaszcza w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi) oraz w życiu pozazawodowym.Dla kogo studia na kierunku komunikacja kultury i religii

Studia magisterskie II stopnia na kierunku Komunikacja kultury i religii są dedykowane wszystkim, którzy posiadają tytuł licencjata zawodowego z jakiegokolwiek innego kierunku, zwłaszcza humanistycznego, np. religioznawstwo, komunikacja międzykulturowa, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa, misjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe, human resources i coaching, marketing i komunikacja rynkowa, misjologia, i podobne.

Program kształcenia na kierunku komunikacja kultury i religii

Program studiów przewiduje liczne wykłady, ćwiczenia i praktyki, które mają uświadomić słuchaczom, że brak znajomości norm i zasad w kontaktach z ludźmi innych kultur i religii, nieuchronnie prowadzi do niezrozumień, pomówień, uprzedzeń, antagonizmów, konfliktów.

Prowadzący położą nacisk na to, aby wiedza teoretyczna znalazła swoje odzwierciedlenie w realnym życiu. Nie bez znaczenia jest aspekt społecznej nauki Kościoła w odniesieniu do promocji ludzkiej i migracji oraz etyki chrześcijańskiej.

Po ukończeniu studiów Komunikacja kultury i religii absolwent:

 • posiada elementarną wiedzę z zakresu nauk o komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • zna podstawowe reguły rządzące procesami kulturowymi i religijnymi w skali regionalnej i międzynarodowej
 • rozumie istotne powiązania systemów religijnych i kulturowych na poszczególnych kontynentach z życiem lokalnych społeczności, w tym ich związek z lokalną polityką
 • potrafi wyjaśnić różnice i podobieństwa między głównymi nurtami religijnymi Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą głównych tekstów religijnych religii monoteistycznych
 • zna podstawową literaturę związanej z kulturami i religiami Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii
 • rozumie główne procesy związane z funkcjonowaniem grup i instytucji religijnych w czasie procesów migracyjnych
 • posiada podstawową wiedzę na temat procesów związanych z międzykulturowym przekazem treści religijnych
 • zna podstawowe zasady dotyczące prawidłowości i zakłóceń komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • potrafi posługiwać się rozmaitymi formami komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej w celu nawiązywania, podtrzymywania i pielęgnowania kontaktów
 • posiada umiejętność krytycznej obserwacji, analizy i wyciągania wniosków z obserwacji zjawisk międzykulturowych i międzyreligijnych
 • posiada zdolność aktywnego i twórczego uczestnictwa w wielorakich formach komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • potrafi wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie w procesie komunikowania się za pomocą różnorodnych mediów
 • posiada umiejętność krytycznego odnalezienia się w ogromie informacji z zakresu komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej oraz wyselekcjonowania informacji wartościowych
 • posiada umiejętność adekwatnego wykorzystania różnorodnych form komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • potrafi obserwować i interpretować zjawiska międzykulturowe i międzyreligijne
 • potrafi zastosować znajomość procesów komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej do sytuacji społecznych i rodzinnych
 • posiada umiejętności w nawiązywaniu kontaktów międzyosobowych z przedstawicielami różnorodnych grup kulturowych i religijnych

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku komunikacja kultury i religii

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Perspektywy pracy po kierunku komunikacja kultury i religii

Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów opisywanego kierunku to wszelkie instytucje, w których wysoko cenione są interdyscyplinarne kompetencje wyniesione z programu studiów, a bazujące na rozumieniu różnic kulturowych i religijnych.

Praca możliwa jest w administracji publicznej, organach samorządowych, w dyplomacji, jak również instytucjach bliskich kulturze.


Opinie o kierunku komunikacja kultury i religii

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku komunikacja kultury i religii

Jakie uczelnie oferują kierunek komunikacja kultury i religii

W których miastach można studiować kierunek komunikacja kultury i religii

Komentarze (1)

pytanie o pracę
Ja bym chciała nieco dokładniej wiedzieć, w jakich firmach i na jakich stanowiskach pracują absolwenci kierunku Komunikacja kultury i religii, nie jakieś tam okrągłe zdania. Druga rzecz, czy po tym kierunku można w szkole pracować?
17.09.2019

Zobacz również

 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego