Jakiego kierunku studiów szukasz?

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Studia na kierunku Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną mają na celu zapewnić wysokiej klasy specjalistów dla przyszłych kadr działów oświatowych i około oświatowych instytucji kultury.
Kierunek ten ma wyposażać w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające animowanie do aktywności społecznej i uczestnictwa w kulturze różnych grup wiekowych (w tym aktywizowanie i edukowanie seniorów, prowadzenie systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą), różnych środowisk, społeczności lokalnych i ponad lokalnych, środowisk o specjalnych potrzebach a także środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.
Program studiów Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną przewiduje poznanie przez studentów podstaw filozofii, socjologii (w tym socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplin artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec), ich recepcją i upowszechnianiem (także w zakresie form instytucjonalnych), wprowadzenie w problematykę mediów, dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej.
W programie studiów uwzględnia się przedmioty wyposażające przyszłych animatorów i edukatorów kultury w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie współdziałania z różnymi podmiotami (publicznymi, rynkowymi, organizacjami pozarządowymi), przygotowujące do uczestnictwa w projektach społecznych i kulturalnych, związanych z rozwojem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim.
Istotnym elementem procesu kształcenia jest możliwość wyboru przez studentów kierunku zajęć warsztatowych z różnych dziedzin twórczości a także zajęć terenowych realizowanych w formie praktyk zawodowych oraz obozów twórczych i badawczych.
Gdzie do pracy po kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną?
Absolwent studiów o specjalności ma przygotowanie do:
 • pracy w instytucjach kultury (ośrodkach kultury, instytucjach upowszechniania kultury – działach oświatowych, edukacyjnych, pracy z publicznością oraz w instytucjach rozwijających aktywność twórczą dzieci, młodzieży i dorosłych)
 • pracy w wydziałach kultury samorządów lokalnych
 • pracy w organizacjach pozarządowych związanych z kulturą
 • prowadzenia związanych z kulturą zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży
 • organizowania czasu wolnego osobom w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach, w tym poprzez programy turystyczne
 • opracowywania i realizowania różnego rodzaju projektów związanych z działalnością kulturalną, w tym oświatową w perspektywie lokalnej, regionalnej, krajowej, euroregionalnej.
 • opracowywania i realizowania projektów opartych na kontaktach i współpracy międzypokoleniowej (w tym – do włączania seniorów w różne formy aktywności)
 • opracowywanie i realizowania działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.
Dla kogo studia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Jakie uczelnie oferują kierunek animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
W których miastach można studiować kierunek animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie