Jakiego kierunku studiów szukasz?

Komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa

Studia na kierunku komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa mają na celu wykształcenie specjalistów z zakresu językoznawstwa, w tym szczególnie lingwistyki kulturowej, oraz nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, nauk o mediach, socjologii i psychologii.

Absolwent tego kierunku zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych, ich najważniejsze teorie i metody badawcze. Orientuje się w problematyce związanej z komunikowaniem publicznym, z socjologicznymi, psychologicznymi, kulturowymi i etycznymi aspektami sposobów porozumiewania się w społeczeństwie, z wzajemnymi wpływami między językiem a kulturą, z funkcjonowaniem mediów we współczesnym świecie oraz z wpływem nowoczesnych technologii na komunikację międzyludzką. Ma wiedzę na temat struktur społecznych oraz metod i narzędzi ich opisu.

Absolwent komunikacji społecznej i lingwistyki kulturowej umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wskazanych dziedzin i dyscyplin naukowych. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotowywać bibliografię przedmiotową i odpowiednio z niej korzystać. Posiada umiejętność rozpoznawania problemów badawczych z zakresu lingwistyki kulturowej i komunikacji społecznej oraz posługiwania się odpowiednią metodologią i terminologią we własnej pracy badawczej. Posiada umiejętność analizy i interpretacji różnych tekstów kultury oraz przygotowywania ustnych i pisemnych prac z zakresu lingwistyki kulturowej oraz szeroko pojętej komunikacji społecznej, z wykorzystaniem odpowiednich ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł wiedzy.

Po ukończeniu komunikacji społecznej i lingwistyki kulturowej absolwent posiada kompetencje potrzebne w różnych sferach komunikowania społecznego: zna zasady poprawnego, sprawnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie, potrafi krytycznie analizować oraz samodzielnie przygotowywać wystąpienia publiczne na rozmaite tematy, brać udział w debatach publicznych oraz współpracować w grupie. Rozumie i krytycznie ocenia rolę mediów w komunikowaniu publicznym. Umie zanalizować i samodzielnie tworzyć rozmaite przekazy medialne. Zna i respektuje normy etyki zawodowej. Rozpoznaje sytuacje zawodowe wymagające sprawdzenia uregulowań prawnych.

Dla kogo studia na kierunku komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa

Jakie uczelnie oferują kierunek komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa

W których miastach można studiować kierunek komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu