Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

uczelnia niepubliczna, 85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2, (+52) 348 23 47, rekrutacja@byd.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Rekrutacja do Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Kandydat na studia pierwszego oraz drugiego stopnia rejestruje się w „Wirtualnej Rekrutacji”. Następnie uiszcza opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł. na konto Uczelni. Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczyna się proces kwalifikacji.

Kandydat otrzymuje elektroniczną informację w systemie ISAPS o przyjęciu na studia, a także o terminie podpisania umowy. Dostarczając w ciągu 7 dni komplet dokumentów, w celu podpisania umowy o naukę zachowuje aktualnie obowiązujące zniżki rekrutacyjne.

Zaproszenie na podpisanie umowy Kandydat otrzyma w systemie Wirtualnej Rekrutacji - ISAPS, po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia jest złożenie następujących dokumentów:

  • wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl - kwestionariusz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia
  • świadectwo dojrzałości, odpis lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu (nie dotyczy studiów II stopnia)
  • dyplom, odpis dyplomu lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu (dotyczy studiów II stopnia)
  • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem)
  • orzeczenie lekarskie na kierunek fizjoterapia oraz pielęgniarstwo
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 85 zł
  • potwierdzenie opłaty wpisowego 300 zł (poza promocją)

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat rekrutacji zapraszamy na stronę www.rekrutacja.byd.pl

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane