​Dziennikarstwo w Bydgoszczy

Lekkie pióro, łatwość formułowania myśli i nawiązywania kontaktu z rozmówcą to ważne i przydatne cechy w zawodzie dziennikarza. Na pewno odporność na stres okaże się sporą zaletą – często praca pod presją czasu, ale też nierzadko trudne tematy będą wymagały siły psychicznej.

Studia na dziennikarstwie są dwustopniowe. Pierwszy stopnień trwa 3 lata, kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Co po studiach dziennikarskich?

Typowe miejsca pracy dziennikarza to redakcje radiowe, telewizyjne, prasowe. Dużą przestrzeń zawodową stanowią obecnie tzw. „nowe media”, wymagające innego warsztatu, innego typu treści. Dziennikarze pracują jako rzecznicy prasowy, pracownicy działów PR, organizatorzy lokalnych mediów, również w działach promocji, reklamy.

Gdzie w Bydgoszczy można studiować dziennikarstwo?

Jedyną uczelnią oferującą ten kierunek studiów jest:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej, specjalności:

  • reklama, promocja, rzecznictwo prasowe
  • dziennikarstwo sportowe.

Studia realizowane są tylko w trybie stacjonarnym.

Rekrutacja odbywa się na postawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz od jednego do trzech przedmiotów dodatkowych, w tym obowiązkowo matematyki.

Wybrane przedmioty w programie kształcenia: dziennikarskie źródła informacji, retoryka i erystyka, prawo autorskie, komunikacja językowa, współczesne media w Polsce, dziennikarstwo multimedialne – technologie cyfrowe, media społecznościowe, audiowizualne formy ekspresji.

Na specjalności dziennikarstwo sportowe: publicystyka sportowa, e-sport w kulturze, komentarz sportowy w radiu i telewizji, historia sportu i ruchu olimpijskiego, warsztat prasowy dziennikarza sportowego.

Na specjalności reklama, promocja rzecznictwo prasowe: public relations, mechanizmy oddziaływania reklamy, polityka informacyjna i rzecznictwo prasowe, komunikacja niewerbalna w reklamie, stylistyka reklamy, kampanie społeczne.

Zajęcia odbywaj się w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów czy realizowanych przez studentów projektów.

Studenci odbywają praktyki w pracowni prasowej i internetowej, radiowej, telewizyjnej oraz poza uczelnią - w redakcjach, agencjach reklamowych, PR, działach promocji firm, fundacji, instytucji. Studia to doskonały czas na nawet bezpłatny staż, który jest szansą na zdobywanie doświadczenia i dziennikarskich szlifów, pod warunkiem wykonywania konkretnej pracy, jak choćby pisania własnych tekstów, wykonywania researchu, montowania materiałów audio i wideo, prowadzenia kanałów social media, wykonywania zdjęć czy materiałów wideo itp.

Praca dziennikarza powinna być jednocześnie pasją – nie kończy się ona w chwili wyłączenia komputera. Codzienność na bieżąco dostarcza tematów. Warsztat, doświadczenie zdobywa się po jakimś czasie, natomiast potrzeba opisywania rzeczywistości, dzielenia się swoimi przemyśleniami, analizami tkwią w samej naturze przyszłego dziennikarza.