Jakiego artykułu szukasz?

Stypendium ministra dla studentów

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe to finansowe wyróżnienie dla osób uzyskujących ponadprzeciętne wyniki w obszarach związanych ze studiami. Przeczytaj, kto może dostać stypendium ministra, jakie taka osoba musi spełniać warunki. Dowiedz się, jakie kryteria brane są pod uwagę i w jaki sposób należy złożyć wniosek.

Stypendium ministra dla studentów

Dla kogo stypendium ministra?

Stypendium ministra przyznawane jest studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Osoba, która studiuje na kilku kierunkach, może otrzymać stypendium ministra na jednym z nich, wskazanym przez siebie.

Warunkiem przyznania stypendium w danym roku akademickim jest:

 • zaliczenie roku studiów w poprzednim roku akademickim
 • uzyskanie wpisu na aktualny rok akademicki

chyba, że dotyczy osób rozpoczynających studia drugiego stopnia, wówczas nie stosuje się powyższego wymogu.

Osoby, które już posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny (gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia) nie mogą otrzymać stypendium ministra. Stypendium nie przysługuje również osobom, w przypadku których:

 • łączny czas studiów przekracza 12 semestrów (w przypadku studiów jednolitych magisterskich – 14 semestrów)
 • czas studiów pierwszego stopnia przekracza 9 semestrów
 • czas studiów drugiego stopnia przekracza 7 semestrów

Kryteria stypendium ministra

Stypendium ministra przyznaje się studentom, którzy wykazują:

 • znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związanymi ze studiami lub
 • znaczące osiągnięcia sportowe

Pod pojęciem znaczących osiągnięć naukowych rozumie się:

 • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, artykułu naukowego
 • znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności
 • samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym

W zakres znaczących osiągnięć artystycznych wchodzą:

 • autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu
 • autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu
 • znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu ( w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli)
 • autorstwo formy choreograficznej
 • autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej
 • indywidualna autorska wystawa plastyczna
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym

Znaczące osiągnięcia sportowe obejmują:

 • zajęcie w sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe co najmniej

- szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
- ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
- szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
- trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
- pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
- miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych

      • rywalizację indywidulaną albo drużynową w sportach, w których działają polskie związki sportowe i zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w
      • uniwersjadzie,
      • akademickich mistrzostwach świata,
      • akademickich mistrzostwach Europy,
      • Europejskich Igrzyskach Studentów

      Wniosek o stypendium ministra

      Wniosek o stypendium ministra składa rektor (lub osoba przez niego upoważniona).

      Każda uczelnia wewnętrznie ustala sposób przedstawiania kandydatów. Osoba zainteresowana wnioskowaniem o stypendium ministra powinna dopełnić wszelkich warunków formalnych.

      We wniosku o stypendium rozpatrywanym w danym roku akademickim przedstawiane są osiągnięcia uzyskane do końca września poprzedniego roku akademickiego i tylko te, które zostały uzyskane w okresie studiów. Stypendium nie zostanie więc przyznane za osiągnięcia z okresu urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

      Wcześniejsi stypendyści ministra wskazują we wniosku tylko osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra.

      Udokumentowanie wymienionych powyżej osiągnięć wymaga formy pisemnej. Wraz z wnioskiem należy dołączyć stosowne oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące wspomnianych osiągnięć.

      Wysokość stypendium ministra

      Minister w danym roku akademickim może przyznać 840 stypendiów.

      Każde z nich wypłacane jest jednorazowo.

      Maksymalna kwota jednego stypendium to 17000 zł.

      Powiązane treści

      Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
      Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
      Zapomoga dla studentów
      Zapomoga dla studentów
      Stypendium rektora na studiach
      Stypendium rektora na studiach
      Stypendium socjalne na studiach
      Stypendium socjalne na studiach
       Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
      Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
      ​Ile naprawdę kosztują studia?
      ​Ile naprawdę kosztują studia?
      ​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
      ​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
      Stypendia dla studentów
      Stypendia dla studentów
      Słownik pojęć studenckich
      Słownik pojęć studenckich
      Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
      Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka

      Komentarze (0)

      brak komentarzy…
      • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
      • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
      • Politechnika Poznańska
      • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
      • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
      • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
      • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
      • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
      • Uniwersytet Szczeciński
      • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
      • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
      • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
      • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
      • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
      • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
      • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
      • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
      • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
      • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
      • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
      • Collegium Humanum w Warszawie
      • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
      • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
      • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
      • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
      • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
      • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
      • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
      • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
      • Akademia Zamojska
      • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
      • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
      • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
      • Coventry University Wrocław
      • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
      • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
      • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
      • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
      • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
      • Uniwersytet WSB Merito Opole
      • Lubelska Akademia WSEI
      • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
      • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
      • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
      • Collegium Humanum we Wrocławiu
      • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
      • Collegium Da Vinci w Poznaniu
      • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
      • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
      • Collegium Humanum w Poznaniu
      • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
      • Uniwersytet Zielonogórski
      • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
      • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
      • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
      • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
      • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
      • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
      • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
      • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
      • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
      • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
      • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
      • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
      • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
      • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
      • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
      • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
      • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
      • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
      • Akademia Mazowiecka w Płocku
      • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
      • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
      • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
      • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
      • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
      • Gdańska Szkoła Wyższa
      • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
      • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
      • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
      • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
      • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
      • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
      • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
      • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
      • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
      • Politechnika Lubelska
      • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
      • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
      • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
      • Akademia Pomorska w Słupsku
      • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
      • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
      • Akademia Ignatianum w Krakowie
      • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
      • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
      • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
      • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
      • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
      • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
      • Uniwersytet Morski w Gdyni
      • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
      • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
      • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
      • Uniwersytet WSB Merito Łódź
      • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
      • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
      • Politechnika Częstochowska
      • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
      • Uniwersytet Gdański
      • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
      • Bydgoska Szkoła Wyższa
      • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
      • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
      • Politechnika Morska w Szczecinie
      • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
      • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
      • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
      • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
      • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
      • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
      • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
      • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
      • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
      • Politechnika Łódzka
      • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
      • Powiślańska Szkoła Wyższa
      • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
      • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
      • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
      • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
      • Uniwersytet SWPS Katowice
      • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
      • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
      • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
      • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
      • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
      • Collegium Humanum w Rzeszowie
      • Akademia Ateneum w Gdańsku
      • Collegium Civitas w Warszawie
      • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
      • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
      • Akademia Śląska w Katowicach
      • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
      • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
      • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
      • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
      • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
      • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
      • Politechnika Opolska
      • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie