Jakiego artykułu szukasz?

Stypendium ministra dla studentów

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe to finansowe wyróżnienie dla osób uzyskujących ponadprzeciętne wyniki w obszarach związanych ze studiami. Przeczytaj, kto może dostać stypendium ministra, jakie taka osoba musi spełniać warunki. Dowiedz się, jakie kryteria brane są pod uwagę i w jaki sposób należy złożyć wniosek.

Stypendium ministra dla studentów

Dla kogo stypendium ministra?

Stypendium ministra przyznawane jest studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Osoba, która studiuje na kilku kierunkach, może otrzymać stypendium ministra na jednym z nich, wskazanym przez siebie.

Warunkiem przyznania stypendium w danym roku akademickim jest:

 • zaliczenie roku studiów w poprzednim roku akademickim
 • uzyskanie wpisu na aktualny rok akademicki

chyba, że dotyczy osób rozpoczynających studia drugiego stopnia, wówczas nie stosuje się powyższego wymogu.

Osoby, które już posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny (gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia) nie mogą otrzymać stypendium ministra. Stypendium nie przysługuje również osobom, w przypadku których:

 • łączny czas studiów przekracza 12 semestrów (w przypadku studiów jednolitych magisterskich – 14 semestrów)
 • czas studiów pierwszego stopnia przekracza 9 semestrów
 • czas studiów drugiego stopnia przekracza 7 semestrów

Kryteria stypendium ministra

Stypendium ministra przyznaje się studentom, którzy wykazują:

 • znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związanymi ze studiami lub
 • znaczące osiągnięcia sportowe

Pod pojęciem znaczących osiągnięć naukowych rozumie się:

 • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, artykułu naukowego
 • znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności
 • samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym

W zakres znaczących osiągnięć artystycznych wchodzą:

 • autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu
 • autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu
 • znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu ( w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli)
 • autorstwo formy choreograficznej
 • autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej
 • indywidualna autorska wystawa plastyczna
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym

Znaczące osiągnięcia sportowe obejmują:

 • zajęcie w sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe co najmniej

- szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
- ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
- szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
- trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
- pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
- miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych

      • rywalizację indywidulaną albo drużynową w sportach, w których działają polskie związki sportowe i zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w
      • uniwersjadzie,
      • akademickich mistrzostwach świata,
      • akademickich mistrzostwach Europy,
      • Europejskich Igrzyskach Studentów

      Wniosek o stypendium ministra

      Wniosek o stypendium ministra składa rektor (lub osoba przez niego upoważniona).

      Każda uczelnia wewnętrznie ustala sposób przedstawiania kandydatów. Osoba zainteresowana wnioskowaniem o stypendium ministra powinna dopełnić wszelkich warunków formalnych.

      We wniosku o stypendium rozpatrywanym w danym roku akademickim przedstawiane są osiągnięcia uzyskane do końca września poprzedniego roku akademickiego i tylko te, które zostały uzyskane w okresie studiów. Stypendium nie zostanie więc przyznane za osiągnięcia z okresu urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

      Wcześniejsi stypendyści ministra wskazują we wniosku tylko osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra.

      Udokumentowanie wymienionych powyżej osiągnięć wymaga formy pisemnej. Wraz z wnioskiem należy dołączyć stosowne oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące wspomnianych osiągnięć.

      Wysokość stypendium ministra

      Minister w danym roku akademickim może przyznać 840 stypendiów.

      Każde z nich wypłacane jest jednorazowo.

      Maksymalna kwota jednego stypendium to 17000 zł.

      Powiązane treści

      Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
      Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
      Zapomoga dla studentów
      Zapomoga dla studentów
      Stypendium rektora na studiach
      Stypendium rektora na studiach
      Stypendium socjalne na studiach
      Stypendium socjalne na studiach
       Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
      Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
      ​Ile naprawdę kosztują studia?
      ​Ile naprawdę kosztują studia?
      ​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
      ​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
      Stypendia dla studentów
      Stypendia dla studentów
      Słownik pojęć studenckich
      Słownik pojęć studenckich
      Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
      Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka

      Komentarze (0)

      brak komentarzy…
      • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
      • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
      • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
      • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
      • Uniwersytet Szczeciński
      • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
      • Collegium Humanum w Szczecinie
      • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
      • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
      • Politechnika Lubelska
      • AMA Film Academy w Warszawie
      • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
      • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
      • Uniwersytet WSB Merito Łódź
      • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
      • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
      • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
      • AMA Film Academy w Krakowie
      • Uniwersytet Śląski w Katowicach
      • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
      • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
      • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
      • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
      • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
      • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
      • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
      • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
      • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
      • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
      • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
      • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
      • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
      • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
      • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
      • Gdańska Szkoła Wyższa
      • Uniwersytet Kaliski
      • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
      • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
      • Lubelska Akademia WSEI
      • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
      • Akademia Pożarnicza w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
      • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
      • Collegium Da Vinci w Poznaniu
      • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
      • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
      • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
      • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
      • Uniwersytet Morski w Gdyni
      • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
      • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
      • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
      • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
      • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
      • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
      • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
      • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
      • Uniwersytet Wrocławski
      • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
      • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
      • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
      • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
      • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
      • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
      • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
      • Akademia Mazowiecka w Płocku
      • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
      • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
      • Collegium Humanum w Gdańsku
      • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
      • Bydgoska Szkoła Wyższa
      • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
      • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
      • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
      • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
      • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
      • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
      • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
      • Collegium Humanum w Warszawie
      • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
      • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
      • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
      • Akademia Tarnowska
      • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
      • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
      • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
      • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
      • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
      • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
      • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
      • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
      • Collegium Humanum we Wrocławiu
      • Gdański Uniwersytet Medyczny
      • Uniwersytet Zielonogórski
      • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
      • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
      • Uniwersytet Gdański
      • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
      • Collegium Humanum w Katowicach
      • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
      • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
      • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
      • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
      • Politechnika Morska w Szczecinie
      • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
      • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
      • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
      • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
      • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
      • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
      • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
      • Collegium Humanum w Poznaniu
      • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
      • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
      • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
      • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
      • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
      • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
      • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
      • Politechnika Poznańska
      • Powiślańska Szkoła Wyższa
      • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
      • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
      • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
      • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
      • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
      • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
      • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
      • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
      • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
      • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
      • Collegium Civitas w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
      • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
      • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
      • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
      • Politechnika Łódzka
      • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
      • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
      • Collegium Humanum w Lublinie
      • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
      • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
      • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
      • Politechnika Częstochowska
      • Politechnika Śląska
      • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
      • Akademia Śląska w Katowicach
      • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
      • Akademia Zamojska
      • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
      • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
      • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
      • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
      • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
      • Collegium Humanum w Kielcach
      • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
      • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
      • Akademia Ateneum w Gdańsku
      • Uniwersytet WSB Merito Opole
      • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
      • Collegium Humanum w Rzeszowie
      • Coventry University Wrocław
      • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
      • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka