Jakiego artykułu szukasz?

Stypendium ministra dla studentów

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe to finansowe wyróżnienie dla osób uzyskujących ponadprzeciętne wyniki w obszarach związanych ze studiami. Przeczytaj, kto może dostać stypendium ministra, jakie taka osoba musi spełniać warunki. Dowiedz się, jakie kryteria brane są pod uwagę i w jaki sposób należy złożyć wniosek.

Stypendium ministra dla studentów

Dla kogo stypendium ministra?

Stypendium ministra przyznawane jest studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Osoba, która studiuje na kilku kierunkach, może otrzymać stypendium ministra na jednym z nich, wskazanym przez siebie.

Warunkiem przyznania stypendium w danym roku akademickim jest:

 • zaliczenie roku studiów w poprzednim roku akademickim
 • uzyskanie wpisu na aktualny rok akademicki

chyba, że dotyczy osób rozpoczynających studia drugiego stopnia, wówczas nie stosuje się powyższego wymogu.

Osoby, które już posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny (gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia) nie mogą otrzymać stypendium ministra. Stypendium nie przysługuje również osobom, w przypadku których:

 • łączny czas studiów przekracza 12 semestrów (w przypadku studiów jednolitych magisterskich – 14 semestrów)
 • czas studiów pierwszego stopnia przekracza 9 semestrów
 • czas studiów drugiego stopnia przekracza 7 semestrów

Kryteria stypendium ministra

Stypendium ministra przyznaje się studentom, którzy wykazują:

 • znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związanymi ze studiami lub
 • znaczące osiągnięcia sportowe

Pod pojęciem znaczących osiągnięć naukowych rozumie się:

 • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, artykułu naukowego
 • znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności
 • samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym

W zakres znaczących osiągnięć artystycznych wchodzą:

 • autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu
 • autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu
 • znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu ( w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli)
 • autorstwo formy choreograficznej
 • autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej
 • indywidualna autorska wystawa plastyczna
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym

Znaczące osiągnięcia sportowe obejmują:

 • zajęcie w sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe co najmniej

- szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
- ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
- szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
- trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
- pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
- miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych

      • rywalizację indywidulaną albo drużynową w sportach, w których działają polskie związki sportowe i zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w
      • uniwersjadzie,
      • akademickich mistrzostwach świata,
      • akademickich mistrzostwach Europy,
      • Europejskich Igrzyskach Studentów

      Wniosek o stypendium ministra

      Wniosek o stypendium ministra składa rektor (lub osoba przez niego upoważniona).

      Każda uczelnia wewnętrznie ustala sposób przedstawiania kandydatów. Osoba zainteresowana wnioskowaniem o stypendium ministra powinna dopełnić wszelkich warunków formalnych.

      We wniosku o stypendium rozpatrywanym w danym roku akademickim przedstawiane są osiągnięcia uzyskane do końca września poprzedniego roku akademickiego i tylko te, które zostały uzyskane w okresie studiów. Stypendium nie zostanie więc przyznane za osiągnięcia z okresu urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

      Wcześniejsi stypendyści ministra wskazują we wniosku tylko osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra.

      Udokumentowanie wymienionych powyżej osiągnięć wymaga formy pisemnej. Wraz z wnioskiem należy dołączyć stosowne oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące wspomnianych osiągnięć.

      Wysokość stypendium ministra

      Minister w danym roku akademickim może przyznać 840 stypendiów.

      Każde z nich wypłacane jest jednorazowo.

      Maksymalna kwota jednego stypendium to 17000 zł.

      Powiązane treści

      Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
      Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
      Zapomoga dla studentów
      Zapomoga dla studentów
      Stypendium rektora na studiach
      Stypendium rektora na studiach
      Stypendium socjalne na studiach
      Stypendium socjalne na studiach
       Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
      Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
      ​Ile naprawdę kosztują studia?
      ​Ile naprawdę kosztują studia?
      ​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
      ​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
      Stypendia dla studentów
      Stypendia dla studentów
      Słownik pojęć studenckich
      Słownik pojęć studenckich
      Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
      Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka

      Komentarze (0)

      brak komentarzy…
      • Uniwersytet Śląski w Katowicach
      • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
      • Politechnika Częstochowska
      • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
      • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
      • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
      • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
      • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
      • Uniwersytet SWPS Katowice
      • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
      • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
      • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
      • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
      • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
      • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
      • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
      • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
      • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
      • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
      • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
      • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
      • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
      • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
      • Akademia Tarnowska
      • Politechnika Łódzka
      • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
      • Collegium Humanum w Katowicach
      • Collegium Humanum we Wrocławiu
      • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
      • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
      • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
      • Collegium Da Vinci w Poznaniu
      • Akademia Śląska w Katowicach
      • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
      • Uniwersytet Zielonogórski
      • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
      • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
      • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
      • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
      • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
      • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
      • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
      • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
      • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
      • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
      • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
      • Collegium Humanum w Warszawie
      • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
      • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
      • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
      • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
      • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
      • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
      • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
      • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
      • Politechnika Białostocka
      • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
      • Uniwersytet Morski w Gdyni
      • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
      • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
      • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
      • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
      • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
      • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
      • Akademia Zamojska
      • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
      • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
      • Akademia Pożarnicza w Warszawie
      • Uniwersytet Kaliski
      • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
      • Akademia Mazowiecka w Płocku
      • Uniwersytet Wrocławski
      • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
      • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
      • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
      • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
      • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
      • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
      • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
      • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
      • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
      • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
      • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
      • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
      • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
      • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
      • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
      • Uniwersytet Gdański
      • Collegium Humanum w Gdańsku
      • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
      • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
      • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
      • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
      • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
      • Politechnika Poznańska
      • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
      • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
      • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
      • Gdański Uniwersytet Medyczny
      • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
      • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
      • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
      • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
      • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
      • Collegium Civitas w Warszawie
      • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
      • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
      • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
      • Collegium Humanum w Poznaniu
      • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
      • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
      • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
      • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
      • Uniwersytet Rzeszowski
      • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
      • Collegium Humanum w Kielcach
      • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
      • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
      • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
      • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
      • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
      • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
      • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
      • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
      • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
      • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
      • Bydgoska Szkoła Wyższa
      • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
      • Powiślańska Szkoła Wyższa
      • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
      • Uniwersytet w Siedlcach
      • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
      • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
      • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
      • Uniwersytet Szczeciński
      • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
      • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
      • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
      • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
      • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
      • Collegium Humanum w Szczecinie
      • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
      • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
      • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
      • Lubelska Akademia WSEI
      • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
      • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
      • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
      • Uniwersytet WSB Merito Łódź
      • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
      • Akademia WIT w Warszawie
      • Collegium Humanum w Rzeszowie
      • Politechnika Śląska
      • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
      • Collegium Humanum w Lublinie
      • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
      • Uniwersytet WSB Merito Opole
      • Akademia Ateneum w Gdańsku
      • Politechnika Morska w Szczecinie
      • Gdańska Szkoła Wyższa
      • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie