Jakiego artykułu szukasz?

Stypendium ministra dla studentów

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe to finansowe wyróżnienie dla osób uzyskujących ponadprzeciętne wyniki w obszarach związanych ze studiami. Przeczytaj, kto może dostać stypendium ministra, jakie taka osoba musi spełniać warunki. Dowiedz się, jakie kryteria brane są pod uwagę i w jaki sposób należy złożyć wniosek.

Stypendium ministra dla studentów

Dla kogo stypendium ministra?

Stypendium ministra przyznawane jest studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Osoba, która studiuje na kilku kierunkach, może otrzymać stypendium ministra na jednym z nich, wskazanym przez siebie.

Warunkiem przyznania stypendium w danym roku akademickim jest:

 • zaliczenie roku studiów w poprzednim roku akademickim
 • uzyskanie wpisu na aktualny rok akademicki

chyba, że dotyczy osób rozpoczynających studia drugiego stopnia, wówczas nie stosuje się powyższego wymogu.

Osoby, które już posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny (gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia) nie mogą otrzymać stypendium ministra. Stypendium nie przysługuje również osobom, w przypadku których:

 • łączny czas studiów przekracza 12 semestrów (w przypadku studiów jednolitych magisterskich – 14 semestrów)
 • czas studiów pierwszego stopnia przekracza 9 semestrów
 • czas studiów drugiego stopnia przekracza 7 semestrów

Kryteria stypendium ministra

Stypendium ministra przyznaje się studentom, którzy wykazują:

 • znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związanymi ze studiami lub
 • znaczące osiągnięcia sportowe

Pod pojęciem znaczących osiągnięć naukowych rozumie się:

 • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, artykułu naukowego
 • znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności
 • samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym

W zakres znaczących osiągnięć artystycznych wchodzą:

 • autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu
 • autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu
 • znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu ( w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli)
 • autorstwo formy choreograficznej
 • autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej
 • indywidualna autorska wystawa plastyczna
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym

Znaczące osiągnięcia sportowe obejmują:

 • zajęcie w sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe co najmniej

- szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
- ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
- szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
- trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
- pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
- miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych

      • rywalizację indywidulaną albo drużynową w sportach, w których działają polskie związki sportowe i zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w
      • uniwersjadzie,
      • akademickich mistrzostwach świata,
      • akademickich mistrzostwach Europy,
      • Europejskich Igrzyskach Studentów

      Wniosek o stypendium ministra

      Wniosek o stypendium ministra składa rektor (lub osoba przez niego upoważniona).

      Każda uczelnia wewnętrznie ustala sposób przedstawiania kandydatów. Osoba zainteresowana wnioskowaniem o stypendium ministra powinna dopełnić wszelkich warunków formalnych.

      We wniosku o stypendium rozpatrywanym w danym roku akademickim przedstawiane są osiągnięcia uzyskane do końca września poprzedniego roku akademickiego i tylko te, które zostały uzyskane w okresie studiów. Stypendium nie zostanie więc przyznane za osiągnięcia z okresu urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

      Wcześniejsi stypendyści ministra wskazują we wniosku tylko osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra.

      Udokumentowanie wymienionych powyżej osiągnięć wymaga formy pisemnej. Wraz z wnioskiem należy dołączyć stosowne oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące wspomnianych osiągnięć.

      Wysokość stypendium ministra

      Minister w danym roku akademickim może przyznać 840 stypendiów.

      Każde z nich wypłacane jest jednorazowo.

      Maksymalna kwota jednego stypendium to 17000 zł.

      Powiązane treści

      Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
      Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
      Zapomoga dla studentów
      Zapomoga dla studentów
      Stypendium rektora na studiach
      Stypendium rektora na studiach
      Stypendium socjalne na studiach
      Stypendium socjalne na studiach
       Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
      Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
      ​Ile naprawdę kosztują studia?
      ​Ile naprawdę kosztują studia?
      ​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
      ​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
      Stypendia dla studentów
      Stypendia dla studentów
      Słownik pojęć studenckich
      Słownik pojęć studenckich
      Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
      Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka

      Komentarze (0)

      brak komentarzy…
      • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
      • Politechnika Łódzka
      • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
      • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
      • Akademia Zamojska
      • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
      • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
      • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
      • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
      • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
      • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
      • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
      • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
      • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
      • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
      • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
      • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
      • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
      • Akademia WIT w Warszawie
      • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
      • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
      • Uniwersytet Szczeciński
      • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
      • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
      • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
      • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
      • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
      • Uniwersytet Morski w Gdyni
      • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
      • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
      • Politechnika Poznańska
      • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
      • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
      • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
      • Uniwersytet Kaliski
      • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
      • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
      • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
      • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
      • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
      • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
      • Uniwersytet w Siedlcach
      • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
      • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
      • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
      • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
      • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
      • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
      • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
      • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
      • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
      • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
      • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
      • Uniwersytet Zielonogórski
      • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
      • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
      • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
      • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
      • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
      • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
      • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
      • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
      • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
      • Uniwersytet Gdański
      • Akademia Piotrkowska
      • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
      • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
      • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
      • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
      • Akademia Ateneum w Gdańsku
      • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
      • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
      • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
      • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
      • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
      • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
      • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
      • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
      • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
      • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
      • Akademia Pożarnicza w Warszawie
      • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
      • Akademia Jagiellońska w Toruniu
      • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
      • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
      • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
      • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
      • Gdańska Szkoła Wyższa
      • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
      • Lubelska Akademia WSEI
      • Akademia Śląska w Katowicach
      • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
      • Uniwersytet Śląski w Katowicach
      • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
      • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
      • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
      • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
      • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
      • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
      • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
      • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
      • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
      • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
      • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
      • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
      • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
      • Uniwersytet Rzeszowski
      • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
      • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
      • Politechnika Śląska
      • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
      • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
      • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
      • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
      • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
      • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
      • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
      • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
      • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
      • Uniwersytet Wrocławski
      • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
      • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
      • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
      • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
      • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
      • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
      • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
      • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
      • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
      • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
      • Collegium Civitas w Warszawie
      • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
      • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
      • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
      • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
      • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
      • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
      • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
      • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
      • Politechnika Morska w Szczecinie
      • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
      • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
      • Politechnika Częstochowska
      • Powiślańska Szkoła Wyższa
      • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
      • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
      • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
      • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
      • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
      • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
      • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
      • Akademia Tarnowska
      • Akademia Mazowiecka w Płocku
      • Collegium Da Vinci w Poznaniu
      • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie