Asystent sędziego

Asystent sędziego jest prawnikiem, który podejmuje się pod kierownictwem sędziego czynności administracji sądowej oraz przygotowuje sprawy sądowe do rozpoznania. Osoba na takim stanowisku pracuje w sądzie i zajmuje się sporządzaniem projektów zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień.

Zadania Asystenta sędziego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów. Do ich zadań należy m.in. pisemne sporządzenie uzasadnienia wyroku, podsumowanie sprawy, zebranie stanowiska stron oraz opinie w danej sprawie głoszone przez judykaturę oraz inne piśmiennictwo. Asystent sędziego przygotowuje i opracowuje także orzeczenie, kontroluje, czy biegli wykonali swoje obowiązki oraz wykonuje inne zadania zlecone przez sędziego.Takie zadania asystent sędziego powinien wykonywać pod własnym nazwiskiem, nie pod nazwiskiem sędziego, na którego może się co najwyżej powoływać.

Do zakresu obowiązków Asystenta sędziego należy zatem:

  • dokonywanie analizy akt sprawy we wskazanym zakresie;
  • przedstawianie sędziemu wyników analizy akt lub podjętych czynności, a jeżeli stan sprawy wymaga podjęcia czynności przez sędziego albo sąd, przedstawianie akt sprawy wraz z projektem zarządzenia lub orzeczenia;
  • kontrolowanie stanu spraw i podejmowanie czynności sprawdzających w sprawach odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd;
  • przedstawianie sędziemu stanu spraw nierozpoznanych;
  • zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania;
  • sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
  • gromadzenie, we wskazanym zakresie, orzecznictwa i literatury przydatnej do rozpoznawania spraw lub wykonywanie innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale;
  • sporządzanie projektów zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień w zakresie przygotowującym sprawę do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu;
  • wykonywanie innych niezbędnych czynności do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania.
Jak zostać Asystentem sędziego?
Przyszły asystent sędziego musi również ukończyć 24. rok życia oraz mieć nieposzlakowaną opinię i nieskazitelny charakter. Kolejnym warunkiem jestu kończenie w Polsce wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra bądź innego tytułu zagranicznego uznawanego w Polsce.
Do niedawna konieczne było ukończenie aplikacji ogólnej bądź pozytywny wynik egzaminu sędziowskiego, adwokackiego, radcowskiego bądź też prokuratorskiego lub notarialnego. W 2013 roku zawód ten uległ deregulacji, w związku z czym aktualnie zatrudnienie na tym stanowisku jest dużo łatwiejsze.
Asystenci wyłaniani są w drodze konkursu składającego się z dwóch części. Pierwszy etap to test, który ma za zadanie sprawić wiedzę kandydatów. Muszą oni wykazać się znajomością prawa karnego i cywilnego, czyli znajomością Kodeksu cywilnego czy Kodeksu karnego.
Po pozytywnym zaliczeniu etapu ma miejsce część druga - w niej kandydat na asystenta ma za zadanie napisać postanowienie sądowe z uzasadnieniem. Postanowienie musi być oparte o stan faktyczny. Ułatwieniem tego etapu jest możliwość korzystania z aktów prawnych. O tym, kto zostanie asystentem sędziego, decyduje liczba zdobytych punktów.

Możliwości awansu

Praca w tym zawodzie pozwala na awans zawodowy, co wpłynie na fakt ile zarabia asystent sędziego. Po przepracowaniu minimum 4 lat, osoba taka ma możliwość przystąpienia do zawodowych egzaminów korporacyjnych, nawet bez odbycia aplikacji.
Poza tym po 5 przepracowanych latach asystent sędziego może przystąpić także do egzaminu sędziowskiego, w związku z tym jest to droga do zostania sędzią. Jeżeli osoba na tym stanowisku odbywała wcześniej aplikacje, może przystąpić do tego egzaminu już po przepracowaniu 4 lat.

Wynagrodzenia Asystent sędziego

Średnia pensja osób pracujących na tym stanowisku wynosi ok. 2440 złotych netto. Najlepiej zarabiający asystenci zarabiają ok. 3160 złotych netto i więcej, z kolei najgorzej - ok. 2100 złotych netto i mniej.
Wg portalu pracuj.pl najlepiej zarabiają asystenci sędziego z województwa mazowieckiego (średnio 2505 złotych netto), kujawsko-pomorskiego (ok. 2240 złotych netto) oraz pomorskiego (ok. 2235 złotych netto), natomiast najgorzej - z województwa lubelskiego (średnio ok. 1925 złotych netto), podlaskiego (ok. 1835 złotych netto) oraz opolskiego (średnio 1800 złotych netto).
Jeżeli chodzi o kwestię tego, ile zarabia asystent sędziego pracujący w polskich miastach, największe pensje otrzymują przedstawiciele tego zawodu z Warszawy (średnio 2505 złotych netto), Gdańska (ok. 2360 złotych netto) oraz Wrocławia (średnio 2300 złotych netto).

Komentarze (0)

No comments found