Statystyk

Statystyk prowadzi badania zjawisk masowych statystycznych, przede wszystkim ekonomicznych i społecznych.

Planuje, organizuje, nadzoruje i koordynuje przeprowadzanie badań oraz przetwarzanie ich wyników. Opracowuje metody, modele i techniki badań statystycznych, analizuje i upowszechnia wyniki tych badań.

Do zadań Statystyka należy:

 • opracowywanie metod badań statystycznych, w tym metod obserwacji statystycznej, metod wnioskowania statystycznego, metod pomiaru statystycznego, sposobów opracowywania i przetwarzania wyników badań oraz metod prezentacji danych statystycznych w formie tablicowej i graficznej;
 • opracowywanie definicji, klasyfikacji i nomenklatur statystycznych;
 • opracowywanie zasad metodologicznych oraz wykonywanie rachunków i bilansów statystycznych;
 • opracowywanie metod modelowania i prognozowania statystycznego;
 • planowanie, programowanie i koordynowanie badań statystycznych;projektowanie formularzy, sprawozdań i ankiet do badań statystycznych;
 • ustalanie zasad organizacyjnych, metodycznych i technicznych przeprowadzania badań statystycznych;przeprowadzanie analizy wyników badań statystycznych, formułowanie wniosków, obliczanie modeli oraz tworzenie prognoz statystycznych;
 • wykorzystywanie programów komputerowych do wprowadzania i przetwarzania danych, wykonywania tablic wynikowych itp.;
 • organizowanie i przeprowadzanie szkolenia w zakresie spisów, sprawozdawczości statystycznej i ankietowych badań statystycznych;
 • projektowanie zakresu rzeczowego, czasowego i przestrzennego publikacji statystycznych;
 • opracowywanie zasad metodycznych i organizacyjnych prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestrów i banków danych statystycznych;
 • ustalanie zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania materiałów i danych statystycznych;
 • przygotowywanie naukowych referatów i raportów oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Ile zarabia Statystyk?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2 737 PLN brutto. Co drugi statystyk otrzymuje pensję od 2 258 PLN do 3 613 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych statystyków zarabia poniżej 2 258 PLN brutto. Na zarobki powyżej 3 613 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych statystyków.

Komentarze (0)

No comments found