Syndyk

Syndyk jest pełnomocnikiem sądu i w jego imieniu zarządza majątkiem firmy lub osoby prywatnej, która została postawiona w stan upadłości prawomocnym wyrokiem sądu. Do syndyka należy nadzór nad majątkiem oraz prawidłowe przeprowadzenie postępowania, które ma na celu zlikwidowanie aktywów upadłego dłużnika, ustalenie listy wierzycieli oraz przygotowanie podziału uzyskanej sumy pomiędzy wierzycieli.

W przypadku, gdy firma wraz z ogłoszeniem upadłości zaprzestaje działalności, syndyk prowadzi w niej inwentaryzacje, odszukuje wszystkich wierzycieli, dokonuje sprzedaży majątku, a następnie uzyskane pieniądze rozdziela między wierzycieli. Jeśli jednak firma wciąż prowadzi działalność, do syndyka należy zmniejszenie zatrudnienia, aby nie doprowadzać do kolejnych strat i kierowanie firmą, aż do zakończenia procesu upadłościowego. Przez cały okres sprawowania nadzoru nad danym majątkiem do syndyka należy zabezpieczenie go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. Syndyk pracuje pod nadzorem sędziego komisarza, któremu składa raporty z postępowania.

Praca syndyka wiąże się z dużą odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i dużym stresem. Musi on bowiem kontaktować się z pracownikami firmy, w przypadku której ogłoszono upadłość, z wierzycielami dłużnika, nabywcami sprzedawanego majątku oraz musi stawiać się w sądzie. Syndyk musi być osobą zorganizowaną, gotową prowadzić jedną sprawę nawet przez kilka lat. Musi posiadać wiedzę prawniczą, ekonomiczną, jak również musi umieć zarządzać firmą.

Zarobki syndyka

Syndyk nie otrzymuje miesięcznej pensji, tylko wynagrodzenie za całe prowadzone postępowanie, które może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Za prowadzenie postępowania upadłościowego przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 3 % wartości masy upadłościowej.Jak zostać syndykiem?

Po zmianie przepisów w 2007 roku pojawiły się nowe kryteria, zgodnie z którymi prawo wykonywania zawodu syndyka będą mieć jedynie te osoby, które posiadają licencję syndyka. Osoby, które już pracują w charakterze syndyka w ciągu trzech lat od wejścia nowej ustawy w życie (tj. od 10.10.2007 r.) mogą wciąż sprawować swoje funkcje, natomiast nowi kandydaci na syndyków muszą zdać egzamin na obowiązkową od 2010 roku licencję syndyka.

O licencję syndyka może ubiegać się osoba, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra w Polsce lub równorzędny poza granicami kraju
 • posiada nieposzlakowaną opinię
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka
Egzamin umożliwiający uzyskanie licencji syndyka jest organizowany co najmniej 2 razy w ciągu roku.

Chcąc wziąć w nim udział należy przedłożyć do Ministra Sprawiedliwości:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu
 • odpis dyplomu potwierdzający zdobycie wymagane wykształcenia
 • świadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej
Egzamin składa się z dwóch części. Część pisemną stanowi test, składający się ze 100 pytań, na rozwiązanie których zdający mają 100 minut czasu, oraz dodatkowo należy wykonać zadanie problemowe, na które zdający mają 180 minut. W części ustnej egzaminu należy odpowiedzieć na zestaw 10 pytań z wylosowanego zestawu. Egzamin obejmuje zagadnienia prawne, ekonomię i finanse oraz zarządzanie (z uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i naprawczego).


W ciągu dwóch lat od pozytywnego złożenia egzaminu, syndyk może ubiegać się o uzyskanie licencji. W tym celu składa wniosek do Ministra Sprawiedliwości wraz ze stosownymi dokumentami. Na tej podstawie Minister Sprawiedliwości przyznaje licencję na czas nieokreślony oraz wpisuje wnioskodawcę na listę osób posiadających licencję syndyka.

Komentarze (0)

No comments found