Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomości utrzymuje nieruchomość w dobrym stanie technicznym, zapewnia obsługę formalno-prawną oraz ekonomiczno-finansową nieruchomości.

Zarządca nieruchomości, na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, na bieżąco zarządza powierzoną nieruchomością. Utrzymuje obiekt w stanie zgodnym z przepisami i zasadami Prawa budowlanego oraz racjonalnej gospodarki energetycznej. Podejmuje decyzje oraz działania mające na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa jej użytkowania i właściwej eksploatacji, zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, a także do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Zadania zawodowe realizuje osobiście lub deleguje wykonywanie ich części na pracowników mu podległych, a w szczególności na administratorów nieruchomości.

Zakres obowiązków zarządcy nieruchomości:

  • przyjmowanie nieruchomości do zarządzania;
  • przygotowywanie planów gospodarczych i finansowych;
  • nadzorowanie i wykonywanie dokumentacji finansowo-księgowych;
  • zapewnianie bezpieczeństwa użytkownikom nieruchomości;
  • kontrolowanie realizacji umów dotyczących zarządzanej nieruchomości;
  • zlecanie niezbędnych remontów zgodnie z decyzją właścicieli;
  • rozliczanie zużycia mediów;
  • przeprowadzanie windykacji należności;
  • tworzenie koncepcji wynajmu i struktury najemców;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. oraz wymaganiami ergonomii.

Jak zostać zarządcy nieruchomości?

Zarządcą nieruchomości może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie. Wskazane jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami (nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe z programem zawierającym wymogi przewidziane w programie studiów podyplomowych).

Zarządca nieruchomości powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karanym za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe.

Zarządca powinien znać i stosować przepisy z zakresu ratownictwa medycznego i obrony cywilnej. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywanym zawodem.

Ile zarabia zarządca nieruchomości?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na tym stanowisku wynosi 6 000 PLN brutto. Co drugi zarządca nieruchomości otrzymuje pensję od 3 944 PLN do 8 362 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych zarządców nieruchomości zarabia poniżej 3 944 PLN brutto. Na zarobki powyżej 8 362 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych zarządców nieruchomości.

Komentarze (0)

No comments found