Kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny w Warszawie

Kierunek lekarski

Lekarze medycyny znajdują pracę są w przychodniach, klinikach, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach lekarskich, hospicjach, stacjach pogotowia ratunkowego czy placówkach naukowo-badawczych, mogą się realizować w pracy naukowej.

Studenci medycyny w trakcie nauki muszą zaliczyć lub zdać egzaminy z: anatomii prawidłowej, pierwszej pomocy, biofizyki, historii medycyny, chemii, biochemii, histologii z embriologią i elementami cytofizjologii, podstaw biologii molekularnej, anatomii radiologicznej, etyki lekarskiej, psychologii lekarskiej, fizjologii, farmakologii i toksykologii, patomorfologii, genetyki, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, itd.

Jakie przedmioty na maturze?

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z biologii, chemii oraz do wyboru matematyki lub fizyki, zdawanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Kierunek lekarski w Warszawie

Studia na kierunku lekarskim oferują w Warszawie dwie uczelnie:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają 6 lat. W okresie wakacji studenci odbywają praktyki we wskazanych przez uczelnię szpitalach. Praktyki obejmują swoim zakresem takie zagadnienia jak: opieka nad chorym, lekarz rodzinny, pomoc doraźna, choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, intensywna terapia, ginekologia i położnictwo.

Roczny koszt nauki w trybie niestacjonarnym wynosi 36 200 zł.

  • Uczelnia Łazarskiego

To jedyna w Warszawie i trzecia w Polsce (obok Krakowskiej Akademii im. A F. Modrzewskiego i Wyższej Szkoły Technicznej) niepubliczna szkoła wyższa, kształcąca lekarzy. Studia trwają 6 lat, realizowane są w trybie stacjonarnym. Po ukończeniu kierunku lekarskiego w Uczelni Łazarskiego absolwenci zdobywają takie same uprawnienia, jak w przypadku uczelni państwowej. Po uzyskaniu dyplomu mogą przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Roczny koszt nauki na kierunku lekarskim na Uczelni Łazarskiego wynosi 54 000 zł.


Kierunek lekarsko-dentystyczny w Warszawie

W Warszawie można się kształcić na kierunku lekarsko-dentystycznym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Studia 5,5-letnie prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru matematyki lub fizyki, zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

W programie nauczania oprócz przedmiotów obowiązkowych dla kierunku lekarko-dentystycznego studenci muszą zrealizować 100 godzin zajęć fakultatywnych. Wybrane z nich to: etyka lekarska z elementami filozofii, historia stomatologii, psychologia lekarska z elementami socjologii, język migowy czy przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci z punktu widzenia lekarza dentysty.

Za rok nauki na kierunku lekarsko-dentystycznym w trybie niestacjonarnym w Warszawie studenci zapłacą 42 800 zł.