Zamiast Kierunków zamawianych - Pilotaż Rozwoju Kompetencji

W latach 2008 – 2013 w Polsce realizowany był program Kierunków zamawianych, wspierany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie według wytycznych ministerialnych kształciły studentów na określonych kierunkach studiów, postrzeganych jako najistotniejsze z punktu widzenia potrzeb gospodarki i otrzymywały na ten cel dotacje finansowe.

W 2014 roku rusza (w miejsce kierunków zamawianych) tzw. Pilotaż Rozwoju Kompetencji, który potrwa aż do 2020 roku. Na ten projekt MNiSW przeznaczy w pierwszym roku 50 mln zł, a w całej nowej perspektywie finansowej - 1,2 mld zł.

Podstawowa różnica w tych projektach polega na tym, że wcześniej zamawiano konkretne kierunki studiów. Obecnie, w ramach Pilotaż Rozwoju Kompetencji, zamawiane są kompetencje na wszystkich kierunkach studiów. Dzięki tej idei absolwenci będą mieli większe szanse na rynku pracy i zmniejszy się bezrobocie wśród młodych.

– Dzięki kierunkom zamawianym zmieniła się struktura kształcenia i zwiększyło się zainteresowanie młodzieży studiowaniem kierunków ścisłych i technicznych. Uczelnie zacieśniły współpracę z gospodarką. Teraz stawiamy na wzmocnienie kształcenia praktycznego, a także na rozwój kompetencji interpersonalnych, analitycznych czy przedsiębiorczości. Uczelnie zyskają możliwość poprawy jakości studiów i nowego podejścia do kształcenia - zauważyła minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Program Rozwoju Kompetencji stawia na wspieranie nowoczesnych metod dydaktycznych, kładzie nacisk na zajęcia warsztatowe, na wykorzystanie nowych technologii w edukacji wyższej i wspieranie kształcenia modułowego oraz interdyscyplinarności studiów.

Jest to krok w kierunku otwartej nauki, która będzie kształciła kreatywnego, otwartego człowieka. Ta polityka jest zbieżna z wytycznymi Unii Europejskiej na najbliższe lata i zmierza do zacieśniania współpracy uczelni z przemysłem.

Z funduszy w ramach nowego Program Rozwoju Kompetencji mogą korzystać uczelnie publiczne i niepubliczne, które kształcą minimum 100 studentów na studiach dziennych. Drugi warunek jest taki, że na żadnym z prowadzonych przez uczelnie kierunków studiów nie uzyskano negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.