Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2023 – kiedy wyniki?

Termin ogłoszenia matur przypada w tym roku 7 lipca 2023. To data, na którą z niecierpliwością wyczekują wszyscy zdający. Rozwiewa wszelkie spekulacje i wątpliwości, bowiem wtedy dokładnie już wiadomo, jak poszedł egzamin i ile kto otrzymał punktów.

Matura 2023 – kiedy wyniki?

Matury rozpoczynają się bezpośrednio po majówce. Od 4 maja do 23 ma 2023 roku abiturienci będą zmagać się z egzaminami pisemnymi i ustnymi, zdawanymi w terminie głównym. Zależnie od liczby wybranych przedmiotów niektórzy skończą zmagania egzaminacyjne w pierwszych dniach maja, inni będą przystępować do matury z przedmiotów dodatkowych.

Osoby, które z przyczyn losowych nie przystąpiły do matury w terminie podstawowym i uzyskały zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, będą zdawały maturę w czerwcu. Pierwszy pisemny egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 1 czerwca, ostatni przewidziano 19 czerwca.

Z kolei 21 sierpnia odbędzie się egzamin poprawkowy ustny, a 22 sierpnia 2023 – pisemny. Przewidziany jest dla osób, które w terminie głównych z jednego tylko przedmiotu obowiązkowego nie uzyskały wymaganego minimum 30% punktów.

Sprawdź szczegółowy harmonogram matur.

Matura 2023 – kiedy wyniki?

Wyniki matur zdawanych zarówno w terminie głównym, jak i dodatkowym zostaną ogłoszone 7 lipca 2023 roku.

Z kolei wyniki sierpniowego egzaminu poprawkowego znane będą 8 września 2023 roku.

W tym samym dniu zostaną przekazane szkołom świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Aneks otrzymuje absolwent, który w danym roku powtórnie przystąpił do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku lub zdawania egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Aneks jest dokumentem uzupełniającym (załącznikiem do świadectwa dojrzałości). Kandydaci na studia, którzy podwyższyli wynik egzaminu maturalnego lub zdali egzamin z przedmiotów dodatkowych w komplecie dokumentów dostarczanych do uczelni wraz ze świadectwem składają aneks.

Jakie informacje na świadectwie?

Osoby, które zdały maturę otrzymują świadectwo oraz odpis.

Świadectwo maturalne zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał.

Prezentowane są one w dwóch formach w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów:

 • jako procent uzyskanych punktów
 • jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa.

Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎‎

Na świadectwie dojrzałości wskazany jest również poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz europejskich ram kwalifikacji.

Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie wpływają na zdanie egzaminu. Zostają jedynie odnotowane na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mają wpisaną na świadectwie dojrzałości informację o uzyskaniu 100% punktów z danego przedmiotu na wybranym poziomie.

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu mimo deklaracji, będzie miał wpisane 0%.

Uczeń, którego egzamin z przedmiotu dodatkowego został unieważniony, będzie miał na świadectwie wpisaną informację o uzyskaniu wyniku 0% z tego przedmiotu. W przypadku przedmiotów obowiązkowych jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu.

Odbiór świadectwa

Dzień ogłoszenia wyników matur to również termin odbioru świadectw maturalnych, aneksów. Większość osób odbiera świadectwa w miejscu zdawania egzaminu, czyli swojej szkole. Warunkiem otrzymania wszystkich dokumentów jest pisemne poświadczenie odbioru. Warto zabrać ze sobą dowód osobisty.

Nie ma jednak obowiązku osobistego odbioru świadectwa. Bywa to niemożliwe z przyczyn losowych. W zastępstwie świadectwo może odebrać pełnoletnia, zaufana osoba, która uzyska pisemne upoważnienie absolwenta. W tej sytuacji nie jest wymagane notarialne upoważnienie, jedynie deklaracja, zawierająca dane pozwalające na identyfikację upoważnionego.

Mając w ręku świadectwo maturalne można dokonać zapisu na wybrane studia lub sfinalizować wcześniejszą, niepełną rejestrację, uzupełniając formularz o wyniki uzyskane na egzaminie, ewentualnie o skan świadectwa, jeśli jest taki wymóg uczelni.

Warunki zdania matury

Warunkiem uzyskania świadectwa maturalnego jest:

 • przystąpienie do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 • uzyskanie co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 • przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Za mało punktów na maturze

Jeżeli masz przeczucie, że maturę napisałeś wystarczająco dobrze, a mimo wszystko jej nie zaliczyłeś, skorzystaj z prawa do odwołania.

Maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu, ale najpierw musi zgłosić chęć obejrzenia swojej pracy. Zgłoszenie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej najlepiej wysłać od razu po zapoznaniu się z wynikiem matury. Podczas wizyty w OKE można porównać swoje odpowiedzi z kluczem. Jeżeli punktacja się nie zgadza, bo została źle podliczona lub jeśli uważasz, że Twoja odpowiedź jest poprawna, a nie została uznana, to możesz napisać odwołanie od wyników matury. W piśmie tym należy uzasadnić, dlaczego ocena jest zaniżona.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów zostanie podwyższona, dyrektor OKE ustali nowy wynik egzaminu maturalnego i wyda nowe świadectwo lub aneks. Jest także kolejna instancja, o ile odwołanie nie przyniosło skutku - Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego złożone z ekspertów, którzy ponownie oceniają pracę maturalną.

Matura poprawkowa 2023

Jeżeli jednak definitywnie z jednego z przedmiotów obowiązkowych nie uzyskasz wymaganego minimum 30%, możesz pisać poprawkę jeszcze tego samego roku, w sierpniu. Kilkanaście tygodni wzmożonej nauki powinno przyczynić się do zdania poprawki.

Wyniki matury poprawkowej poznasz we wrześniu. Choć główna rekrutacja na studia jest już zakończona, droga na wyższą uczelnię nie jest jeszcze definitywnie zamknięta. Często trwa jeszcze nabór na wybrane kierunki studiów niestacjonarnych, uczelnie niepubliczne przyjmują dokumenty najczęściej do pierwszych dni października, można sprawdzać ofertę naborów uzupełniających na studiach stacjonarnych uczelni publicznych.

Przeczytaj więcej o drugim naborze na studia.

Co zrobić, jeśli nie dostałeś się na wymarzone studia?

Dostanę się na studia?

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Od tego, jakie uzyska się wyniki na maturze, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe

Powiązane treści

Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Gdański
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Śląska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu