​Nawigacja w Szczecinie


Dla kogo studia?


Kandydaci na nawigację powinni cechować się dużą sprawnością fizyczną i manualną, być odporni na stres. Cenna będzie umiejętności pracy w zespole, wysokie poczucie obowiązku i duża odpowiedzialność. Od kandydatów oczekuje się chęci ciągłego samokształcenia.


Co po studiach?


Nawigacja bezpośrednio związana jest z transportem i działalnością prowadzoną na morzu. Studia przygotowują do pracy na różnych typach statków i jednostek: masowcach, kontenerowcach, tankowcach, gazowcach, chemikaliowcach, promach, samochodowcach, statkach pasażerskich, jachtach morskich.

Absolwenci, w zależności od ukończonej specjalności, mogą pracować w jednostkach związanych z żeglugą: służbach kontroli ruchu, wydziałach bezpieczeństwa żeglugi, urzędach morskich, biurach hydrograficznych, instytucjach górnictwa morskiego, morskiego przemysłu wydobywczego, służbach geodezyjnych, inspekcji portowej, inspektoratach żeglugi śródlądowej, okrętowej dyrekcji dróg wodnych oraz działach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej i firmach tworzących i wdrażających systemy informatyczne dla potrzeb transportu morskiego.


Jak wyglądają studia na nawigacji?


Zajęcia dydaktyczne trwają 3 lata, po nich przez dwa semestry odbywają się praktyki lądowe i morskie. Absolwenci uzyskują dyplom inżyniera, mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia na tej samej uczelni.

W programie studiów wiele jest zajęć praktycznych na symulatorach statków i terminali przeładunkowych.


Gdzie można studiować nawigację?


W Szczecinie ten kierunek proponuje jedna uczelnia. Jest to Akademia Morska, Wydział Nawigacyjny. Szkoła ma w ofercie następujące specjalności:

  • transport morski
  • połowy morskie
  • inżynieria ruchu morskiego
  • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
  • ratownictwo
  • morskie systemy informatyczne
  • eksploatacja jednostek pływających offshore
  • transport morski i śródlądowy
  • górnictwo morskie
  • żeglarstwo morskie.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, chemii, informatyki i geografii. Brak któregokolwiek przedmiotu na maturze nie dyskwalifikuje kandydata. Na studia stacjonarne przyjmowanych jest ponad 200 studentów.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3800 zł.

Kariera po nawigacji łączy się przede wszystkim z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej. To zatem kierunek dla osób, które swoje życie zawodowe i prywatne chcą związać z miejscowościami nadmorskimi. Postępująca globalizacja handlu i rozwój eksploracji mórz i oceanów to optymistyczna perspektywa w kontekście przyszłej pracy absolwentów.