Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geoinformatyka

Studia na kie­run­ku Geoin­for­ma­ty­ka maja na celu kształcenie specjalistów, mających zdol­ność łącze­nia wie­dzy i umiejętności z za­kresu in­for­ma­ty­ki oraz nauk geoin­for­ma­cyj­nych (geode­zji i kar­to­gra­fii).

Studenci poznają nowoczesne technologie geoinformatyczne - systemy informacji przestrzennej, przestrzennych baz danych, teledetekcji, modelowania geodynamicznego, planowania przestrzennego. Uczą się wykorzystywać metody numeryczne, algorytmy, nowoczesne metody programowania. Tworzyć aplikacje informatyczne, systemy wizualizacji danych, projektować i obsługiwać komputerowe systemy pomiarowe.

Student kierunku Geoin­for­ma­ty­ka będzie gotowy do kreowania nowych in­nowacyj­nych pro­duktów geoin­for­ma­cyj­nych (m.in. map cyfro­wych, geopor­tali, aplika­cji loka­lizacyj­nych i na­wiga­cyj­nych), do właści­we­go sto­so­wania stan­dardów z za­kresu in­for­ma­cji geogra­ficz­nej. Ma także po­sia­dać umiejętność efek­tyw­nej ko­mu­nika­cji w ramach in­ter­dyscyplinar­nych ze­społów pro­jek­to­wych (in­for­ma­ty­cy, geode­ci, kar­to­gra­fo­wie, fo­to­gra­metrzy, geologo­wie, itp.).


Dla kogo studia na kierunku geoinformatyka

Studia na Geoinformatyce są odpowiednie dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami znajdującymi zastosowanie w naukach przyrodniczych.

Wiele przedmiotów inżynierskich wymaga predyspozycji technicznych, analitycznych, umysłu ścisłego.

Program kształcenia na kierunku geoinformatyka

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • techniki wizualizacji geodanych
 • grafika komputerowa
 • teledetekcja
 • forogrametria
 • systemy informacji geograficznej
 • algorytmy i struktury danych
 • podstawy geomorfologii i morfodynamiki
 • podstawy geodezji i kartografii
 • podstawy geofizyki inżynierskiej
 • przetwarzanie systemów cyfrowych
 • metody optymalizacji
 • podstawy fizyki atmosfery.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geoinformatyka

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik maturalne z przedmiotów wskazanych przez konkretne uczelnie.

Najczęściej są to:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Szczegóły związane z naborem na wybrane uczelnie sprawdzajcie w serwisach rekrutacyjnych konkretnych szkół wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku geoinformatyka

Potencjalne miejsca pracy absolwentów Geoinforamtyki to przykładowo:

 • firmy z branży IT
 • firmy geoinżynieryjne, hydroinżynieryjne
 • administracja publiczna
 • instytuty badawcze
 • przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne
 • firmy i instytucje wykorzystujące zasoby danych przestrzennych m.in w takich sektorach gospodarki jak telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia i leśnictwo.

Opinie o kierunku geoinformatyka

Dane przestrzenne znajdują zastosowanie w tak wielu dziedzinach, że wykształcenie w tym zakresie to z pewnością perspektywiczna inwestycja.


Kierunki pokrewne do kierunku geoinformatyka

Jakie uczelnie oferują kierunek geoinformatyka

W których miastach można studiować kierunek geoinformatyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi