Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geografia - studia nauczycielskie

Studia na kierunku GEOGRAFIA – STUDIA NAUCZYCIELSKIE mają przygotować merytoryczne i metodyczne studentów do pracy w szkole. Absolwent zdobywa uprawnienia do nauczania przedmiotu geografia w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej.

Harmonogram kształcenia zawiera oprócz wiedzy geograficznej przedmioty z zakresu kształcenia nauczycielskiego. W toku wykładów i różnych form ćwiczeń student zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej i przedmiotowej (dydaktyki geografii).

W trakcie studiów słuchacz kształci umiejętności dydaktyczne na zajęciach praktycznych: warsztatowych, hospitacjach lekcji, lekcjach pokazowych oraz uczestniczy w różnych formach praktyk: w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w placówkach wychowawczych, świetlicach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przygotowujących go do wykonywania zawodu nauczyciela geografii i pełnienia funkcji wychowawcy.

Absolwent kierunku GEOGRAFIA – STUDIA NAUCZYCIELSKIE

 • posiada przygotowanie merytoryczne z zakresu geografii oraz szeroko pojętych nauk o Ziemi i człowieku, rozumie złożone zjawiska i procesy zachodzące w środowisku geograficznym oraz potrafi skutecznie rozwiązywać problemy w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni. Potrafi samodzielnie pogłębiać i aktualizować wiedzę z zakresu geografii, psychologii i teorii poznania a także integrować i korelować ją z innymi naukami,
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i przedmiotowej w celu diagnozowania, analizowania i dobierania strategii działań na różnych etapach edukacyjnych, wspierania indywidualnego rozwoju uczniów, organizowania życia klasy wychowawczej, współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami uczniów,
 • potrafi dobierać odpowiednie metody i formy kształcenia, m.in. prowadzić zajęcia w terenie, posługiwać się multimediami oraz wykorzystywać nowe technologie i technologie geoinformacyjne w celu zwiększenia efektywności prowadzonych zajęć i rozwijania zainteresowań uczniów,
 • potrafi analizować i dokonywać ewaluacji osiągnięć uczniów oraz własnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
 • kształci szereg tzw. kompetencji miękkich, przydatnych na aktualnym rynku pracy, takich jak m.in.: komunikatywność, kreatywność, otwartość na nową wiedzę i doświadczenia, praca i współpraca w grupie, zarządzanie i organizacja pracy zespołu, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem.

Dla kogo studia na kierunku geografia - studia nauczycielskie

To studia dla tych, którzy pragną pracować w zawodzie nauczyciela geografii.

Program kształcenia na kierunku geografia - studia nauczycielskie

Przykładowe przedmioty w trakcie studiów:

 • Współczesne problemy środowiska geograficznego
 • Metodologia nauk geograficznych
 • Społeczeństwo a procesy globalizacji
 • Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości i innowacyjności
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Dydaktyka geografii
 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Technologia informacyjno-komunikacyjna
 • Kultura języka (w tym emisja głosu)
 • Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego
 • Praktyki nauczycielskie (psychologiczno-pedagogiczne, śródroczne, ciągłe, terenowe)
 • Seminarium magisterskie

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geografia - studia nauczycielskie

Wymagania rekrutacyjne należy sprawdzać na stronie www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku geografia - studia nauczycielskie

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku geografia - studia nauczycielskie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku geografia - studia nauczycielskie

Jakie uczelnie oferują kierunek geografia - studia nauczycielskie

W których miastach można studiować kierunek geografia - studia nauczycielskie

Komentarze (1)

Anna
Aktualnie tez istnieje możliwość realizacji studiów podyplomowych z zakresu nauczania geografii. Potrzebowałam uzupełnić kwalifikacje i od pół roku studiuje na wskz ten kierunek :) forma studiów bardzo przyjazna dla osób zabieganych, no i gwarancja uzyskania kwalifikacji. Tylko polecać :)
18.07.2021

Zobacz również

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni