Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Studia na kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego wyposażają jest w wiedzę rozszerzoną i specjalistyczną z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zaplanowanie i przeprowadzenie badań naukowych, właściwe zinterpretowanie wyników i wnioskowanie. Potrafi planować działania służące poprawie jakości środowiska przyrodniczego i jego ochronie oraz umie rozwiązywać problemy dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, wykorzystując dostępne rozwiązania techniczne, metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.

Po ukończeniu kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego słuchacz ma wiedzę o sposobach inwentaryzacji zasobów przyrodniczych, instrumentach i metodach monitoringu środowiska przyrodniczego, ochrony środowiska oraz technikach jego odnowy. Jest przygotowany do zarządzania obszarami chronionymi, wykonywania ekspertyz środowiskowych, opracowywania waloryzacji przyrodniczych oraz sporządzania planów ochrony wykorzystując podstawową wiedzę z zakresu prawa, zarządzania i ekonomii.

Posiada umiejętności planowania, pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych oraz zna podstawy tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości. Wyposażony jest w wiedzę na temat funkcjonowania form ochrony przyrody i środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i zachowania bioróżnorodności.

W programie studiów na kierunku kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego uwzględniono przedmioty: planowanie przestrzenne, projekty i plany ochrony przyrody, antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej, rekultywacja terenów zdegradowanych, inżynieria ekologiczna wód płynących, technologie bioenergetyczne, techniki odnowy środowiska, inżynieria procesowa, planowanie przestrzenne, projekty i plany ochrony przyrody

Jaka praca po kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego?

Absolwent tych studiów posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje pozwalające mu na podjęcie pracy między innymi w:
 • administracji Unii Europejskiej, państwowej, samorządowej,
 • służbach ochrony przyrody, np. w parkach narodowych,
 • instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, monitorujących i nadzorujących stan środowiska, między innymi w Głównej i Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, Krajowym i Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, Głównym i Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska,
 • prywatnej firmie jako członek zespołu wykonujący ekspertyzy inwentaryzacji przyrodniczej i oddziaływania inwestycji na środowisko lub jako samodzielny specjalista prowadząc własną działalność gospodarczą,
 • organizacjach pozarządowych, fundacjach, stowarzyszeniach zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego,
 • laboratoriach badawczych i kontrolnych zakładów przemysłowych i w jednostkach odpowiedzialnych za monitoring stanu środowiska.

Dla kogo studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Jakie uczelnie oferują kierunek ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

W których miastach można studiować kierunek ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Komentarze (1)

#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020

Zobacz również

 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu