Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska to dyscyplina naukowa w obrębie nauk technicznych, będąca dziedziną wiedzy stosowanej.

Obejmuje zagadnienia związane z racjonalnym gospodarowaniem zasobami przyrody, prognozowanie, ocenami, zapobieganiem i naprawianiem skutków oddziaływania człowieka na środowisko.

Inżynieria środowiska to dyscyplina nauki, która uczy, w jaki sposób za pomocą działań technicznych można ograniczyć negatywne skutki procesów gospodarczych i przemysłowych oraz urbanizacji na środowisko przyrodnicze.

Przykładowe specjalności oferowane na inżynierii środowiska:

 • technologie wody, ścieków i odpadów
 • sieci i instalacje
 • ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja
 • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
 • instalacje budowlane
 • rekultywacja i rewitalizacja obszarów
 • gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii
 • inżynieria wodna i melioracyjna
 • technika sanitarna
 • inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej.
 • infrastruktura obszarów wiejskich
 • inżynieria ekologiczna
 • inżynieria komunalna
 • sieci i instalacje płynowe
 • technologie energetyczne.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria środowiska

Kandydaci na studia inżynierskie powinni mieć zmysł techniczny, predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych.

Dobrze, aby ich zainteresowania skupiały się również na zagadnieniach z zakresu nauk przyrodniczych.

Program kształcenia na kierunku inżynieria środowiska

Wybrane przedmioty w programie studiów na inżynierii środowiska:

 • chemia budowlana, sanitarna i środowiska
 • biologia i ekologia
 • uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • gospodarka wodna i ochrona wód
 • utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych
 • ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • ochrona powietrza i atmosfery
 • unieszkodliwianie osadów wodno-ściekowych
 • gospodarka wodno-ściekowa w zakładach, gminach i przemyśle
 • termiczna utylizacja odpadów
 • alternatywne źródła energii
 • informatyczne podstawy projektowania
 • technologie proekologiczne
 • sieci i instalacje specjalne
 • rysunek techniczny i geometria wykreślna
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • budownictwo i konstrukcje inżynierskie
 • podstawy geodezji i kartografii
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń
 • metody komputerowe w inżynierii środowiska
 • gleboznawstwo i rekultywacja terenów zdegradowanych
 • geologia i hydrologia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria środowiska

Rekrutacja na inżynierię środowiska odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Najczęściej uwzględniane są takie przedmioty:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • język obcy
 • język polski.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych wybranych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria środowiska

Uwzględniając różnorodność oferowanych na kierunku specjaliści, możliwości zatrudnienia po kierunku inżynieria środowiska jest wiele.

Absolwenci mogą pracować m.in. w:

 • biurach projektowych
 • przedsiębiorstwach wykonawczych
 • zakładach komunalnych
 • zakładach utylizacji i oczyszczalniach ścieków
 • ośrodkach badań i kontroli środowiska
 • nadzorze inwestycyjnym
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
 • przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej
 • zakładach przemysłowych
 • przedsiębiorstwach gazowniczych
 • jednostkach planowania przestrzennego
 • instytucjach naukowo-badawczych
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska
 • służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska
 • placówkach oświaty.

Opinie o kierunku inżynieria środowiska

Przeczytaj wywiad

O tym, dla kogo są studia z inżynierii środowiska, a także o wszechstronnym przygotowaniu absolwentów tego kierunku do wyzwań zawodowych mówi dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej, nauczyciel na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Inżynieria środowiska to kierunek na którym studenci opanowują umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji systemów, których na co dzień nie zauważamy. A to one decydują o tym, czy uznamy dany budynek za nowoczesny i oferujący swoim mieszkańcom wszelkie udogodnienia: ciepłą wodę, kanalizację, ogrzewanie, gaz w kuchence, odprowadzenie wody deszczowej…

Dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB: To rzeczywiście bardzo wielotematyczny kierunek. Sama jestem jego absolwentką i pamiętam, że właśnie ta jego różnorodność, a co za tym idzie szeroki wachlarz możliwości pracy, była dla mnie jednym z powodów wyboru studiów na inżynierii środowiska.

Absolwenci inżynierii środowiska uzyskują wiedzę i kompetencje związane z systemami grzewczo-wentylacyjnymi i źródłami energii, w tym zarówno nowoczesnymi kotłami gazowymi, jak też tak popularnymi w ostatnich latach źródłami niekonwencjonalnymi, takimi jak pompy ciepła, czy kotły na biomasę. W czasie studiów poznają też metody oczyszczania powietrza i spalin, pozwalające na ochronę środowiska naturalnego. Studenci zapoznają się także z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie klimatyzacji – tak dla małych budynków np. domów jednorodzinnych, jak i dużych obiektów użyteczności publicznej.

Studia dostarczają także wiedzy o instalacjach i sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. Po ukończeniu studiów można więc zajmować się projektowaniem lub wykonywaniem instalacji zimnej i ciepłej wody, z wykorzystaniem np. kolektorów słonecznych. Można także znaleźć pracę w firmach specjalizujących się w projektowaniu sieci wodno-kanalizacyjnej na potrzeby osiedli i miast, czy też wykonywaniem i nadzorem eksploatacyjnym systemów.

Z kolei studenci, którzy lubią chemię, z pewnością zainteresują się rozwiązaniami w dziedzinie uzdatniania wody do celów pitnych i technologicznych lub oczyszczaniem ścieków, czy unieszkodliwianiem odpadów. Dzięki zajęciom w nowoczesnych laboratoriach Politechniki Białostockiej poznają techniki i metody przydatne w przyszłej pracy.

Inżynieria środowiska znajduje się na liście kierunków uznanych za strategiczne dla rozwoju Polski. To dlatego, że wszyscy teraz myślimy o ekologii i zrównoważonym rozwoju. Czy studenci Politechniki Białostockiej poznają najnowsze trendy technologiczne?

Rozwój technologii i postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach jest ogromny! Inżynieria środowiska jest kierunkiem, który podąża za tymi trendami. O ile podstawy teoretyczne są niezmienne, to w przeciągu ostatnich lat mamy do czynienia z różnego rodzaju przedsięwzięciami zmierzającymi do ograniczenia zużycia energii w budynkach. Zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, szpitale). Każdy z nas chce przecież płacić mniej, w związku z tym wymaga, aby zużycie energii cieplnej w budynku było jak najniższe.

Chcemy również, żeby nasze budynki były ekologiczne. Dlatego stosujemy w inżynierii środowiska różnego rodzaju rozwiązania, na przykład coraz bardziej efektywne systemy grzewcze, odnawialne źródła ciepła, mniej energochłonne klimatyzatory. Konstruujemy nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków, z których korzyści czerpie zarówno środowisko, jak i człowiek.

Studia na kierunku inżynieria środowiska obejmują zagadnienia związane z energetyką oraz ochroną środowiska. Dlatego absolwent tego kierunku nie musi szukać pomocy u innych specjalistów. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które pozwalają na projektowanie takich systemów, ich wykonawstwo oraz nadzór nad eksploatacją. Dlatego może znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju biurach projektowych, które zajmują się zagadnieniami związanymi z zużyciem energii cieplnej w budynkach, z dostarczaniem tego ciepła do budynków. Inżynier środowiska może też wykonywać takie instalacje, czyli pracować w firmie wykonawczej, albo zajmować się eksploatacją, czyli pracować w takich firmach, jak na przykład Enea oraz Wodociągi, które czuwają nad eksploatacją całych systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczych. Wachlarz możliwości jest ogromny.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska wie jak projektować ekologiczne instalacje, zna profesjonalne programy, sam zmierzył się już z zadaniem samodzielnego projektu inżynierskiego w ramach pracy dyplomowej. Jest w pełni przygotowany do startu w zawodzie…

Na zakończenie studiów pierwszego stopnia studenci w ramach pracy dyplomowej wykonują różnego rodzaju prace projektowe. Może to być projekt instalacji ogrzewania domu, projekt wentylacji mechanicznej w budynku, czy też systemu wodno-kanalizacyjnego z instalacją wody zasilaną z kolektorów słonecznych. Może to być także sieć zewnętrzna – bo zajmujemy się nie tylko instalacjami w domach, ale też sposobem dostarczenia mediów takich jak woda i gaz do obiektu. W ramach prac dyplomowych studenci mogą też wykonać projekt kotłowni na dowolne paliwo oraz małej instalacji oczyszczania ścieków. Ale oprócz tworzenia projektów, w ramach pracy dyplomowej studenci mogą wykonywać badania laboratoryjne. Nasi studenci korzystają z bogatej infrastruktury pracowni wydziałowych, gdzie wykonują eksperymenty i na podstawie ich wyników, wyciągają wnioski. To także szansa by w przyszłości odkryć coś ciekawego, zastosować nową metodę oczyszczania ścieków albo uzdatniania wody.

Inżynierowie po studiach pierwszego stopnia mają już duży obszar wiedzy i kompetencji. Na studiach drugiego stopnia wybierają specjalizację…

Część osób już po pierwszym stopniu studiów decyduje się na karierę zawodową. Jednak wszystkich studentów zachęcamy do kontynuowania nauki i rozszerzania wiedzy na studiach magisterskich. Studenci wybierają na nich specjalności związane z: ogrzewnictwem i wentylacją; wodociągami i kanalizacją; sieciami i systemami sanitarnymi. Każdy ma możliwość pogłębienia wiedzy w tym zakresie, z którym wiąże swoją przyszłość zawodową. Co nie znaczy wcale, że inżynier ze specjalności gospodarka wodnościekowa, nie będzie mógł w przyszłości zajmować się ciepłownictwem – jedno drugiego nie wyklucza. Po odpowiedniej praktyce może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane i instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i zdobyć dodatkowe uprawnienia, które przydają się w tym zawodzie.

Dużo mówimy o projektowaniu. Jak to robią studenci kierunku inżynieria środowiska. Jakie programy poznają w toku studiów?

Postęp w dziedzinie projektowania również jest olbrzymi. O ile ja, studiując kilka dobrych lat temu, używałam do obliczeń przede wszystkim kalkulatora (pierwszy program obliczeniowy do systemów grzewczych dopiero wchodził do użycia), to obecnie jest to podstawa. Studentów inżynierii środowiska uczymy korzystania z nowoczesnych programów wspomagania komputerowego. Takie edukacyjne wersje specjalistycznych programów branżowych dostarcza uczelni m.in. firma Sankom. To narzędzie, którego używają profesjonaliści. Myślę, że jest to kolejny dowód na to, że młody inżynier środowiska, tuż po studiach, jest przygotowany do pracy w biurach projektowych i wykonawstwie.

Studia na kierunku inżynieria środowiska są wymagające, ale warto podjąć ten trud, także ze względu na wiele możliwości rozwoju studentów.

Nasi studenci mogą uczestniczyć w wielu aktywnościach, które bardzo często są w całości finansowane przez uczelnię z różnego rodzaju środków zewnętrznych, albo są w dużym stopniu dofinansowywane. Na przykład student wyjeżdżający na Erasmusa na partnerską uczelnię zagraniczną, może liczyć na dofinansowanie w określonej kwocie. Może też uczestniczyć w różnego rodzaju szkołach letnich, które organizujemy od kilku lat w ramach projektów wspieranych przez Program Erasmus+ oraz Narodową Agencję Współpracy Akademickiej. Ciekawą opcją są też praktyki za granicą, umowę na ich organizację zawarliśmy np. z firmą w Hiszpanii. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku wspiera też realizację trzymiesięcznych studenckich staży i praktyk w przedsiębiorstwach regionalnych. Do tego studenci mają możliwość przystąpienia do kół naukowych, m.in. Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, Koła Naukowego ROLKA (Rolnicze Koło Akademickie), Koła Młodych przy PZITS czy też Koła Naukowego Ciepłownik. Zachęcam do tego!

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria środowiska

W których miastach można studiować kierunek inżynieria środowiska

Komentarze (2)

#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020
12.11.2019
Paweł
Praktyczny kierunek i bardzo na czasie.

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi