Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

uczelnia niepubliczna, 89-500 Tuchola, ul. Pocztowa 13, (+52) 559 19 87, wszs@tuchola.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Postępowanie rekrutacyjne

Uczelnia organizuje nabór na I rok studiów na kierunki:

 • inżynieria środowiska (7-semestralne studia inżynierskie) - studia stacjonarne i niestacjonarne,
 • leśnictwo (8-semestralne studia inżynierskie) - studia stacjonarne i niestacjonarne,
 • leśnictwo (4-semestralne studia II stopnia) - studia stacjonarne i niestacjonarne,
 • agroinformatyka (7-semestralne studia inżynierskie) - studia stacjonarne i niestacjonarne.

Etapy rekrutacji do WSZŚ w Tucholi

1. Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (formularze podań należy pobrać ze strony internetowej uczelni - podanie prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami),
 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia I stopnia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranym kierunku i specjalności od lekarza medycyny pracy (skierowanie zostanie wydane kandydatowi przez Dziekanat). W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia studiów, Dziekan może odmówić dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania na wybranym kierunku. W związku z utrudnieniem dostępu do badań lekarskich i koniecznością dopełnienia obowiązku badania kandydatów Uczelnia udostępnia kandydatom szczegółowe informacje o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscach odbywania studiów,
 • 2 fotografie legitymacyjne (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle, oraz plik ze zdjęciem legitymacyjnym wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237x296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB (plik ze zdjęciem prosimy przesłać na adres e-mail: wszs@tuchola.pl - nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru: np. jan_kowalski),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i wpisowego, wnoszonych przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: opłata rekrutacyjna wynosi 85,- zł na wszystkie kierunki, wpisowe wynosi 200,- zł na wszystkie kierunki,

2. Wyżej wymienione dokumenty o przyjęcie na studia należy składać:

 • osobiście w Dziekanacie WSZŚ w Tucholi - należy pracownikowi Dziekanatu WSZŚ w Tucholi okazać oryginały dokumentów celem potwierdzenia zgodności z oryginałem danych wymaganych w procesie rekrutacji
 • drogą pocztową na adres Dziekanatu WSZŚ w Tucholi, ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola - zgodność z oryginałem dokumentów oraz danych wymaganych w procesie rekrutacji zostanie potwierdzona przez Dziekanat WSZŚ w Tucholi w terminie późniejszym.

3. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, aż do do wyczerpania ustalonego limitu miejsc.

4. Studia w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi są płatne. Wysokość opłat na poszczególnych kierunkach oraz warunki ich uiszczenia określa Rektor w drodze zarządzenia.

Biuro rekrutacji

Podania przyjmuje i informacji udziela Dziekanat Wydziału Inżynieryjnego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola

tel./fax 52 559 19 87, tel. kom. 508 206 919

e-mail wszs@tuchola.pl

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane