Politechnika Lubelska

uczelnia publiczna, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38d, (+81) 53 84 140, politechnika@pollub.pl

Rekrutacja - Politechnika Lubelska

Studiuj na Politechnice Lubelskiej

Poznaj Przewodnik Rekrutacyjny naszej Uczelni.

W Politechnice Lubelskiej prowadzony jest system elektronicznej rejestracji kandydatów na studia - ERK Kandydaci dokonują rejestracji na stronie internetowej Uczelni.

 • Podczas ERK kandydat wprowadza niezbędne dane do ankiety osobowej oraz uzupełnia wymagane informacje w procesie kwalifikacji, dokonuje także opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.
 • Pełną wymaganą dokumentację na pierwszy rok studiów kandydat składa we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej dopiero po zakwalifikowaniu go do przyjęcia na studia.
 • Dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów na określony kierunek studiów w wyznaczonym terminie stanowi potwierdzenie rejestracji kandydata na studia i spowoduje wpisanie kandydata na listę osób zakwalifikowanych na I rok studiów.
 • Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.
 • Powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia, będą uzupełniane z list rezerwowych zgodnie z posiadaną liczbą punktów kwalifikacyjnych.
 • Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego, jeśli na liście przyjętych pozostaną wolne miejsca a na liście rezerwowej nie będzie już kandydatów z wystarczającą liczbą punktów, komisja rekrutacyjna może ogłosić uzupełniający nabór kandydatów.
 • Na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek studiów w Politechnice Lubelskiej oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia w Politechnice Lubelskiej.
 • W tym przypadku kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów z potwierdzeniem wniesionej na ten kierunek opłaty rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie ERK.
 • Informacje zamieszczone na indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK uważa się za dostarczone.
 • Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z tymi informacjami.
 • Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie ERK błędnych, niepełnych lub nieprawidłowych danych, a w szczególności za wpisanie wyników ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej), niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydat może zostać skreślony z listy przyjętych na studia.
 • Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas ERK. Politechnika Lubelska nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych w ERK, autoryzowane osobistym hasłem kandydata.
 • Bieżące, szczegółowe informacje dla kandydatów na studia znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wydziałów oraz stronie internetowej Uczelni.

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Tarnowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie