Politechnika Lubelska

uczelnia publiczna, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38d, (+81) 53 84 140, politechnika@pollub.pl

Rekrutacja - Politechnika Lubelska

Studiuj na Politechnice Lubelskiej

Poznaj Przewodnik Rekrutacyjny naszej Uczelni.

W Politechnice Lubelskiej prowadzony jest system elektronicznej rejestracji kandydatów na studia - ERK Kandydaci dokonują rejestracji na stronie internetowej Uczelni.

 • Podczas ERK kandydat wprowadza niezbędne dane do ankiety osobowej oraz uzupełnia wymagane informacje w procesie kwalifikacji, dokonuje także opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.
 • Pełną wymaganą dokumentację na pierwszy rok studiów kandydat składa we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej dopiero po zakwalifikowaniu go do przyjęcia na studia.
 • Dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów na określony kierunek studiów w wyznaczonym terminie stanowi potwierdzenie rejestracji kandydata na studia i spowoduje wpisanie kandydata na listę osób zakwalifikowanych na I rok studiów.
 • Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.
 • Powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia, będą uzupełniane z list rezerwowych zgodnie z posiadaną liczbą punktów kwalifikacyjnych.
 • Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego, jeśli na liście przyjętych pozostaną wolne miejsca a na liście rezerwowej nie będzie już kandydatów z wystarczającą liczbą punktów, komisja rekrutacyjna może ogłosić uzupełniający nabór kandydatów.
 • Na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek studiów w Politechnice Lubelskiej oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia w Politechnice Lubelskiej.
 • W tym przypadku kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów z potwierdzeniem wniesionej na ten kierunek opłaty rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie ERK.
 • Informacje zamieszczone na indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK uważa się za dostarczone.
 • Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z tymi informacjami.
 • Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie ERK błędnych, niepełnych lub nieprawidłowych danych, a w szczególności za wpisanie wyników ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej), niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydat może zostać skreślony z listy przyjętych na studia.
 • Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas ERK. Politechnika Lubelska nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych w ERK, autoryzowane osobistym hasłem kandydata.
 • Bieżące, szczegółowe informacje dla kandydatów na studia znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wydziałów oraz stronie internetowej Uczelni.

Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie