Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

Studia na kierunku Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem kształcą wysokiej klasy specjalistów, posiadających ugruntowaną wiedzę z zakresu dziedzin podstawowych oraz multidyscyplinarnych dziedzin kierunkowych związanych z ochroną środowiska w Polsce i na świecie.

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności do pracy w firmach, organizacjach oraz instytucjach działających w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

Celem kształcenia kierunku Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem jest przygotowanie specjalisty, posiadającego szerokie spektrum wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz specjalistyczne kwalifikacje z zakresu:

 • ochrony przyrody (m. in. wdrażania systemów ochrony przyrody w jednostkach administracji publicznej, czynnej ochrony przyrody realizowanej w ramach projektów NGO), identyfikacji zagrożeń dla środowiska (m.in. podstawowe analizy chemiczne i fizyczne),
 • monitorowania i minimalizowania zagrożeń atmosfery, hydrosfery i gleby, monitorowania zagrożeń przyrody ożywionej i inwentaryzowania zasobów środowiska przyrodniczego (m. in.: monitoring i inwentaryzowanie siedlisk, roślin i zwierząt przy różnego rodzaju inwestycjach), realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, działalności edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska,
 • zdobywania środków UE w zakresie ochrony środowiska (m. in.: aplikacja wniosków i dokumentów do wybranych Funduszy Europejskich), aspektów prawnych i ekonomicznych ochrony środowiska (m. in.: znajomość aktów prawnych, procedur i trybów postępowań administracyjnych i kompetencji organów ochrony środowiska), najnowszych trendów w systemach informacji przestrzennej (m. in.: praktyczne posługiwanie się systemami GIS), podstaw planowania przestrzennego (m. in.: sposoby zachowania bioróżnorodności w miastach).

Możliwości pracy dla absolwentów kierunku Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem:

 • firmy eksperckie z zakresu ochrony środowiska przy planowanych i realizowanych inwestycjach liniowych (drogi, linie kolejowe) oraz monitoringu poinwestycyjnego (w ramach pracy w specjalistycznych firmach lub własnej działalności gospodarczej), jednostki administracji państwowej (m. in. GDOŚ, MŚ, GDDKiA, Inspektoraty Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska) i samorządowej (m. in., Urzędy Gmin, Urzędy Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie),
 • jednostki badawcze i przedsiębiorstwa zajmujące się odnawialnymi źródłami energii, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) działające w obrębie szeroko pojętej ochrony środowiska,
 • jednostki naukowo-badawcze, parki narodowe i krajobrazowe, instytucje zajmujące się edukacją przyrodniczą. Absolwent będzie przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach II stopnia.
Dla kogo studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Jakie uczelnie oferują kierunek biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
W których miastach można studiować kierunek biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy