Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geoinformacja

Studia na kierunku geoinformacja mają na celu przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu systemów informacji geograficznej, metod ich tworzenia i zarządzenia, analiz przestrzennych, zarządzania danymi przestrzennymi, podstaw prawnych oraz upowszechniania informacji geograficznej.

Studia dają interdyscyplinarne wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia zarówno w uczelniach polskich, jak i zagranicznych. Podczas studiów słuchacze poznają dwa główne obszary nauki: geograficzny i matematyczno-informatyczny.

Geoinformatyka łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i społecznych. W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z zarządzaniem informacją geograficzną, opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych.

Na kolejnym roku program studiów wprowadzone są przedmioty ogólne, takie jak język obcy i wychowanie fizyczne oraz kierunkowe. Przedmioty kierunkowe mają coraz większy zakres i pogrupowane są w moduły. Równolegle z nimi występują przedmioty spajające wiedzę i umiejętności studentów, takie jak proste analizy przestrzenne i modelowanie.

Przykładowe specjalności:

 • geoinformatyka
 • infrastruktura krytyczna.

Dla kogo studia na kierunku geoinformacja

Kandydaci na studia powinni wykazywać zainteresowanie naukami geograficznymi.

Posiadać predyspozycje techniczne, łatwość posługiwani się narzędziami informatycznymi.

Program kształcenia na kierunku geoinformacja

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • kartografia i geomatyka,
 • gospodarka przestrzenna,
 • geoinformacja,
 • geologia,
 • turystyka i rekreacja,
 • zarządzanie środowiskiem.
 • ekofizjografia,
 • analiza matematyczna,
 • systemy operacyjne,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazów,
 • topograficzne bazy danych w geodezji,
 • GIS w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu, w klimatologii i meteorologii,
 • teledetekcja i fotogrametria cyfrowa.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geoinformacja

Rekrutacja obejmuje wybrane przedmioty maturalne, przede wszystkim:

 • język obcy
 • geografia
 • biologia
 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka
 • wos.
Perspektywy pracy po kierunku geoinformacja

Absolwenci Geoinformacji mogą pracować w:

 • administracji samorządowej,
 • wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki, demografii itp.,
 • instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych,
 • laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe),
 • służbach, zakładach i firmach komunalnych, usługowych i o różnym profilu gospodarczym,
 • służbach państwowych i ratowniczych,
 • instytucjach i firmach wytwarzających dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym,
 • firmach kartograficznych i wydawnictwach,
 • biurach badania opinii społecznych.
Opinie o kierunku geoinformacja

Kierunki pokrewne do kierunku geoinformacja
Jakie uczelnie oferują kierunek geoinformacja
W których miastach można studiować kierunek geoinformacja
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu