​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie

Dziennikarstwo to studia dla osób ciekawych świata, bacznych obserwatorów, umiejących swoje przemyślenia ubrać w słowa. Ważną cechą kandydata będzie lekkie pióro i łatwość formułowania myśli. Na naukę i doskonalenie warsztatu dziennikarskiego oczywiście przyjdzie czas na studiach, praktykach czy w trakcie pracy zawodowej. Istotne, aby przyszły dziennikarz był dociekliwy, potrafił zadawać pytania, wzbudzał zaufanie wśród rozmówców. W przypadku dziennikarzy newsowych, agencyjnych bezcenna będzie umiejętność pracy pod presją czasu.


Jak wyglądają studia na dziennikarstwie?


Dla tego kierunku przewidziany jest dwustopniowy tok nauki. 3-letnie studia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. UMCS oraz KUL oferują kształcenie na magisterskich studiach II stopnia na dziennikarstwie i komunikacji społecznej. Jest oczywiście możliwość wybrania pokrewnych kierunków także na innych uczelniach.

Przykładowe przedmioty w programie studiów: nauka o komunikowaniu, podstawy wiedzy o kulturze, współczesne systemy polityczne, retoryka i erystyka, gatunki dziennikarskie, prawo mediów, etyka dziennikarska, najnowsza historia Polski, komunikacja wizualna, komunikowanie polityczne, systemy medialne na świecie, ochrona własności intelektualnej, polityka informacyjna demokracji, kreowanie wizerunku, medialna opinia publiczna.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki w mediach tradycyjnych i internetowych, agencjach i firmach public relations, w agencjach reklamowych, w biurach ds. promocji, w biurach rzeczników prasowych czy w instytucjach samorządowych i administracji rządowej.


Perspektywy zawodowe po ukończeniu dziennikarstwa


Absolwenci studiów przygotowani są do pracy w redakcjach radiowych, telewizyjnych, prasowych, mediach społecznościowych. Dziennikarze są świetnymi specjalistami ds. public relations, promocji i komunikacji, rzecznikami prasowymi. Zatrudniani są w agencjach PR, działach komunikacji, firmach eventowych, sztabach wyborczych, instytucjach rządowych.


Dziennikarstwo - które uczelnie w Lublinie?


Zobaczcie, jakie specjalności możecie wybrać, które przedmioty maturalne będą brane pod uwagę podczas rekrutacji oraz jakie są koszty kształcenia:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, specjalności:

  • marketing polityczny
  • medialna.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z dwóch przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wos.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, specjalności:

  • media audiowizualne
  • public relations – reklama i komunikacja marketingowa.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, specjalności:

  • public relations i marketing medialny (w języku angielskim)
  • współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnej
  • psychologia w massmediach.

Studia stacjonarne kosztują 3800 zł za rok, niestacjonarne – 4000 zł.

O swoich doświadczeniach związanych ze studiowaniem dziennikarstwa opowiada Maria. Obala mity związane z tym kierunkiem. Zwraca uwagę, jak ważna jest strona praktyczna – zachęca, aby dużo czytać i jak najwięcej pisać.

Posłuchajcie: