​Zarządzanie w Poznaniu

Kierunek zarządzanie obejmuje kształcenie z zakresu kierowania przedsiębiorstwem, wyposaża w umiejętność wykorzystania narzędzi, służących analizie otoczenia, podejmowania racjonalnych decyzji zwiększających efektywność funkcjonowania firmy, poprawiających jej pozycję na rynku, wykorzystanie posiadanych zasobów.

Ze względu na różnorodność specjalności oferowanych przez uczelnie na kierunku zarządzanie, studia przygotowują specjalistów - kadry menedżerskie, pracowników średniego szczebla - z wielu dziedzin szeroko pojętej przedsiębiorczości. Wiedza zdobyta w trakcie nauki znajduje zastosowanie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, kierowaniu konkretnym działem przedsiębiorstwa, zarządzaniu korporacją.

Wybrane przedmioty na kierunku zarządzanie: podstawy zarządzania, informatyka w zarządzaniu, mikroekonomia, matematyka, prawo, marketing, rachunkowość, statystyka, analiza finansowa oraz przedmioty specjalnościowe.

Gdzie studiować zarządzanie w Poznaniu?

Uczelnie, na których można kształcić się w zakresie zarządzania:

Studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Kandydaci na studia rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego, matematyki oraz przedmiotu do wyboru spośród: geografia, historia lub informatyka.

Roczny koszt studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym wynosi 4600 zł.

Specjalności wybierane pod koniec pierwszego roku: handel i marketing, komunikacja w biznesie, konsulting gospodarczy, logistyka krajowa i międzynarodowa, organizacja i zarządzanie w biznesie, przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej, przedsiębiorczość w małej i średniej firmie, wycena nieruchomości, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, zarządzanie municypalne, zarządzanie portem lotniczym, zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wydział Prawa i Administracji, kierunek zarządzanie i prawo w biznesie, studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka angielskiego oraz do wyboru matematyki, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie, roczny koszt studiów niestacjonarnych – 4600 zł

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek zarządzanie państwem, specjalności: administracja publiczna, zarządzanie projektami i funduszami Unii Europejskiej, zarządzanie wizerunkiem w instytucjach publicznych, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz do wyboru historii, wiedzy o społeczeństwie lub innego przedmiotu, roczny koszt studiów niestacjonarnych – 3000 zł

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek zarządzanie środowiskiem, studia stacjonarne I i II stopnia, rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: geografia, matematyka, fizyka/fizyka z astronomią, informatyka, wiedza o społeczeństwie, biologia.

Studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorstwem, menedżer sprzedaży, menedżer sportu, gospodarowanie nieruchomościami, international busiess, entrpreneurship.

Studia I stopnia stacjonarne (roczny koszt nauki 4450 zł) i niestacjonarne (roczny koszt nauki 3950 zł)

Specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem, zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie transportem i spedycją.

Studia I i II stopnia, niestacjonarne i niestacjonarne na odległość, roczne czesne wynosi 2100 zł

Specjalności: psychologia biznesu, reklama i marketing, zarządzanie obsługą klienta, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami biznesowymi i społecznymi, bankowość, rachunkowość, kadry i płace, zarządzanie stacją paliw z akredytacją polskiej izby paliw płynnych.

Studia I stopnia stacjonarne (roczny koszt studiów – 4440 zł) i niestacjonarne (roczny koszt studiów – 3960 zł)

Specjalności: audyt i kontrola jakości zarządzania, coaching i przywództwo w biznesie, komunikacja wizerunkowa w biznesie, kryptowaluty w biznesie, marketing i zarządzanie sprzedażą, menedżer bezpieczeństwa w biznesie, negocjacje i mediacje biznesowe, neuropsychologia biznesu, organizacja i zarządzanie zamówieniami publicznymi, zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz bhp, zarządzanie innowacją i zmianą w dialogu lokalnym, zarządzanie kadrami – outsourcing HR, zarządzanie produktem i marką.

Po uzyskaniu dyplomu licencjata lub inżyniera można kontynuować kształcenie na tym samym kierunku na studiach II stopnia. Roczny koszt nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 3540 zł.

Studia I stopnia licencjackie, specjalności: handel i usługi - organizacja i zarządzanie, handel internetowy i social media, rachunkowość i finanse w firmie, stosunki międzynarodowe i handel zagraniczny, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie firmą rodzinną, zarządzanie i ekonomika w administracji.

Studia I stopnia inżynierskie, specjalności: inżynieria zarządzania finansami, inżynieria zarządzania w logistyce.

Informacje na temat studiów ekonomicznych - TUTAJ