Administracja

„ - Jestem na trzecim roku. Uważam, że to kierunek ciekawy. Logikę, jak się okazało, da się przejść, nawet humanista poradzi sobie z elementami ekonomii, prawa. Obalam mit, że na tym kierunku ciągle się zakuwa”.

„ - W pierwszym semestrze miałem ekonomię, socjologię, filozofię, historię administracji publicznej, podstawy prawoznawstwa, statystykę z demografią, czyli w większości tzw. "zapchaj dziury". Obecnie mam dużo przedmiotów związanych z prawem i zarządzaniem państwem czy administracją. Dużo pamięciówki, definicje czynności
prawnych itd. Po czasie robi to się męczące i aż chce się coś policzyć, a nie kuć na pamięć. Przedmioty o państwie to taki rozwinięty WOS. Nie jest jakoś szczególnie trudno, ale bywa po prostu nudno, czasami mam wrażenie, że uczymy się tego, co już dawno się wie”.

Te skrajne opinie studentów administracji odzwierciedlają równie zróżnicowane wyobrażenia o pracy zawodowej w administracji. Dla jednych będzie to arcyciekawe wyzwanie, dla innych monotonna, urzędnicza praca, polegająca na wykonywaniu codziennie tych samych czynności.

Kierunek administracja łączy wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych (głównie prawa i administracji) z wiedzą ekonomiczną i menedżerską. Administracja jest kierunkiem uniwersyteckim, można ją studiować także w uczelniach niepublicznych. Studia są dwustopniowe: licencjackie z możliwością kontynuacji na studiach magisterskich.

Na kierunku administracja można wybrać przykładowe specjalności:

  • administracja elektroniczna
  • administracja gospodarcza
  • administracja publiczna i samorządowa
  • socjologia administracji
  • administracja skarbowo-celna
  • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
  • administracja finansami
  • administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • administracja w stosunkach międzynarodowych
  • administracja organów ochrony prawnej

Wybrane przedmioty nauczania: podstawy prawoznawstwa, organizacja i kierownictwo, konstytucyjny system organów państwowych, historia administracji, nauka administracji, statystyka z demografią, prawo międzynarodowe publiczne, prawo publiczne i prawo finansowe, prawo cywilne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, legislacja administracyjna, redagowanie tekstów prawnych, współczesne ustroje polityczne, umowy w administracji, prawo urzędnicze, etyka w służbie państwowej, techniki negocjacji i mediacji w administracji, systemy ochrony prawnej w Unii Europejskiej, zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, publiczne prawo konkurencji, prawo karne skarbowe, przygotowanie projektów do Unii Europejskiej.

Absolwenci administracji mogą podjąć pracę w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, międzynarodowych, służbach dyplomatycznych, instytucjach i przedsiębiorstwach funkcjonujących w Unii Europejskiej, organach wymiaru sprawiedliwości, organizacjach ochrony prawnej, działach administracyjnych i prawnych przedsiębiorstw, firmach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia, zespołach reagowania kryzysowego. Wykształcenie predysponuje do pracy w służbach mundurowych (Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Przykładowe funkcje i stanowiska, jakie może zajmować absolwent administracji to inspektor nadzoru bankowego, członek izby obrachunkowej, członek zarządu w towarzystwie funduszy emerytalnych, inspektor kontroli skarbowej, inspektor urzędu kontroli skarbowej, pracownik kuratorium oświaty, urzędu pracy, jednostek służby zdrowia.

Kandydata na administrację powinna w szczególności cechować umiejętność logicznego myślenia, zdolność zapamiętywania wielu szczegółowych informacji, duża precyzja i dokładność.