Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Społeczeństwo oczekuje od państwa wypracowania systemów i mechanizmów, które wyeliminują lub zminimalizują potencjalne zagrożenia. Obawiamy się ataków terrorystycznych, niebezpieczeństw grożących w komunikacji lądowej, morskiej czy lotniczej, eksperymentów z bronią chemiczną czy biologiczną. Oczekujemy, że nie zagrożą nam epidemie, zanieczyszczenie powietrza i wody.

Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego stanowi główny cel funkcjonowania państwa. Jego realizacja jest możliwa przy zaangażowaniu wielu specjalistów, fachowców z doświadczeniem z tego zakresu. Kierunek bezpieczeństwo narodowe przygotowuje kadry gotowe analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe, kształci specjalistów z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń współczesnego świata, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego.

Bezpieczeństwo narodowe można studiować na uniwersytetach, uczelniach technicznych, wojskowych oraz w wyższych szkołach niepublicznych. Studia są dwustopniowe: zawodowe i magisterskie. To studia dla osób zdecydowanych, łatwo podejmujących decyzje, sprawnie funkcjonujących w sytuacjach stresowych, odpowiedzialnych.

Uczelnie oferują wiele specjalności w ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe. Wybrane z nich to:

 • administracja i bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
 • wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
 • organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
 • bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • bezpieczeństwo informacji
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i obsługa ruchu granicznego
 • bezpieczeństwo osób i mienia
 • bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej
 • bezpieczeństwo w komunikacji morskiej
 • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • logistyka bezpieczeństwa
 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego.

Przykładowe przedmioty w programie nauczania:

prawne podstawy bezpieczeństwa, ekonomia, współczesne systemy polityczne, socjologia, ergonomia, geografia, podstawy organizacji i zarządzania, ochrona własności intelektualnej, techniki samoobrony, międzynarodowe stosunki wojskowe, administracja publiczna, system bezpieczeństwa narodowego, podstawy przedsiębiorczości, ochrona osób, mienia i obszarów, zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej, historia stosunków międzynarodowych, teorie bezpieczeństwa, współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

Studenci poznają takie zagadnienia, jak:

przestępczość transnarodowa, strategie bezpieczeństwa narodowego, racja stanu, zarządzanie ryzykiem, międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych, metody i techniki operacyjne służb specjalnych, bezpieczeństwo narodowe w basenie Morza Śródziemnego, instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, negocjacje i przywództwo, myśl polityczna, migracje a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, bezpieczeństwo wodnych szlaków komunikacyjnych, polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze, stany nadzwyczajne, problemy bezpieczeństwa globalnego, państwa upadłe a bezpieczeństwo narodowe, polityka bezpieczeństwa wewnątrz UE, terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe, NATO - historia, struktura, działanie, polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich, polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof.

Katarzyna, studentka bezpieczeństwa narodowego na poznańskim uniwersytecie tak opowiada o swoim kierunku:

„ - Co cenię w tym kierunku? Przede wszystkim szerokie spektrum poruszanych problemów: od systemów politycznych do zagadnień teleinformatycznych. Zajęcia z praktykami czynią wykłady bardziej interesującymi. Praca z profesjonalistami uzmysławia także jak szeroki wachlarz możliwości otwiera się przed nami po zakończeniu tych studiów. Poza tym warta docenienia jest atmosfera, która panuje na całym wydziale. Nie można przejść korytarzem i nie spotkać kogoś znajomego. Znamy się z imprez integracyjnych, ale też działamy razem w wielu inicjatywach jak konferencje, koła naukowe, czy wydziałowe media (z którymi zawsze warto mieć dobry kontakt. Zapotrzebowanie na takich specjalistów stale rośnie, a Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i gwarantuje doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne”.

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w strukturach administracji państwowej (ministerstwa, agencje rządowe, inspekcje, państwowe jednostki administracyjne) i samorządowej (urzędy gminy, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne), organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Mogą znaleźć zatrudnienie w zespołach reagowania kryzysowego, agencjach ochrony osób i mienia, służbach społecznych, organizacjach międzynarodowych, placówkach dyplomatycznych, czy takich instytucjach jak CBA, ABW, BOR, Służba Graniczna, Służba Celna, Służba Ochrony Kolei, Służba Ochrony Lotnisk, Straż Gminna, Straż Miejska, Policja, Agencja Wywiadu.