​Logistyka w Kielcach

Zadaniem logistyka jest sprawne zarządzanie przepływem surowców, produktów, finansów, aby w efekcie odpowiedni produkt dotarł we właściwym czasie w określone miejsce. Wymaga to podejmowania wielu decyzji, reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekuje się odporności na stres, dobrej komunikatywności, zaradności, samodzielności i zdolności analitycznych.

Co po studiach logistycznych?

Absolwenci zatrudniani są jako specjaliści lub menedżerowie we wszystkich działach przedsiębiorstw: planowania, zakupów, produkcji, dystrybucji, transportu, sprzedaży czy usług posprzedażowych. Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności, pracy w firmach spedycyjnych, transportowych.

Jak wyglądają studia na logistyce?

Studia na logistyce są dwustopniowe. Po 3 lub 3,5-letnim etapie kształcenia absolwenci uzyskują dyplom licencjata lub inżyniera. W Kielcach nie ma możliwości kontynuowania kształcenia na logistyce na magisterskich studiach II stopnia, ewentualnie na kierunkach pokrewnych, w wybranych uczelniach.

Przykładowe przedmioty w programie studiów: podstawy logistyki, materiałoznawstwo, infrastruktura logistyczna, procesy produkcyjne, technologie internetowe, logistyka zaopatrzenia, rynek usług logistycznych, bazy danych, ekonometria, zarządzanie jakością, sieci logistyczne, logistyka dystrybucji, transport w systemach logistycznych, zintegrowane systemy zarządzania.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz projektów wykonywanych przez studentów.

Gdzie w Kielcach można studiować logistykę?

Dwie publiczne uczelnie oferują ten kierunek. Zapoznajcie się ze szczegółami rekrutacji i kosztami na studiach niestacjonarnych:

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1850 zł.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, specjalności:

  • zarządzanie w logistyce
  • logistyka w przedsiębiorstwie.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4000 zł.