Szczegółowy opis uczelni

Poznaj WSTKiT w Kielcach

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT) w Kielcach jest jedyną tego typu uczelnią w Polsce i pierwszą w regionie świętokrzyskim niepaństwową techniczną szkołą wyższą.

Od stycznia 2010 roku, WSTKT jako jedyna uczelnia z województwa Świętokrzyskiego bierze udział w dużym krajowym projekcie naukowo-badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o nazwie INSIGMA – Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń.

Budżet pięcioletniego projektu wynosi 17,5 mln zł.

Koncepcja kształcenia:

Specjalności inżynierskie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

a) telekomunikacja

b) systemy teleinformatyczne

c) zarządzanie multimediami NOWOŚĆ

Czas trwania studiów - 3,5 roku.

Program dwóch pierwszych semestrów jest jednakowy dla wszystkich specjalności.

Zajęcia różnicują się na trzecim semestrze.

Studia kończy obroną pracy dyplomowej, a absolwenci uzyskują stopień inżyniera.

Uczelnia pod­pisała po­ro­zu­mie­nia z fir­ma­mi nie­miec­ki­mi na od­bywanie prak­tyk stu­denc­kich w zakładach na terenie Niem­iec.


Przedmioty specjalistyczne:

 • programowanie komputerów i ich architektura,
 • transmisja danych w sieciach komputerowych i Internecie,
 • metody i narzędzia systemów informatycznych, w tym sieci komputerowych i technik multimedialnych połączonych z technikami przetwarzania i kompresji sygnałów,
 • podstawy elektroniki.

Zapewniamy naukę na najwyższym poziomie z uwzględnieniem najnowszych trendów w technice teleinformatycznej. Bardzo dobre przygotowanie zawodowe absolwentów gwarantuje znakomita kadra, którą stanowią wybitni naukowcy przede wszystkim z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a wielu naszych wykładowców szkoliło studentów renomowanych uczelni w Europie Zachodniej.

​Cel kształcenia i sylwetka absolwenta

Nasza uczelnia stawia sobie za cel:

 1. Kształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki oraz zarządzania multimediami, znajdujących bez trudu zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej.
 2. Bezstresowa edukacja oparta na najlepszych wzorcach przyjętych w Europie Zachodniej i USA możliwa dzięki zagranicznym doświadczeniom dydaktycznym naszych wykładowców.
 3. Motywowanie naszych studentów do kreatywnego i samodzielnego myślenia.
 4. Wszechstronny rozwój twórczego potencjału każdego z naszych studentów dokonywany również dzięki ścisłej współpracy z ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą.

Absolwent WSTKT uzyska stopień inżyniera o specjalności telekomunikacja, systemy teleinformatyczne lub zarządzanie multimediami.

Absolwent będzie przygotowany do samodzielnej pracy jako wysokiej klasy programista, administrator sieci, specjalista w zakresie telekomunikacji cyfrowej i Internetu nie tylko w zakładach o profilu informatycznym i telekomunikacyjnym, ale również w firmach i instytucjach posiadających instalacje telekomunikacyjne lub komputerowe. Będzie mógł też znaleźć zatrudnienie w serwisie sprzętu informatycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego.

Absolwent, dzięki uwzględnieniu w programie kształcenia prawnych i finansowych podstaw działania przedsiębiorstw i spółek, będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej o profilu telekomunikacyjnym, informatycznymi i elektronicznym.

Absolwent uzyska biegłą znajomość języka angielskiego, zwłaszcza języka technicznego. Bez trudu będzie programował w najczęściej stosowanych językach (C++, Java, Delphi).Połączenie w trakcie studiów podstaw teoretycznych z praktyką pozwoli przyszłemu inżynierowi wdrożyć się w pracę zawodową.

Przygotowanie absolwenta umożliwi mu kontynuację studiów na poziomie magisterskim na specjalnościach telekomunikacja i teleinformatyka.

Nasze mocne strony

Bardzo dobre przygotowanie zawodowe absolwentów gwarantuje znakomita kadra, którą stanowią wybitni naukowcy przede wszystkim z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a wielu naszych wykładowców szkoliło studentów renomowanych uczelni w Europie Zachodniej.

Podpisaliśmy umowy o współpracy z następującymi zagranicznymi uczelniami:

 • Uniwersytet w Wuppertalu (Niemcy),
 • Uniwersytet w St. Pölten (Austria),
 • Uniwersytet Kodolanyi Janos (Węgry),
 • Uniwersytet w Preszowie (Słowacja),
 • Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja).

Pierwsza grupa naszych studentów gościła na Uniwersytecie w Wuppertalu. Wyjazd ten został sfinansowany dzięki grantowi Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). W ramach wizyty studenci uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, poznawali obowiązujące w Niemczech systemy i metody kształcenia w zakresie informatyki. Odwiedzili także inne ośrodki akademickie, m.in. w Kolonii, Frankfurcie nad Menem i Düsseldorfie.

Nasi studenci odbywają praktyki zawodowe w najlepszych firmach województwa świętokrzyskiego.

Mamy podpisane porozumienia z firmami niemieckimi na odbywanie praktyk studenckich w Niemczech.

Nasi absolwenci otrzymują dyplom ze stopniem zawodowym inżyniera, równorzędny z dyplomem uczelni państwowej. Inżynierowie telekomunikacji i teleinformatyki oraz specjalności zarządzanie multimediami należą do najbardziej poszukiwanych specjalistów nie tylko w Polsce i w Europie.

Przygotowanie zawodowe absolwentów umożliwia kontynuację studiów na poziomie magisterskim na specjalności telekomunikacja i teleinformatyka. Stosowna umowa pozwala naszym absolwentom na podjęcie dalszej nauki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po takich studiach otworzą się drzwi każdej firmy i instytucji w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i na całym świecie.

Reasumując - WSTKT oferuje swoim studentom:

 • poszukiwany nie tylko w Europie, dobrze płatny zawód,
 • wysoki poziom nauczania gwarantowany przez zatrudnienie wybitnych polskich naukowców,
 • dobre przygotowanie zawodowe przyszłego inżyniera,
 • nowoczesne metody nauczania umożliwiające wszystkim studentom przyswojenie najnowszej wiedzy w zakresie informatyki i telekomunikacji,
 • nowoczesne programy nauczania dopasowane do standardów obowiązujących w krajach zachodnich,
 • biegłe opanowanie języka angielskiego i niemieckiego
 • kontakty międzynarodowe, w tym wykłady zagranicznych naukowców,
 • dobrą atmosferę służącą wszechstronnemu rozwojowi zawodowo-intelektualnemu studentów.
Rekrutacja

Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych muszą złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia wraz z formularzem zgłoszeniowym,

b) świadectwo maturalne,

c) orzeczenie lekarskie,

d) kserokopię dowodu osobistego,

e) kserokopię wpłaty wpisowego,

f) cztery zdjęcia.

Powyższe dokumenty należy składać w sekretariacie WSTKT przy ul. Toporowskiego 98 w Kielcach.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony Uczelni: http://www.wstkt.pl/pl/studia/rekrutacja

Wypełniony formularz należy przesłać na adres na adres: wstkt@wstkt.pl z tytułem: "Rekrutacja".

Dziekanat udzieli odpowiedzi na zgłoszenie oraz ustali termin złożenia pozostałych dokumentów w dogodnym czasie dla kandydata.

Kontakt

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

ul. Toporowskiego 98

25-553 Kielce Świętokrzyskie

tel./fax (+48) 41 33-10-233

http://www.wstkt.pl

wstkt@wstkt.pl

Artykuły dotyczące uczelni

No results found.

Lokalizacja