Politechnika Opolska

uczelnia publiczna, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, (+77) 449 80 00, dzk@po.opole.pl

Stypendia - Politechnika Opolska

Studenci mogą liczyć na wsparcie finansowe – w ramach systemu stypendialnego, jakim Politechnika Opolska obejmuje swoich studentów, kandydaci przyjęci na I rok studiów mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne (w bieżącym roku akademickim kwota stypendium nie może być większa niż 1600 zł, ale też nie mniejsza niż 950 zł; w szczególnych przypadkach kwota może być zwiększona o 250 zł);
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych (w zależności od stopnia niepełnosprawności 550-750 zł);
 • zapomogę (1500 zł);
 • stypendium rektora (studenci I roku studiów II stopnia oraz studenci przyjęci na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są: laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie), które w bieżącym roku akademickim wynosi w granicach 550 – 950 zł.

Stypendia - informacje ogólne

Co to jest stypendium?

Stypendium to wsparcie pieniężne, które może uzyskać student po spełnieniu określonych kryteriów. Studiowanie zawsze wiąże się z dużymi wydatkami - książki, dojazdy, często mieszkanie w nowym mieście. Nie każda rodzina jest w stanie podołać takim wydatkom. Niekiedy nieprzewidziane sytuacje losowe pogarszają warunki materialne.

Na uczelniach funkcjonuje kilka form pomocy finansowej, które w konkretnych sytuacjach mogą znacząco podreperować budżet studencki, poprawić komfort i jakość kształcenia. Mowa tu o wsparciu pieniężnym, jakim jest:

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora
 • stypendium ministra
 • zapomoga

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium przyznania stanowi dochód netto przypadający na członka rodziny. Stawki ustalane są wewnętrznie przez uczelnię. Miesięczne kwoty, na jakie może liczyć student to od ok. 800 zł do blisko 2000 zł.

Stypendium socjalne może być zwiększone dla osób, które zamieszkują w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ta forma wsparcia finansowego przyznawana jest osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności na czas trwania ważności tego orzeczenia.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Kwoty wahają się od 600 zł do 1000 zł.

Stypendium Rektora

Stypendium rektora to nagroda za wyróżniające się wyniki i osiągnięcia naukowe. Kryterium przyznania jest uzyskanie określonej średniej ocen w minionym roku akademickim (indywidualnie ustalanej dla konkretnego kierunku czy wydziału), ale także zdobyte osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Stypendium rektora przyznawane jest nie wcześniej, niż po zakończeniu pierwszego roku. Liczba laureatów stypendium rektora ustalana jest na podstawie odsetka osób uprawnionych. W praktyce przyznaje się je nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

Wysokość stypendium rektora ustalana jest wewnętrznymi rozporządzeniami uczelni i waha się od ok. 700 zł do 1200 zł

Stypendium Ministra

Stypendium ministra jest wyróżnieniem dla osób uzyskujących ponadprzeciętne wyniki naukowe i artystyczne w obszarach związanych ze studiami lub osiągnięcia sportowe.

Wniosek o stypendium ministra składa rektor (lub osoba przez niego upoważniona), jednak wszelkich formalności, dostarczenia stosownych dokumentów powinna dopilnować osoba zainteresowana otrzymaniem stypendium.

Minister w danym roku akademickim może przyznać 840 stypendiów. Każde z nich wypłacane jest jednorazowo. Maksymalna kwota jednego stypendium to 17000 zł.

Zapomoga

Zapomoga stanowi wsparcie finansowe w sytuacjach losowych, przyznawana jest studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn od siebie niezależnych. Mowa tu choćby o nieszczęśliwym wypadku, poważnej chorobie, śmierci członka najbliższej rodziny, kradzieży dokonanej na szkodę studenta czy klęsce żywiołowej. Jedyną sytuacją nielosową uprawniającą do otrzymania zapomogi jest urodzenie dziecka.

Zapomogę można otrzymać jeden raz na podstawie dokumentacji tego samego zdarzenia. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie, ocenie podlega stopień pogorszenia sytuacji życiowej, wpływ zdarzenia na stan materialny osoby wnioskującej.

Maksymalna kwota zapomogi to od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych.

Co warto wiedzieć o stypendiach?

System stypendialny obejmujący wspomniane świadczenia funkcjonuje zarówno na uczelniach publicznych jak i niepublicznych.

Ze stypendiów i zapomogi mogą skorzystać studenci studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Stypendia przyznawane są zawsze na wniosek. To osoba potrzebująca/zainteresowana musi zgłosić potrzebę, zadbać o zgromadzenie wymaganej dokumentacji, dostarczyć w wymaganym terminie odpowiedni wniosek.

Wypłaty przekazywane są na konto, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku należy wskazać numer rachunku bankowego.

Jeśli osoba spełnia kryteria przewidziane dla każdej formy wsparcia finansowego, może być jednocześnie beneficjentem kilku stypendiów.

Niektóre formy pomocy są jednorazowe, inne przyznawane są np. na jeden semestr lub rok i wymagają ponownego wnioskowania o kontynuację świadczenia.

Stypendia i zapomogi nie są opodatkowane.

Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku mogą korzystać ze świadczenia stypendialnego tylko na jednym z nich, wybranym przez siebie.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu stypendialnego na konkretnej uczelni należy sprawdzać w internetowych serwisach studenckich.

Typy studiów w Polsce

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa