​Weterynaria w Lublinie

Weterynaria to kierunek elitarny ze względu na fakt, że tylko kilka uczelni w całej Polsce prowadzi studia z zakresu weterynarii. Lubelski Uniwersytet Przyrodniczy jest jedną z tych szkół wyższych. Studia realizowane są na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z biologii i chemii oraz do wyboru matematyki lub fizyki. Wyżej punktowany jest poziom rozszerzony.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 5000 zł.

Studia na weterynarii trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem dyplomu lekarza weterynarii.

Studenci kształcą się w zakresie chorób zwierząt, ich leczenia, profilaktyki, higieny produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony ludzi przed chorobami odzwierzęcymi.

Przykładowe przedmioty w programie studiów: chemia, biologia, fizyka, anatomia, biochemia, fizjologia, mikrobiologia, genetyka, epidemiologia, parazytologia, farmakologia, położnictwo, diagnostyka laboratoryjna i kliniczna, radiologia, żywienie zwierząt, agronomia, chów i hodowla zwierząt, higiena żywności pochodzenia zwierzęcego. Wiele zajęć ma charakter praktyczny, niektóre odbywają się w terenie.

Na ostatnich latach przewidziane są staże kliniczne: choroby ptaków, zwierząt gospodarskich, psów i kotów, koni. Studenci odbywają praktykę hodowlaną, kliniczną, a także w inspekcji weterynaryjnej.

Po 2 latach pracy i ukończeniu szkolenia, lekarze weterynarii mogą przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego. Przykładowe dziedziny specjalizacyjne, jakie można wybrać:

 • choroby przeżuwaczy
 • choroby koni
 • choroby trzody chlewnej
 • choroby psów i kotów
 • choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych
 • choroby zwierząt futerkowych
 • użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych
 • choroby ryb
 • choroby owadów użytkowych
 • choroby zwierząt nieudomowionych
 • rozród zwierząt
 • chirurgia weterynaryjna
 • radiologia weterynaryjna
 • prewencja weterynaryjna i higiena pasz
 • higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
 • epizootiologia i administracja weterynaryjna.

Perspektywy zawodowe po weterynarii

Absolwenci kierunku weterynaria pracują w lecznicach weterynaryjnych, stacjach hodowli zwierząt, inspekcjach weterynaryjnych, ubojniach, firmach farmaceutycznych, a także placówkach naukowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej, jak wyglądają studia na weterynarii? Spójrzmy na nie okiem studentki: