Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Studenci kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii poznają hi­sto­rycz­ne, kul­tu­ro­we i społeczne uwarunkowania obecności zwierząt oraz ich roli w życiu człowieka. Uzyskują wiedzę o regulacjach prawnych i or­ga­nizacyj­nych oraz zasadach etyki w zakresie utrzymywania i użytkowania zwierząt. Poznają mechanizmy podstawowych procesów zachodzących w organizmie zwierzęcia oraz za­gad­nie­nia związane z rozwojem człowieka i jego za­bu­rze­nia­mi.

Zapoznają się z typowymi metodami edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspo­ma­ga­nia zajęciami z udziałem zwierząt.

Do­sko­nalą umiejętności niezbędne przy planowaniu i realizowaniu działań/zajęć z udziałem wybranch gatunków zwierząt i/lub na ich temat, do­sto­so­wanych do potrzeb osób w nich uczestniczących, a także w po­dej­mo­waniu działań związanych z pozyskiwaniem (hodowla, chów) oraz przy­go­to­waniem (dobór, sz­ko­le­nie) zwierząt do określonych zadań.

Kształtują kompetencje pozwalające iden­ty­fai­ko­wać zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem.


Dla kogo studia na kierunku zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Ten jakże ciekawy kierunek studiów wymaga od kandydata empatii wobec ludzi i zwierząt, dobroduszności, komunikatywności i zdyscyplinowania.

Program kształcenia na kierunku zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • zoologia
 • anatomia człowieka i zwierząt
 • etyczne aspekty hodowli i użytkowania zwierząt
 • zwierzęta w historii i kulturze
 • psychologia ogólna
 • etyka zawodowa
 • socjologia
 • biomedyczne podstawy rozwoju
 • zoopsychologia
 • psychologia kliniczna
 • rekreacja, edukacja i terapia z udziałem zwierząt
 • metody terapii osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi
 • chów i hodowla zwierząt użytkowych
 • diagnostyka i profilaktyka chorób zwierząt
 • podstawy rehabilitacji
 • metodyka pracy z osobami z autyzmem
 • metody terapii osób z niepełnosprawnością ruchową
 • choroby odzwierzęce
 • andragogika
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z trzech przedmiotów wybranych spośród:

 • biologii
 • chemii
 • fizyki
 • fizyki i astronomii
 • geografii
 • języka obcego nowożytnego
 • języka polskiego
 • matematyki.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.


Perspektywy pracy po kierunku zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Absolwent kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii może wykorzystać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, w tym także posiadane przy­go­to­wanie pe­dago­gicz­ne, w pracy w placówkach/ośrodkach rekreacyjnych, edu­ka­cyj­nych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzględniających w swojej dzałalności zajęcia prowadzone przez specjalistów z udziałem zwierząt i/lub na ich temat, a także w po­dej­mo­wanej w tym zakresie in­dywidu­al­nej działalności go­spo­dar­czej.

Aktywność zawodowa ab­sol­wen­ta może być związana z: agroturystyką; działalnością sz­ko­le­niową i do­radczą w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i sz­ko­le­nia zwierząt; firmach usługowo-pro­duk­cyj­nych, zajmujących się produckją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt amatorskich i użytkowych; in­sty­tu­cjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt; związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt.

Może też podjąć pracę w organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych oraz w jednostkach nau­ko­wo-badaw­czych. Absolwent, w zależności od zrealizowanego modułu kształcenia jest przy­go­to­wany do ubiegania się o nadanie uprawnień in­struk­to­ra hipoterapii lub kynoterapeu­ty (do­go­terapeu­ty).


Opinie o kierunku zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Animaloterapia to jedna z możliwych ścieżek zawodowych po ukończeniu tego kierunku.

W poniższym linku można znaleźć informacje jak w praktyce animaloterapia pomaga wszystkim tym, którzy tego potrzebują.

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/animaloterapia-najmilsza-terapia-z-udzialem-zwierzat/

Kierunki pokrewne do kierunku zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Jakie uczelnie oferują kierunek zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

W których miastach można studiować kierunek zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu