Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Studenci kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii poznają hi­sto­rycz­ne, kul­tu­ro­we i społeczne uwarunkowania obecności zwierząt oraz ich roli w życiu człowieka. Uzyskują wiedzę o regulacjach prawnych i or­ga­nizacyj­nych oraz zasadach etyki w zakresie utrzymywania i użytkowania zwierząt. Poznają mechanizmy podstawowych procesów zachodzących w organizmie zwierzęcia oraz za­gad­nie­nia związane z rozwojem człowieka i jego za­bu­rze­nia­mi.

Zapoznają się z typowymi metodami edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspo­ma­ga­nia zajęciami z udziałem zwierząt.

Do­sko­nalą umiejętności niezbędne przy planowaniu i realizowaniu działań/zajęć z udziałem wybranch gatunków zwierząt i/lub na ich temat, do­sto­so­wanych do potrzeb osób w nich uczestniczących, a także w po­dej­mo­waniu działań związanych z pozyskiwaniem (hodowla, chów) oraz przy­go­to­waniem (dobór, sz­ko­le­nie) zwierząt do określonych zadań.

Kształtują kompetencje pozwalające iden­ty­fai­ko­wać zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem.

Dla kogo studia na kierunku zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Ten jakże ciekawy kierunek studiów wymaga od kandydata empatii wobec ludzi i zwierząt, dobroduszności, komunikatywności i zdyscyplinowania.

Program kształcenia na kierunku zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • zoologia
 • anatomia człowieka i zwierząt
 • etyczne aspekty hodowli i użytkowania zwierząt
 • zwierzęta w historii i kulturze
 • psychologia ogólna
 • etyka zawodowa
 • socjologia
 • biomedyczne podstawy rozwoju
 • zoopsychologia
 • psychologia kliniczna
 • rekreacja, edukacja i terapia z udziałem zwierząt
 • metody terapii osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi
 • chów i hodowla zwierząt użytkowych
 • diagnostyka i profilaktyka chorób zwierząt
 • podstawy rehabilitacji
 • metodyka pracy z osobami z autyzmem
 • metody terapii osób z niepełnosprawnością ruchową
 • choroby odzwierzęce
 • andragogika
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z trzech przedmiotów wybranych spośród:

 • biologii
 • chemii
 • fizyki
 • fizyki i astronomii
 • geografii
 • języka obcego nowożytnego
 • języka polskiego
 • matematyki.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Absolwent kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii może wykorzystać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, w tym także posiadane przy­go­to­wanie pe­dago­gicz­ne, w pracy w placówkach/ośrodkach rekreacyjnych, edu­ka­cyj­nych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzględniających w swojej dzałalności zajęcia prowadzone przez specjalistów z udziałem zwierząt i/lub na ich temat, a także w po­dej­mo­wanej w tym zakresie in­dywidu­al­nej działalności go­spo­dar­czej.

Aktywność zawodowa ab­sol­wen­ta może być związana z: agroturystyką; działalnością sz­ko­le­niową i do­radczą w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i sz­ko­le­nia zwierząt; firmach usługowo-pro­duk­cyj­nych, zajmujących się produckją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt amatorskich i użytkowych; in­sty­tu­cjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt; związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt.

Może też podjąć pracę w organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych oraz w jednostkach nau­ko­wo-badaw­czych. Absolwent, w zależności od zrealizowanego modułu kształcenia jest przy­go­to­wany do ubiegania się o nadanie uprawnień in­struk­to­ra hipoterapii lub kynoterapeu­ty (do­go­terapeu­ty).


Opinie o kierunku zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Animaloterapia to jedna z możliwych ścieżek zawodowych po ukończeniu tego kierunku.

W poniższym linku można znaleźć informacje jak w praktyce animaloterapia pomaga wszystkim tym, którzy tego potrzebują.

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/animaloterapia-najmilsza-terapia-z-udzialem-zwierzat/

Kierunki pokrewne do kierunku zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Jakie uczelnie oferują kierunek zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

W których miastach można studiować kierunek zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej