Jakiego artykułu szukasz?

Matura podstawowa język polski

Język polski to jeden z przedmiotów, który obowiązkowo trzeba zdawać na maturze w części pisemnej na poziomie podstawowym oraz w części ustnej. Jak wygląda matura z języka polskiego? Co podlega ocenie i ile należy zdobyć punktów? Przeczytajcie o tym w poniższym artykule.

Matura podstawowa język polski

Matura – przedmioty obowiązkowe

Maturzyści obowiązkowo podchodzą do egzaminu pisemnego z:

 • języka polskiego na poziomie podstawowym
 • matematyki na poziomie podstawowym
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

oraz ustnego, zdawanego bez wskazywania poziomu z:

 • języka polskiego
 • języka obcego nowożytnego.

Egzamin z języka polskiego dotyczy więc wszystkich przystępujących do matury.

Choć nie do końca. Z egzaminu z języka polskiego mogą być zwolnieni laureaci bądź finaliści olimpiady przedmiotowej, po wcześniejszym złożeniu na ręce dyrektora zaświadczenia potwierdzającego takie uprawnienia. Laureat lub finalista uzyskuje automatycznie 100 % punktów.

Matura podstawowa język polski

Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej (bez wskazywania poziomu) oraz w części pisemnej na poziomie podstawowym weryfikuje stopień spełnienia przez zdającego wymagań określonych w podstawie programowej, zawartych w obszarach:

 • kształcenie literackie i kulturowe
 • kształcenie językowe
 • tworzenie wypowiedzi
 • samokształcenie.

Egzamin ustny z języka polskiego

Ustna matura z języka polskiego trwa 30 minut. 15 minut przewidziano na przygotowanie wypowiedzi, kolejne 15 obejmuje wypowiedź monologową oraz rozmowę.

Zestaw egzaminacyjny składa się z dwóch zadań:

 • wypowiedzi monologowej na jeden z wylosowanych tematów z tzw. puli pytań jawnych; to lista zawierająca polecenie dotyczące obowiązkowych lektur, jest wcześniej znana, co pozwala wcześniej opracować wypowiedzi
 • rozmowy z zespołem przedmiotowym, której przedmiotem mogą być zagadnienia związane z literaturą, kulturą i językiem; zadanie w tej części może zawierać – oprócz polecenia – tekst literacki, tekst kultury, tekst ikonograficzny lub jego fragment

W tej części uzyskać można 30 pkt.

Egzamin pisemny z języka polskiego

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym sprawdza umiejętność odczytywania, porównywania, analizowania, syntetyzowania, uogólniania problematyki dwóch tekstów literackich oraz tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej.

Na rozwiązanie wszystkich zadań w tej części egzaminu przewidziano 240 minut.

Sprawdzian obejmuje:

 • zadania zamknięte wielokrotnego wyboru, na dobieranie oraz typu prawda-fałsz
 • zadania otwarte z luką lub wymagające krótkiej odpowiedzi
 • zadanie rozszerzonej wypowiedzi, czyli wypracowanie

Egzamin składa się z dwóch arkuszy

Arkusz 1:

 • części 1 – Język polski w użyciu (5-7 zdań)
 • części 2 – Test historycznoliteracki (6-15 zadań)

Arkusz 2:

 • części 3 – Wypracowanie (1 zadanie)

Zdający może uzyskać 60 pkt.

Obowiązkowe utwory literackie

W części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym oraz w części ustnej sprawdzana będzie znajomość lektur obowiązkowych.

Maturzyści powinni być zaznajomieni z takimi dziełami, jak:

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja Homer, Iliada (fragmenty)
 3. Sofokles, Antygona
 4. Lament świętokrzyski (fragmenty)
 5. Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
 6. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
 10. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)
 11. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)
 13. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
 14. William Szekspir, Makbet
 15. Molier, Skąpiec
 16. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III
 17. Juliusz Słowacki, Kordian
 18. Bolesław Prus, Lalka
 19. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
 20. Henryk Sienkiewicz, Potop
 21. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
 22. Stanisław Wyspiański, Wesele
 23. Stefan Żeromski, Przedwiośnie
 24. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
 25. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
 26. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
 27. Albert Camus, Dżuma
 28. George Orwell, Rok 1984
 29. Sławomir Mrożek, Tango
 30. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu
 31. Prawo prerii)
 32. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
 33. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
 34. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
 35. Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Balladyna Juliusza Słowackiego

W teście historycznoliterackim może być sprawdzana znajomość treści i problematyki tylko tych utworów poetyckich, których tytuły wymieniono w podstawie programowej, tj.:

 1. Bogurodzica
 2. Lament świętokrzyski (fragmenty)
 3. Jan Kochanowski, Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, Psalm 13, Psalm 47, treny IX, X, XI, XIX oraz – z zakresu szkoły podstawowej – treny I, V, VII, VIII
 4. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny
 5. Adam Mickiewicz, Oda do młodości
 6. Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój
 7. Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty)

W teście historycznoliterackim pojawią się również zadania, których tekstami źródłowymi będą utwory poetyckie zarówno autorów wskazanych w podstawie programowej, jak i niewymienionych w tym dokumencie. Zadania te nie będą sprawdzały znajomości treści konkretnego utworu (z wyjątkiem tych utworów, których tytuły podano w podstawie), ale – umiejętność odczytywania tego typu tekstów.

W wypracowaniu na poziomie podstawowym zdający może także odwołać się do lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej dla zakresu podstawowego i rozszerzonego, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych, tj.:

Poziom podstawowy

 1. William Szekspir, Romeo i Julia
 2. Ignacy Krasicki, wybrane satyry
 3. Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność
 4. Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
 5. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)
 6. Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony...
 7. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
 8. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)
 9. Antoni Libera, Madame
 10. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)
 11. Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: Zemsta Aleksandra Fredry.

Poziom rozszerzony

 1. Arystofanes, Chmury
 2. Wergiliusz, Eneida (fragmenty)
 3. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)
 4. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki)
 5. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie
 6. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

Zasady punktacji

Za egzamin ustny przewidziano 30 pkt.

Przydzielane są w czterech kryteriach i za poszczególne elementy wypowiedzi mogą wynieść maksymalnie:

 • aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych w zadaniach 1. i 2. (od 0 do 16 pkt)
 • kompozycja wypowiedzi monologowych w zadaniach 1. i 2. oceniana łącznie (od 0 do 4 pkt)
 • aspekt merytoryczny wypowiedzi podczas rozmowy (od 0 do 6 pkt)
 • zakres i poprawność środków językowych w wypowiedziach monologowych oraz podczas rozmowy (od 0 do 4 pkt)

Za egzamin pisemny przewidziano 60 pkt.

Poszczególne elementy egzaminu pozwalają uzyskać odpowiednio:

 • maksymalnie 10 pkt za część 1
 • maksymalnie 15 pkt za część 2
 • maksymalnie 35 pkt za wypracowanie

Ile trzeba mieć punktów na maturze?

Aby zdać egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny, należy z każdego z nich uzyskać minimum 30% pkt, czyli odpowiednio 18 pkt w części pisemnej i 9 pkt w części ustnej.

Warto pamiętać, że wynik egzaminu z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym oraz części ustnej wpływa na fakt zdania matury. Uzyskanie mniejszej niż wspomniana liczba punktów automatycznie powoduje niezdanie egzaminu dojrzałości, niezależnie od wyników uzyskanych z innych przedmiotów.

Kiedy matura i wynik?

Termin egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym oraz w części ustnej a także terminy innych egzaminów sprawdzaj w Kalendarzu Maturzysty.

Dostanę się na studia?

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe

Powiązane treści

Matura podstawowa język angielski
Matura podstawowa język angielski
Matura rozszerzona matematyka
Matura rozszerzona matematyka
Matura podstawowa matematyka
Matura podstawowa matematyka
Matura rozszerzona język polski
Matura rozszerzona język polski
Kalkulator punktów na studia
Kalkulator punktów na studia
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura poprawkowa 2023
Matura poprawkowa 2023
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Wakacje po maturze zaplanuj mądrze – ważne terminy i formalności
Wakacje po maturze zaplanuj mądrze – ważne terminy i formalności

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie