Jakiego artykułu szukasz?

Deklaracje maturalne

Do 30 września maturzyści składają deklaracje maturalne w swych szkołach, wybierając tym samym te przedmioty, które pragną zdawać na maturze.

Deklaracje maturalne

Obowiązek każdego maturzysty

Początek roku szkolnego dla maturzystów oznacza wypełnienie do końca września deklaracji maturalnych. W ten sposób uczniowie informują dyrektora szkoły, ja­kie przed­mio­ty chcą zdawać na maturze.

Każdy uczeń klasy maturalnej podlega procedurze złożenia pisemnej deklaracji maturalnej. Ma na to czas do 30 września roku poprzedzającego maturę. W deklaracji maturzysta określa, jakie przedmioty i na jakim poziomie planuje zdawać na maturze.

Wrześnio­wa de­klaracja ma charakter de­klaracji wstępnej, która jeszcze może zostać zmodyfikowana. Na zmianę decyzji uczeń ma czas do lu­tego. Wówczas na­leży złożyć ostateczną de­klarację ma­tu­ralną. Po tym ter­mi­nie nie ma już możliwości do­ko­nywania zmian w de­klaracji do­tyczącej wy­bo­ru przed­miotów oraz po­zio­mu eg­zami­nu.

W przypadku, kiedy uczeń nie złoży de­klaracji ostatecz­nej, jego wrześnio­wa de­klaracja wstępna staje się tym sa­mym wiążącą de­klaracją ostateczną. Oso­ba, która przystępuje do ma­tu­ry po raz ko­lej­ny, może złożyć tyl­ko de­klarację ostateczną.


Co piszę w deklaracji?

W części pierw­szej de­klaracji ma­tu­ral­nej na­leży po­dać swoje da­ne oso­bo­we:

 • Na­zwisko
 • Imię
 • Drugie imię (jeśli po­sia­dasz)
 • Datę uro­dze­nia
 • Miej­sce uro­dze­nia
 • Numer PE­SEL
 • Na­zwisko ro­dowe
 • Ad­res do ko­respon­den­cji: ulica, numer do­mu/miesz­ka­nia, kod pocz­to­wy, miej­scowość, numer te­le­fo­nu, adres e-mail
 • Płeć

W części drugiej de­klaracji ma­tu­ral­nej na­leży za­de­klaro­wać przed­mio­ty zdawane na ma­tu­rze, zarówno obo­wiązko­we, jak i nie­obo­wiązko­we (jeśli ch­cecie je zdawać).

Oso­ba składająca de­klarację ma­turalną otrzymu­je od dy­rek­to­ra sz­koły jej ko­pię z po­twier­dze­niem przyjęcia.

Ideałem byłaby sytuacja, gdy uczeń już wcześniej ma sprecyzowane, które przedmioty chce zdawać na rozszerzeniu - bez zwlekania do ostatniej chwili, czyli klasy maturalnej. Dzieki temu z większym spokojem można zaplanowac naukę wybranych przedmiotów.

Ci uczniowie, którzy planują studia na najbardziej prestiżowych, popularnych i obleganych kierunkach, zwyczajnie w świecie muszą dołożych wszelkich starań, aby dobrze zdać maturę rozszerzoną z tych przedmiotów, które są przedmiotem postępowania rekrutacyjnego.

Zanim więc zdecydujecie się na konkretną uczelnię, na określony kierunek studiów - dokłądnie sprawdzajcie zasady rekturacji na studia. Dzieki temu zyskacie wiedzę, które przedmioty są przez uczelnie honorowane i wymagane (czasem istnieje pewan dowolność w wyborze).

Jeżeli chcecie zglębić temat wymogów rekrutacyjnych, progów punktowych, itd. - odsyłamy Was do innych naszych artykułów poświęconych tej tematyce.

Powiązane treści

Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
Jak przygotować się do matury z matematyki
Jak przygotować się do matury z matematyki
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Znudzenie nauką? Wykorzystaj je przed maturą!
Znudzenie nauką? Wykorzystaj je przed maturą!
Kalendarz Maturzysty 2021_2022
Kalendarz Maturzysty 2021_2022
Zadbaj o trening mózgu przed maturą
Zadbaj o trening mózgu przed maturą
Powtarzanie - recepta na maturalny sukces
Powtarzanie - recepta na maturalny sukces
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Zrób to teraz, nie odkładaj na później, czyli walka z prokrastynacją
Zrób to teraz, nie odkładaj na później, czyli walka z prokrastynacją
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Jak skutecznie uczyć się przed maturą? Porady dla maturzystów.
Jak skutecznie uczyć się przed maturą? Porady dla maturzystów.
Maturzysto, Studencie - ​ucz się z mapą myśli
Maturzysto, Studencie - ​ucz się z mapą myśli
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Najczęściej wybierane uczelnie i popularne kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i popularne kierunki podczas rekrutacji
Maturalne lektury z polskiego
Maturalne lektury z polskiego
Opanuj stres przed egzaminem
Opanuj stres przed egzaminem
Zasady skutecznej nauki i zapamiętywania
Zasady skutecznej nauki i zapamiętywania
Ustna matura z języka polskiego, czyli jak oczarować komisję?
Ustna matura z języka polskiego, czyli jak oczarować komisję?
Jaki zawód wybrać - planowanie kariery zawodowej
Jaki zawód wybrać - planowanie kariery zawodowej

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu