Jakiego artykułu szukasz?

Deklaracje maturalne

Do 30 września maturzyści składają deklaracje maturalne w swych szkołach, wybierając tym samym te przedmioty, które pragną zdawać na maturze.

Deklaracje maturalne

Obowiązek każdego maturzysty

Początek roku szkolnego dla maturzystów oznacza wypełnienie do końca września deklaracji maturalnych. W ten sposób uczniowie informują dyrektora szkoły, ja­kie przed­mio­ty chcą zdawać na maturze.

Każdy uczeń klasy maturalnej podlega procedurze złożenia pisemnej deklaracji maturalnej. Ma na to czas do 30 września roku poprzedzającego maturę. W deklaracji maturzysta określa, jakie przedmioty i na jakim poziomie planuje zdawać na maturze.

Wrześnio­wa de­klaracja ma charakter de­klaracji wstępnej, która jeszcze może zostać zmodyfikowana. Na zmianę decyzji uczeń ma czas do lu­tego. Wówczas na­leży złożyć ostateczną de­klarację ma­tu­ralną. Po tym ter­mi­nie nie ma już możliwości do­ko­nywania zmian w de­klaracji do­tyczącej wy­bo­ru przed­miotów oraz po­zio­mu eg­zami­nu.

W przypadku, kiedy uczeń nie złoży de­klaracji ostatecz­nej, jego wrześnio­wa de­klaracja wstępna staje się tym sa­mym wiążącą de­klaracją ostateczną. Oso­ba, która przystępuje do ma­tu­ry po raz ko­lej­ny, może złożyć tyl­ko de­klarację ostateczną.

Co piszę w deklaracji?

W części pierw­szej de­klaracji ma­tu­ral­nej na­leży po­dać swoje da­ne oso­bo­we:

 • Na­zwisko
 • Imię
 • Drugie imię (jeśli po­sia­dasz)
 • Datę uro­dze­nia
 • Miej­sce uro­dze­nia
 • Numer PE­SEL
 • Na­zwisko ro­dowe
 • Ad­res do ko­respon­den­cji: ulica, numer do­mu/miesz­ka­nia, kod pocz­to­wy, miej­scowość, numer te­le­fo­nu, adres e-mail
 • Płeć

W części drugiej de­klaracji ma­tu­ral­nej na­leży za­de­klaro­wać przed­mio­ty zdawane na ma­tu­rze, zarówno obo­wiązko­we, jak i nie­obo­wiązko­we (jeśli ch­cecie je zdawać).

Oso­ba składająca de­klarację ma­turalną otrzymu­je od dy­rek­to­ra sz­koły jej ko­pię z po­twier­dze­niem przyjęcia.

Jakie przedmioty wskazać w deklaracji

Ideałem byłaby sytuacja, gdy uczeń już wcześniej ma sprecyzowane, które przedmioty chce zdawać na rozszerzeniu - bez zwlekania do ostatniej chwili, czyli klasy maturalnej. Dzieki temu z większym spokojem można zaplanowac naukę wybranych przedmiotów.

Ci uczniowie, którzy planują studia na najbardziej prestiżowych, popularnych i obleganych kierunkach, zwyczajnie w świecie muszą dołożyć wszelkich starań, aby dobrze zdać maturę rozszerzoną z tych przedmiotów, które punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zanim więc zdecydujecie się na konkretną uczelnię, na określony kierunek studiów - dokładnie sprawdzajcie zasady rekturacji na studia. Dzięki temu zyskacie wiedzę, które przedmioty są przez uczelnie honorowane i wymagane (czasem istnieje pewna dowolność w wyborze).

Warto mieć rozeznanie w obowiązujących zasadach rekrutacji na preferowane kierunki w różnych ośrodkach akademickich. Może się okazać, że przykładowo w innej uczelni na ten sam kierunek wymagany będzie tylko poziom podstawowy albo inna grupa przedmiotów, które które trzeba zdać na maturze. I odwrotnie - brak jakiegoś przedmiotu na egzaminie maturalnym może zamknąć drogę w rekrutacji do pewnych uczelni.

Na kierunek lekarski (wybierając Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) należy zdać na poziomie rozszerzonym biologię oraz do wyboru chemię lub fizykę. Na ten sam kierunek do Collegium Medicum UMK można wybrać pomiędzy biologią a matematyką. Z kolei na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym trzeba zdać zarówno biologię, jak i chemię na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowo fizykę lub matematykę.

Ten przykład pokazuje, że na etapie składania deklaracji maturalnej musicie mieć szczegółową wiedzę, który przedmioty będą Wam po prostu potrzebne zależnie od wyboru zarówno kierunku, jak i konkretnej uczelni. Taka sytuacja odnosi się do większości studiów. Choć wymogi kwalifikacyjne wydają się zbliżone w odniesieniu do pewnej grupy kierunków, to właśnie te drobne różnice mogą okazać się decydujące i przekreślić Wasze szanse na udział w rekrutacji.

Które przedmioty będą punktowane? Sprawdzajcie w szczegółowych zasadach rekrutacji na poszczególnych uczelniach. Pomocna będzie wyszukiwarka.

Progi punktowe

Punkty uzyskane na maturze z przedmiotów rekrutacyjnych przeliczane są przez uczelnię według ustalonych wzorów, z uwzględnieniem odpowiednich mnożników, wag, poziomów egzaminu (rozszerzony/podstawowy). Ostateczna ich liczba decyduje o miejscu na liście rankingowej. W zależności od przyjętego przez szkołę wyższą limitu miejsc na określonym kierunku, punktacja osoby, która wypełnia wspomniany limit stanowi tzw. próg punktowy, czyli minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych, jaką należało uzyskać, aby pomyślnie przejść proces kwalifikacji. Krótko mówiąc wszyscy z lepszymi wynikami są przyjęci, natomiast uzyskanie mniejszej liczby punktów niestety oznacza niepowodzenie. Dotyczy to konkretnej uczelni. Może się bowiem okazać, że przeliczniki i wyniki uzyskane przez kandydatów na tym samym kierunku ale w innej szkole były inne i uzyskane punkty są wystarczające do przyjęcia na ten sam kierunek w inne uczelni.

Analizowanie progów punktowych z ubiegłych lat, porównywanie w odniesieniu do różnych szkół wyższych daje pewne wyobrażenie, jakiś pogląd o wymaganiach. Ale miejcie na uwadze, że tak naprawdę decyduje o nich poziom kandydatów w danym roku. Jeśli o miejsce na studiach ubiegać się będą osoby z doskonałymi wynikami, to automatycznie prób punktowy będzie wyższy, bo limit miejsc na kierunku wypełnią maturzyści z dużą liczbą punktów rekrutacyjnych. I odwrotnie - "gorsze" świadectwa spowodują, że ostatnia przyjęta osoba, będzie miała tych punktów po prostu mniej.

Rekrutacja to zatem strategiczna kalkulacja, wymagająca wyważenia swoich szans, umiejętnej oceny własnych możliwości.

Co, jeśli zabrakło punktów?

Jak już wspomniano, wynik uzyskany w jednej uczelni nie jest równaznaczy z punktacją, jaką zdobędziemy w innej. Jeśli w pierwszym terminie nie udało się uzyskać wymarzonego indeksu - zdecydowana większość uczelni przeprowadza naboru uzupełniające. Należy śledzić informacje o kierunkach objętych drugim naborem. Oczywiście nie będzie on dotyczył pełnej oferty danej uczelni, ale może się okazać, że w innym ośrodku akademickim nadal można ubiegać się o miejsce na wymarzonych przez nas studiach.

Pamiętajcie również, że od wyniku rekrutacji - jak od każdej decyzji administracyjnej - można się odwołać na zasadach przewidzianych w kodeksie. Mamy nadzieję, że takiej konieczności nie będzie. Wasze wybory przedmiotów ujęte w deklaracji maturalnej będą trafione, matura pomyślnie zdana, a uzyskana liczba punktów pozwoli podjąć wymarzone studia.

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
Jak przygotować się do matury z matematyki
Jak przygotować się do matury z matematyki
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Znudzenie nauką? Wykorzystaj je przed maturą!
Znudzenie nauką? Wykorzystaj je przed maturą!
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Zadbaj o trening mózgu przed maturą
Zadbaj o trening mózgu przed maturą
Powtarzanie - recepta na maturalny sukces
Powtarzanie - recepta na maturalny sukces
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Zrób to teraz, nie odkładaj na później, czyli walka z prokrastynacją
Zrób to teraz, nie odkładaj na później, czyli walka z prokrastynacją
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Jak skutecznie uczyć się przed maturą? Porady dla maturzystów.
Jak skutecznie uczyć się przed maturą? Porady dla maturzystów.
Maturzysto, Studencie - ​ucz się z mapą myśli
Maturzysto, Studencie - ​ucz się z mapą myśli
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Maturalne lektury z polskiego
Maturalne lektury z polskiego
Ustna matura z języka polskiego, czyli jak oczarować komisję?
Ustna matura z języka polskiego, czyli jak oczarować komisję?
Zasady skutecznej nauki i zapamiętywania
Zasady skutecznej nauki i zapamiętywania
Opanuj stres przed egzaminem
Opanuj stres przed egzaminem
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Jaki zawód wybrać - planowanie kariery zawodowej
Jaki zawód wybrać - planowanie kariery zawodowej
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Zamojska
 • Coventry University Wrocław
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu