Jakiego artykułu szukasz?

Deklaracje maturalne

Do 30 września maturzyści składają deklaracje maturalne w swych szkołach, wybierając tym samym te przedmioty, które pragną zdawać na maturze.

Deklaracje maturalne

Obowiązek każdego maturzysty

Początek roku szkolnego dla maturzystów oznacza wypełnienie do końca września deklaracji maturalnych. W ten sposób uczniowie informują dyrektora szkoły, ja­kie przed­mio­ty chcą zdawać na maturze.

Każdy uczeń klasy maturalnej podlega procedurze złożenia pisemnej deklaracji maturalnej. Ma na to czas do 30 września roku poprzedzającego maturę. W deklaracji maturzysta określa, jakie przedmioty i na jakim poziomie planuje zdawać na maturze.

Wrześnio­wa de­klaracja ma charakter de­klaracji wstępnej, która jeszcze może zostać zmodyfikowana. Na zmianę decyzji uczeń ma czas do lu­tego. Wówczas na­leży złożyć ostateczną de­klarację ma­tu­ralną. Po tym ter­mi­nie nie ma już możliwości do­ko­nywania zmian w de­klaracji do­tyczącej wy­bo­ru przed­miotów oraz po­zio­mu eg­zami­nu.

W przypadku, kiedy uczeń nie złoży de­klaracji ostatecz­nej, jego wrześnio­wa de­klaracja wstępna staje się tym sa­mym wiążącą de­klaracją ostateczną. Oso­ba, która przystępuje do ma­tu­ry po raz ko­lej­ny, może złożyć tyl­ko de­klarację ostateczną.

Co piszę w deklaracji?

W części pierw­szej de­klaracji ma­tu­ral­nej na­leży po­dać swoje da­ne oso­bo­we:

  • Na­zwisko
  • Imię
  • Drugie imię (jeśli po­sia­dasz)
  • Datę uro­dze­nia
  • Miej­sce uro­dze­nia
  • Numer PE­SEL
  • Na­zwisko ro­dowe
  • Ad­res do ko­respon­den­cji: ulica, numer do­mu/miesz­ka­nia, kod pocz­to­wy, miej­scowość, numer te­le­fo­nu, adres e-mail
  • Płeć

W części drugiej de­klaracji ma­tu­ral­nej na­leży za­de­klaro­wać przed­mio­ty zdawane na ma­tu­rze, zarówno obo­wiązko­we, jak i nie­obo­wiązko­we (jeśli ch­cecie je zdawać).

Oso­ba składająca de­klarację ma­turalną otrzymu­je od dy­rek­to­ra sz­koły jej ko­pię z po­twier­dze­niem przyjęcia.

Jakie przedmioty wskazać w deklaracji

Ideałem byłaby sytuacja, gdy uczeń już wcześniej ma sprecyzowane, które przedmioty chce zdawać na rozszerzeniu - bez zwlekania do ostatniej chwili, czyli klasy maturalnej. Dzieki temu z większym spokojem można zaplanowac naukę wybranych przedmiotów.

Ci uczniowie, którzy planują studia na najbardziej prestiżowych, popularnych i obleganych kierunkach, zwyczajnie w świecie muszą dołożyć wszelkich starań, aby dobrze zdać maturę rozszerzoną z tych przedmiotów, które punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zanim więc zdecydujecie się na konkretną uczelnię, na określony kierunek studiów - dokładnie sprawdzajcie zasady rekturacji na studia. Dzięki temu zyskacie wiedzę, które przedmioty są przez uczelnie honorowane i wymagane (czasem istnieje pewna dowolność w wyborze).

Warto mieć rozeznanie w obowiązujących zasadach rekrutacji na preferowane kierunki w różnych ośrodkach akademickich. Może się okazać, że przykładowo w innej uczelni na ten sam kierunek wymagany będzie tylko poziom podstawowy albo inna grupa przedmiotów, które które trzeba zdać na maturze. I odwrotnie - brak jakiegoś przedmiotu na egzaminie maturalnym może zamknąć drogę w rekrutacji do pewnych uczelni.

Na kierunek lekarski (wybierając Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) należy zdać na poziomie rozszerzonym biologię oraz do wyboru chemię lub fizykę. Na ten sam kierunek do Collegium Medicum UMK można wybrać pomiędzy biologią a matematyką. Z kolei na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym trzeba zdać zarówno biologię, jak i chemię na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowo fizykę lub matematykę.

Ten przykład pokazuje, że na etapie składania deklaracji maturalnej musicie mieć szczegółową wiedzę, który przedmioty będą Wam po prostu potrzebne zależnie od wyboru zarówno kierunku, jak i konkretnej uczelni. Taka sytuacja odnosi się do większości studiów. Choć wymogi kwalifikacyjne wydają się zbliżone w odniesieniu do pewnej grupy kierunków, to właśnie te drobne różnice mogą okazać się decydujące i przekreślić Wasze szanse na udział w rekrutacji.

Które przedmioty będą punktowane? Sprawdzajcie w szczegółowych zasadach rekrutacji na poszczególnych uczelniach. Pomocna będzie wyszukiwarka.

Progi punktowe

Punkty uzyskane na maturze z przedmiotów rekrutacyjnych przeliczane są przez uczelnię według ustalonych wzorów, z uwzględnieniem odpowiednich mnożników, wag, poziomów egzaminu (rozszerzony/podstawowy). Ostateczna ich liczba decyduje o miejscu na liście rankingowej. W zależności od przyjętego przez szkołę wyższą limitu miejsc na określonym kierunku, punktacja osoby, która wypełnia wspomniany limit stanowi tzw. próg punktowy, czyli minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych, jaką należało uzyskać, aby pomyślnie przejść proces kwalifikacji. Krótko mówiąc wszyscy z lepszymi wynikami są przyjęci, natomiast uzyskanie mniejszej liczby punktów niestety oznacza niepowodzenie. Dotyczy to konkretnej uczelni. Może się bowiem okazać, że przeliczniki i wyniki uzyskane przez kandydatów na tym samym kierunku ale w innej szkole były inne i uzyskane punkty są wystarczające do przyjęcia na ten sam kierunek w inne uczelni.

Analizowanie progów punktowych z ubiegłych lat, porównywanie w odniesieniu do różnych szkół wyższych daje pewne wyobrażenie, jakiś pogląd o wymaganiach. Ale miejcie na uwadze, że tak naprawdę decyduje o nich poziom kandydatów w danym roku. Jeśli o miejsce na studiach ubiegać się będą osoby z doskonałymi wynikami, to automatycznie prób punktowy będzie wyższy, bo limit miejsc na kierunku wypełnią maturzyści z dużą liczbą punktów rekrutacyjnych. I odwrotnie - "gorsze" świadectwa spowodują, że ostatnia przyjęta osoba, będzie miała tych punktów po prostu mniej.

Rekrutacja to zatem strategiczna kalkulacja, wymagająca wyważenia swoich szans, umiejętnej oceny własnych możliwości.

Co, jeśli zabrakło punktów?

Jak już wspomniano, wynik uzyskany w jednej uczelni nie jest równaznaczy z punktacją, jaką zdobędziemy w innej. Jeśli w pierwszym terminie nie udało się uzyskać wymarzonego indeksu - zdecydowana większość uczelni przeprowadza naboru uzupełniające. Należy śledzić informacje o kierunkach objętych drugim naborem. Oczywiście nie będzie on dotyczył pełnej oferty danej uczelni, ale może się okazać, że w innym ośrodku akademickim nadal można ubiegać się o miejsce na wymarzonych przez nas studiach.

Pamiętajcie również, że od wyniku rekrutacji - jak od każdej decyzji administracyjnej - można się odwołać na zasadach przewidzianych w kodeksie. Mamy nadzieję, że takiej konieczności nie będzie. Wasze wybory przedmiotów ujęte w deklaracji maturalnej będą trafione, matura pomyślnie zdana, a uzyskana liczba punktów pozwoli podjąć wymarzone studia.

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
Jak przygotować się do matury z matematyki
Jak przygotować się do matury z matematyki
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Znudzenie nauką? Wykorzystaj je przed maturą!
Znudzenie nauką? Wykorzystaj je przed maturą!
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Zadbaj o trening mózgu przed maturą
Zadbaj o trening mózgu przed maturą
Powtarzanie - recepta na maturalny sukces
Powtarzanie - recepta na maturalny sukces
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Zrób to teraz, nie odkładaj na później, czyli walka z prokrastynacją
Zrób to teraz, nie odkładaj na później, czyli walka z prokrastynacją
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Jak skutecznie uczyć się przed maturą? Porady dla maturzystów.
Jak skutecznie uczyć się przed maturą? Porady dla maturzystów.
Maturzysto, Studencie - ​ucz się z mapą myśli
Maturzysto, Studencie - ​ucz się z mapą myśli
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Opanuj stres przed egzaminem
Opanuj stres przed egzaminem
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Zasady skutecznej nauki i zapamiętywania
Zasady skutecznej nauki i zapamiętywania
Ustna matura z języka polskiego, czyli jak oczarować komisję?
Ustna matura z języka polskiego, czyli jak oczarować komisję?
Jaki zawód wybrać - planowanie kariery zawodowej
Jaki zawód wybrać - planowanie kariery zawodowej
Maturalne lektury z polskiego
Maturalne lektury z polskiego

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Uniwersytet Szczeciński
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni