Szczegółowy opis uczelni

Poznaj Uczelnię

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej istnieje od 1999 roku. Założycielem szkoły jest Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" - jedna z największych niemieckich instytucji edukacyjnych - obecnie członek fundacji Stiftung Bildung & Handwerk, z siedzibą w Paderborn (Niemcy).

Ambicją założyciela było utworzenie uczelni, która wykorzystując cały potencjał ze strony niemieckiej jak i polskiej, rozpocznie nowoczesne kształcenie kadr, dla potrzeb gospodarki i administracji, wszechstronnie przygotowanej do funkcjonowania w rzeczywistości Zjednoczonej Europy.

Nowoczesne warunki studiowania, program nauczania oparty na wzorcach europejskich, wiedza z zakresu zastosowania technik informatycznych i znajomość języków obcych - to standard obowiązujący w WSIE. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej jest uczelnią aktywną we wszystkich sferach działalności: naukowej, społeczno-politycznej i międzynarodowej. Współpraca z licznymi partnerami w Europie stwarza warunki do ciągłego rozszerzania oferty o nowe formy studiów, praktyki i wymiany zagraniczne.

Zaangażowanie w życie Pomorza Zachodniego, współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej sprawiły, iż w ciągu lat swojego istnienia nazwa szkoły stała się synonimem dobrej marki, nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce i poza jej granicami. Jest to w równej mierze zasługa władz uczelni jak i jej słuchaczy, którzy poprzez Samorząd Studencki, stanowią pełnoprawny organ współstanowiący o życiu szkoły.

Zajęcia prowadzone są na WSIE w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 47.

Na terenie uczelni znajdują się nowoczesne kioski multimedialne oraz dostęp do bezpłatnego Internetu. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych m.in. aplikacji Wirtualny dziekanat – studenci w szybki i prosty sposób mogą dotrzeć do bieżących wydarzeń dotyczących życia WSIE.

Zawsze aktualne plany zajęć, informacje o ocenach i terminach egzaminów, wewnętrzne forum uczelniane, bezpośredni dostęp do wykładowców i pracowników Uczelni, możliwość składania podań i sprawdzenia stanu realizacji zadań - to funkcjonalności systemu, które sprawiają, że komunikacja z uczelnią odbywa się w nowoczesny i sprawny sposób.

Kierunki i specjalności

Kierunki - I STOPIEŃ

Kosmetologia

Specjalności:

 • Kosmetologia ogólna z elementami wizażu i stylizacji
 • Podologia

Zarządzanie

Specjalności:

 • Psychologia zarządzania
 • Marketing i nowe media
 • Logistyka i spedycja

Stosunki Międzynarodowe

Specjalności studiów I stopnia:

 • Ekspertyzy kryminalistyczne i kryminologiczne
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo publiczne

Pedagogika

Specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna


Kierunki - II STOPIEŃ

Stosunki Międzynarodowe

Specjalności studiów II stopnia:

 • Ochrona osób i mienia
 • Bezpieczna współpraca europejska
 • Ochrona osób i mienia
Korzyści ze studiowani z nami

Główny atut WSIE to przygotowanie studentów zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. Co ważne, pracodawców nie tylko z Polski, ale i z Niemiec.

 • nowoczesny program studiów
 • praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej
 • atrakcyjne programy stypendialne
 • indywidualne podejście do studenta – kameralna uczelnia
 • konkurencyjne ceny
 • rzetelność – istniejemy od 1999 r
 • stosowanie nowoczesnych technologii
 • międzynarodowy charakter uczelni – jedyna polsko-niemiecka uczelnia w regionie
 • możliwość zdobycia certyfikatu językowego sygnowanego przez Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut
Życie studenckie

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń z życia uczelni oraz studentów na naszej stronie internetowej:

http://www.wsie.pl


Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej zaprasza na studia podyplomowe:

Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych

Studia podyplomowe zostały stworzone dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych, lub już pełniących tą funkcję i chcących zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w administracji publicznej, jak i służbach mundurowych. Korzyścią dla absolwenta studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi będzie poznanie systemów planowania strategicznego, zdobycie wiedzy o tworzeniu efektywnie działającej organizacji, podniesienie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie do prowadzenia efektywnej komunikacji, przygotowanie do rozwiązywania trudnych sytuacji, zyskanie umiejętność motywowania i dbania o rozwój pracowników.

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie kwalifikacji i umiejętności w zakresie zarządzania kadrami, co ma wydatny wpływ na jakość pracy osób na stanowiskach, a także prowadzi do tworzenia przyjaznego środowiska pracy i wdrażania koncepcji. Poznanie wybranych teorii i koncepcji z w/w zakresu ułatwia zastosowanie odpowiednich bodźców motywacyjnych, co ma przełożenie na pracę i wyniki całej podległej jednostki. Słuchacze zdobędą wiedzę zakresu m.in.: trendów rozwojowych w zakresie funkcji personalnej, teorii kapitału ludzkiego, kapitału intelektualnego w organizacji, adaptacji zawodowej czy planowania rozwoju pracowników. Ponadto słuchacze pogłębią swoją wiedzę o informacje z zakresu motywacji i skutecznej komunikacji.

Zarządzanie kryzysowe

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji w zakresie zarządzania kryzysowego, występowania w roli menedżera zarządzającego bezpieczeństwem na poziomie gminy, powiatu czy regionu. Korzyścią dla absolwenta studiów podyplomowych zarządzania kryzysowego będzie poznanie przedsięwzięć organizacyjnych i logistycznych, ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, zapewnieniu sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania, utrzymywania gotowości do podjęcia działań, sprawnego reagowania oraz likwidacji skutków. Wymaga zatem specjalistów o szczególnie wysokich kwalifikacjach.

Zarządzanie w oświacie

Studia podyplomowe zarządzanie oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie. Kierunek ten polecany jest nie tylko dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo – wychowawczych ale również dla nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym, pragnących zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania w oświacie.

Kadry i Płace

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

Studia są przeznaczone dla pracowników działów kadr i płac, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi i płacowymi. Studia polecane także osobom, które planują rozwój swojej kariery zawodowej i własną działalność związaną z kadrami i płacami, a także dla pracowników biur rachunkowych, które obsługują podmioty kadrowo i płacowo.

Doradztwo zawodowe

Celem studiów podyplomowych z zakresu Doradztwa zawodowego jest przekazanie aktualnej, kompleksowej i pogłębionej wiedzy dotyczącej istoty i funkcjonowania doradztwa zawodowego. Studia adresowane są w szczególności do osób zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych, które chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego a także absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy planują związać swoją karierę zawodową z systemem poradnictwa edukacyjnego i zawodowego.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przygotowują do wykonywania zawodu inspektora BHP, a dla osób pracujących już w tej branży – podnoszą kwalifikacje.

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są osoby posiadające wyższe wykształcenie (min. licencjat/inżynier) i zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu BHP. W trakcie studiów podyplomowych realizowany jest blok dydaktyczny przygotowujący do prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu BHP może być zatrudniony na stanowisku starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie BHP działającej na terenie zakładu.

Absolwent, który ukończył studia podyplomowe z zakresu BHP po odbyciu co najmniej rocznego stażu pracy w służbie BHP, uzyskuje uprawnienia specjalisty ds. BHP. Natomiast po odbyciu co najmniej 3-letniego stażu pracy w służbach BHP, uzyskanie uprawnień starszego specjalisty w dziedzinie BHP. Na stanowisku głównego specjalisty w zakresie BHP można podjąć zatrudnienie po 5-letnim okresie pracy w służbach BHP.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć dydaktycznych z edukacji dla bezpieczeństwa, przysposobienia obronnego, wykształcenia umiejętności reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie placówek edukacji, prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy w szkole, udzielania pomocy medycznej ofiarom wypadków, a także zapewnienia bezpieczeństwa placówek edukacyjnych. Studia przygotowują także do pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół i placówek.

Studia te są adresowane do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym przede wszystkim: pracowników oświaty zainteresowanych prowadzeniem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa nauczycieli, wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo– wychowawczych i opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa lub ich występowanie jest prawdopodobne; pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa i/lub bezpieczeństwa szkolnego.

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

ul. Adama Mickiewicza 47

70-385 Szczecin

Dziekanat

tel. 48 91 350 06 41, 350 06 43
dziekanat@wsie.pl
rekrutacja@wsie.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 2 items.

Wybierz Zarządzanie w Wyższej Szkole Integrac...

Program studiów na kierunku Zarządzanie w WSIE został przygotowany we współpracy z firmami i instytucjami gospodarczymi. Dzięki temu przekazujemy wiedzę,…

Studiuj pedagogikę w Wyższej Szkole Integracj...

Poznaj korzyści płyną ze studiowania pedagogiki w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej. Aktualnie trwa promocja, która obejmuje niższą kwotę za opłaty…

Lokalizacja