Szczegółowy opis uczelni
Wybierz studia u nas

Politechnika Lubelska kształci studentów od 1953 roku. Obecnie w strukturze organizacyjnej Uczelni funkcjonuje sześć wydziałów:

Wydział Mechaniczny
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Zarządzania
Wydział Podstaw Techniki

oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane:

Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Biblioteka
Centrum Informatyczne
Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii
Lubelskie Centrum Transferu Technologii
Lubelski Inkubator PrzedsiębiorczościDlaczego warto wybrać studia na Politechnice Lubelskiej?

 • Kierunki studiów dopasowane do potrzeb rynku pracy
 • Elastyczny system kształcenia ECTS
 • Szeroka oferta studiów podyplomowych
 • Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra naukowa
 • Politechnika jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association)
 • Nowoczesna laboratoria i aparatura
 • Możliwość wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki
 • Liczne stypendia naukowe i socjalne
 • Atrakcyjna lokalizacja kampusu
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie
 • Szeroki wachlarz sekcji sportowych
 • Możliwość uzyskania certyfikatów z języków obcych


Wydziały, kierunki

Wydział Budownictwa i Architektury

 • Budownictwo
 • Architektura

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria multimediów
 • Inżynierskie zastosowania informatyki w elekrotechnice
 • Mechatronika (kierunek prowadzony razem z Wydziałem Mechanicznym)

Wydział Inżynierii Środowiska

 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • Inżynieria środowiska

Wydział Mechaniczny

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inżynieria biomedyczna (kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki)
 • Inżynieria produkcji
 • Inżynieria materiałowa
 • Mechatronika (kierunek prowadzony razem z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki)
 • Robotyzacja procesów wytwórczych
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Transport

Wydział Podstaw Techniki

 • Matematyka
 • Edukacja techniczno – informatyczna
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria i analiza danych

Wydział Zarządzania

 • Zarządzanie
 • Inżynieria logistyki
 • Finanse i rachunkowość
 • Marketing i komunikacja rynkowa
Rekrutacja na studia

Ogólne zasady przyjęć na studia:

Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów ma charakter konkursowy a jego wyniki są jawne.
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 • polskie świadectwo dojrzałości, uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura);
 • dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzonego w ramach Matury Międzynarodowej;
 • świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą, uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

Informacje o tym jak liczyć punkty znajdziesz TUTAJ

Informacje o opłatach rekrutacyjnych znajdziesz TUTAJ

Informacje na temat badań lekarskich znajdziesz TUTAJ

Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów, we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej, składają następujące dokumenty:

 • ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata,
 • świadectwo dojrzałości w formie kopii potwierdzonej za zgodą z oryginałem, a w określonych przypadkach świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • xero dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, powiększone obie strony, poświadczone przez członka komisji rekrutacyjnej lub pracownika Działu Nauczania i Toku Studiów lub notarialnie,
 • pokwitowanie opłaty za indeks i elektroniczną legitymację studencką w łącznej kwocie 21 zł wniesionej na indywidualne konto otrzymane podczas ERK,
 • zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami (wykaz kierunków studiów, na których wymagane będą orzeczenia lekarskie zostanie określony odrębnym pismem)
 • 3 fotografie(w tym jedna w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px), którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat.
Studia podyplomowe

Politechnika Lubelska oferuje studia podyplomowe tym wszystkim, którzy chcą podwyższać kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę. To także propozycja dla osób myślących o zmianie profilu zawodowego lub pragnących się przekwalifikować.


Oferta studiów podyplomowych dostępna TUTAJ


Skontaktuj się z nami

Dział Nauczania i Toku Studiów

ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin
e-mail: dz.nauczania@pollub.pl
tel. (81) 538-4823
tel. (81) 538-4832
tel. (81) 538-4844
tel. (81) 538-4822

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel. /fax 81 525 46 46,
tel. 81 538 42 88, - 43 68, - 42 87, - 46 46
rekrutacja.weii@pollub.pl
pokój nr 207.

Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel. /fax 81 538 41 77
tel. 81 538 46 10, - 44 56,
wb.rekrutacja@pollub.pl
pokój nr 112.

Wydział Inżynierii Środowiska

ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
tel. /fax 81 538 19 97,
tel. 81 538 44 07, - 44 57
rekrutacja@wis.pol.lublin.pl
pokój nr 221.

Wydział Mechaniczny

ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
tel. 81 538 41 95
rekrutacja.wm@pollub.pl
pokój nr 101.

Wydział Zarządzania

ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin
tel. /fax 81 538 46 71,
tel. 81 538 45 21, - 44 67
rekrutacja.wz@pollub.pl
pokój nr 114 oraz nr 202

Wydział Podstaw Techniki

ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel. 81 538 45 17, - 45 41, - 4673
rekrutacja.wpt@pollub.pl
pokój nr 3.

Artykuły dotyczące uczelni
No results found.
Lokalizacja