Niezależnie od wszystkich zmian związanych z maturą, jedno pozostaje niezmienne – aby móc przystąpić do tego szczególnego egzaminu, należy ukończyć z wynikiem pozytywnym szkołę średnią. Nawet, jeśli w przeszłości nie udało się nam zdobyć średniego wykształcenia, można skorzystać z bogatej oferty szkół publicznych i niepublicznych, oferujących możliwość ukończenia nauki na poziomie uprawniającym do matury.

O ile oferta szkół średnich dla dorosłych cieszy się dość dużym zainteresowaniem – w ostatnich latach, w szkołach publicznych tego typu, uczyło się od ok. 35 do nieco ponad 40 tys. osób, a w niepublicznych – ponad 90 tys., do egzaminu maturalnego przystąpiło jedynie kilkanaście tysięcy absolwentów. Zdawalność nie należy do najwyższych – można więc zauważyć, że największym problemem nie są formalności, a poziom przygotowania do matury. Nawet dla młodych osób jest to duże wyzwanie intelektualne i emocjonalne.

Dorośli – obciążeni obowiązkami domowymi i zawodowymi – muszą się wykazać jeszcze lepszym zarządzaniem czasem i efektywnością niż maturzyści, którzy przystępują do egzaminu dojrzałości w normalnym trybie. Jeśli już zdecydowaliśmy się na podjęcie formalnych kroków, które finalnie mają nas doprowadzić do upragnionej matury, warto ustalić listę priorytetów.

Jak przygotować się do matury?

  • Wybieramy przedmioty maturalne i poziom (podstawowy, rozszerzony)
  • Opracowujemy plan nauki
  • Określamy zakres materiału do opanowania
  • Wybieramy najlepsze pomoce naukowe, opracowania i inne materiały edukacyjne
  • Dbamy o regularność w opracowywaniu kolejnych partii materiału
  • Powtarzamy już przyswojoną wiedzę
  • Nie zapominamy o motywacji i celu nadrzędnym, na każdym etapie nauki.

Osoby dorosłe, podobnie jak młodsze, mogą mieć problemy z odpowiednim dyscyplinowaniem siebie, motywowaniem, organizacją czasu, tak, by móc optymalnie wykorzystać go do efektywnej nauki – stąd coraz większa popularność różnego rodzaju kursów przygotowujących do matury. Warto zapisać się na taki kurs, na co najmniej kilka miesięcy przed terminem egzaminów.

W całej Polsce znajdziemy placówki, które oferują kursy dedykowane dorosłym maturzystom. Jeśli nie wiemy jaką szkołę wybrać – warto dowiedzieć się jakie wyniki maturalne uzyskały osoby tam uczęszczające. Dobrym wskaźnikiem, według którego możemy ocenić jakość oferowanych przez taką firmę usług edukacyjnych, jest różnorodność programowa – np. kursy w niewielkich grupach, kursy indywidualne, przygotowujące do egzaminów na różnych poziomach itp.

Kwestie formalne

Pod względem formalnym każdy egzamin dojrzałości wygląda tak samo – nie ma żadnych różnic między maturą dla młodszych i starszych abiturientów. Egzamin składa się więc z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Można również wybrać przedmioty dodatkowe.

Egzamin z języka polskiego i z języka obcego składa się z części pisemnej i ustnej, matematyka – z pisemnej. Aby zaliczyć maturę, należy uzyskać minimalnie 30 proc. punktów z każdego przedmiotu.

Aby móc przystąpić do matury, należy zgłosić się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Można to zrobić osobiście albo wysłać deklarację maturalną, którą znajdziemy na stronach OKE lub CEK (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

Zostaniemy następnie skierowani przez OKE do najbliższej placówki, która przeprowadza egzamin maturalny. Maturzysta zostanie powiadomiony stosownym pismem o terminach i godzinach poszczególnych egzaminów.

Pamiętajmy ponadto, że od bieżącego roku obowiązują dwie formuły matury – stara i nowa.

Nowa dotyczy osób, które ukończyły szkołę średnią najpóźniej w 2004 roku (licealiści) i w 2005 r. (absolwenci techników), ukończyły LO w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016 albo technikum w roku szkolnym 2015/2016 i posiadają świadectwo albo inny dokument wydany za granicą, które stanowią potwierdzenie posiadania wykształcenia średniego. Formuła ta dotyczy również absolwentów LO z roku szkolnego 2016/2017, na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Stara formuła dotyczy osób, które ukończyły liceum w latach: 2004/2005-2013/2014, ukończyły technikum w latach 2005/2006-2014/2015, uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych w roku szkolnym 2015/2016 lub wcześniej.

Autor: Katarzyna Zgorzelska

Konsultacja merytoryczna: http://www.teb.pl/