​Pedagogika w Łodzi

Lubisz pracę z ludźmi, łatwo nawiązujesz kontakt, potrafisz dawać wsparcie, pomoc, wzbudzić zaufanie? – zapewne będziesz dobrym pedagogiem.

Pedagogika to studia I stopnia (licencjackie). Wiele uczelni oferuje możliwość kontynuowania nauki na magisterskich studiach II stopnia.


Co po studiach pedagogicznych?


Uczelnie proponują bardzo szeroki wachlarz specjalności, co z kolei przekłada się na wiele możliwości zawodowych. Po studiach pedagogicznych można podjąć pracę w szkole, przedszkolu, poradni pedagogiczno-psychologicznej, świetlicy środowiskowej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ale też domach pomocy społecznej dla osób starszych, klubach seniora, firmach szkoleniowych, działach HR czy instytucjach zajmujących się doradztwem personalnym i tych miejscach,gdzie nieodzowne są rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wiedza psychologiczno-pedagogiczna.


Gdzie studiować pedagogikę w Łodzi?


Pedagogikę można studiować w Łodzi zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Szkoły wyższe, które w swojej ofercie mają studia na kierunku pedagogika to:

Społeczna Akademia Nauk, specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • andragogika z elementami gerontologii.

Studia stacjonarne kosztują 4080 zł, niestacjonarne – 3720 zł.

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, specjalności:

 • opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • trening interpersonalny i mediacje
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Semestr studiów kosztuje 1620 zł.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, specjalności:

 • coaching
 • asystent osoby starszej z elementami andragogiki
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii.

Semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kosztuje 1620 zł.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, specjalności:

 • coaching
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego.

Miesięczne czesne na studiach stacjonarnych wynosi 380 zł, na studiach niestacjonarnych – 350 zł.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
 • edukacja przez sztukę.

Rekrutacja na studia na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, geografia, wos. Dodatkowe punkty można zdobyć za inne przedmioty zdawane na maturze.

Studia niestacjonarne kosztują 3600 zł za rok.

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, specjalności:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagoterapii
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji.

Studia stacjonarne kosztują 4200 zł za rok, niestacjonarne – 3840 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • wychowanie fizyczne i zdrowotne.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 3600 zł, niestacjonarnych – 3840 zł.


Jak wiele satysfakcji daje praca z dziećmi opowie Wam nauczycielka przedszkolna: