​Pedagogika we Wrocławiu

Dla kogo pedagogika?

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, chcesz pracować z dziećmi lub młodzieżą, łatwo nawiązujesz kontakty, masz łatwość komunikowania się, tłumaczenia i przekazywania wiedzy, jesteś otwarty na problemy i obawy innych – to kierunek dla Ciebie. U dobrego pedagoga cenne będzie też opanowanie, cierpliwość, odporność na stres i pewność siebie.

Studenci pedagogiki uzyskują wiedzę z zakresu psychologii, historii, socjologii i filozofii oraz szczegółową wiedzę pedagogiczną. Poznają na czym polega rozwój człowieka (psychologiczny, społeczny, biologiczny i kulturowy) i jak wspomagać ten rozwój.

Studia na pedagogice przygotowują do pracy w placówkach oświatowych: szkołach, przedszkolach, domach kultury, świetlicach środowiskowych, gabinetach terapeutycznych, domach dziecka, ośrodkach oświatowo-wychowawczych, firmach szkoleniowych, placówkach rozwoju osobistego.

Pedagogika to ciągle bardzo oblegany kierunek, każdego roku o indeks na pedagogice ubiega się wielu kandydatów.


Jakie są studia na pedagogice?

Pedagogika to studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie). Rekrutacja na uczelnie publiczne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze ze wskazanych przedmiotów. Kandydaci do niepublicznych szkół wyższych najczęściej są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wybrane przedmioty w programie studiów to m.in.: pedagogika specjalna, arteterapia w edukacji szkolnej i przedszkolnej, psychopedagogiczne aspekty poradnictwa dla dzieci i młodzieży, poradnictwo wobec marginalizacji i wykluczenia społecznego, poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, metodyka indywidualnej pracy opiekuńczo – wychowawczej, formy pracy socjalnej, pedagogika resocjalizacyjna środowiska otwartego i zamkniętego, metodyka pracy kuratora rodzinnego i dla dorosłych, metodyka pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Gdzie studiować pedagogikę we Wrocławiu?

We Wrocławiu pedagogikę można studiować na następujących uczelniach:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, specjalności:

 • edukacja dorosłych i marketing społeczny,
 • pedagogika opiekuńcza z terapią,
 • resocjalizacja,
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna,
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Opłaty na studiach wynoszą 4950 zł za rok.

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego,
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem,
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą,
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami glottodydaktyki.

Studia kosztują 5100 zł za rok.

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, specjalizacje:

 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim,
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją plastyczną,
 • terapia pedagogiczna, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią.

Koszt studiów: 2346 zł za semestr.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, studia stacjonarne, specjalności:

 • pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
 • pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną.

https://iwonaturzanska.pl/2014/01/28/ja-jako-pedagog-szkolny-czyli-moje-pierwsze-pol-roku-w-podstawowce/