Absolwenci pedagogiki - zależnie od ukończonej specjalności - pracują w instytucjach zajmujących się opieką nad dziećmi: świetlicach szkolnych i środowiskowych, szkołach, żłobkach, przedszkolach, ośrodkach resocjalizacji, domach dziecka, służbie więziennej, warsztatach terapii zajęciowej, instytucjach wychowania pozaszkolnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach rozwoju i doradztwa zawodowego, placówkach zajmujących się osobami starszymi – domach kultury, domach pomocy społecznej.

Jak wyglądają studia na pedagogice?

Kształcenie jest dwustopniowe. 3-letnie studia licencjackie uprawniają do kontynuowania nauki na magisterskich studiach II stopnia.

Wybrane przedmioty w programie nauczania na pedagogice: teoretyczne podstawy wychowania, psychologia, socjologia, pedagogika społeczna, edukacja międzykulturowa, pedagogika opiekuńcza, poradnictwo wychowawcze i rodzinne, pedagogika twórczości, metodyka pracy pedagoga szkolnego.

Gdzie w Gdyni można studiować pedagogikę?

Dwie uczelnie oferują ten kierunek studiów zarówno na poziomie licencjatu, jak i studiów magisterskich II stopnia. Poddane poniżej specjalności realizowane są na studiach licencjackich:

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, specjalności:

  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną
  • pedagogika resocjalizacyjna.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, wiedzy o społeczeństwie.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3600 zł rocznie.

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, specjalności:

  • doradca i asystent rodziny
  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
  • pedagogika pracy i polityka personalna
  • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
  • wczesna edukacja z nauką programowania.

Semestr studiów stacjonarnych wynosi 1900 zł, niestacjonarnych 1800 zł.

Jedną ze ścieżek zawodowych absolwenta pedagogika jest praca z dziećmi.

Jak może być ona satysfakcjonująca opowiada nauczycielka przedszkolna :-)