Szczegółowy opis uczelni
O Uczelni

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje ponad 30 interdyscyplinarnych kierunków studiów w 5 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 19 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w Polsce.

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS powstał w 2010 roku. Od początku swojej działalności łączy nowoczesną dydaktykę z badaniami naukowymi spełniającymi najwyższe standardy. Koncentruje się w dużym stopniu na sprawach istotnych dla śląskiej społeczności, dzięki czemu szybko stał się ważnym ośrodkiem studiów psychologicznych w tym regionie. Prowadzi nowoczesne studia psychologiczne, oferuje jedyną na Śląsku specjalność Psychologia rozwoju osobistego – coaching, kształci klinicystów oraz psychologów działających na rzecz biznesu. W odpowiedzi na potrzeby maturzystów oraz trendy rynkowe wydział uruchomił także interdyscyplinarne studia w zakresie psychokryminalistyki.

Studenci katowickiego wydziału uczą się od najlepszych specjalistów, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Augustyn Bańka – badacz wpływu środowiska na człowieka, prof. Ryszard Stocki – psycholog organizacji i zarządzania, dr Beata Kozak – trener i coach, pracująca dla międzynarodowych korporacji, dr Bogdan Lach – psycholog śledczy, profiler czy dr Anna Brytek-Matera – ekspert w zakresie zaburzeń odżywiania. Studenci mają do dyspozycji Pracownię Badań Jakościowych QualLab, która stanowi profesjonalną przestrzeń do przeprowadzania wywiadów indywidualnych i grupowych, konsultacji społecznych, obserwacji oraz badań diagnostycznych.

Z inicjatywy dziekan Katarzyny Popiołek pracownicy wydziału angażują się w ważne dla mieszkańców Śląska sprawy. Przykładem wspomagania i aktywizowania oddolnych inicjatyw społecznych przez psychologów Uniwersytetu SWPS jest np. konferencja „Kryzysy, katastrofy, kataklizmy” oraz projekt Interwencja Edukacyjna „Bliżej”. Za swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności prof. Katarzyna Popiołek została uhonorowana platynowym laurem „Pro Publico Bono”, przyznawanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą.

Absolwenci studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS mogą kontynuować edukację i karierę naukową w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w Warszawie i Wrocławiu.

Oferta edukacyjna
Rekrutacja

1. Wy­pełnij in­ter­neto­wy for­mu­larz zgłosze­nio­wy.

2. Skom­ple­tuj następujące do­kumen­ty:

 • kse­ro­ko­pię świa­dec­twa doj­rzałości (oryginał/od­pis do wglądu)
 • kse­ro­ko­pię dy­plomu oraz su­ple­men­tu do dy­plomu stu­diów licen­cjac­kich i/lub ma­gister­skich (oryginał/od­pis do wglądu)
 • w przy­pad­ku braku su­ple­men­tu – kse­ro­ko­pię in­dek­su ze stu­diów licen­cjac­kich i/lub ma­gister­skich (oryginał do wglądu)
 • 1 pod­pisane zdjęcie (zgod­ne z wy­mo­ga­mi sto­so­wanymi przy wy­dawaniu do­wodów oso­bi­stych)
 • kse­ro­ko­pię do­wodu oso­bi­stego (oryginał do wglądu)
 • po­twier­dze­nie do­ko­na­nia opłaty re­krutacyj­nej

3. Do­starcz kom­plet do­kumentów do Biu­ra Re­krutacji SWPS. Jeżeli wy­syłasz do­kumen­ty pocztą lub składa je za cie­bie ktoś in­ny, wy­drukuj do­dat­ko­wo z for­mu­larza re­krutacyj­nego:

 • an­kietę oso­bową
 • umowę o warun­kach odpłat­ności za stu­dia (2 eg­zem­plarze – pod­pisy na każdej stro­nie)
 • załącz­niki do umo­wy (2 eg­zem­plarze – pod­pisy na każdej stro­nie)

4. In­for­ma­cja o przyjęciu na stu­dia po­ja­wi się na twoim kon­cie re­krutacyj­nym na drugi dzień ro­bo­czy. Otrzymasz ją także pocztą na wska­zany przez sie­bie ad­res.

Więcej in­for­ma­cji: http://www.stu­dia.swps.pl/

Dlaczego Uniwersytet SWPS?
 • Uniwersytet SWPS to uczelnia niepubliczna najczęściej wybierana przezkandydatów na studia – potwierdzają to wyniki raportów MNiSW.
 • W corocznym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” niezmiennie od 2007 r. Uniwersytet SWPS (wcześniej SWPS) jest najlepszą niepubliczną uczelnią o profilu społeczno-humanistycznym w kraju.
 • W 2014 r. na Uniwersytecie SWPS realizowanych było 348 projektów badawczych o wartości prawie 30 mln zł oraz 13 projektów europejskich ze środków EFS w ramach POKL oraz funduszy norweskich i EOG na kwotę ponad 23 mln zł.
 • Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy – wg rankingu „Wprost” z 2014 r. jesteśmy najbardziej cenioną uczelnią niepubliczną kształcącą w zakresie nauk społecznych i filologii obcych.
 • Wypowiedzi ekspertów z Uniwersytetu SWPS pojawiają się w mediach średnio 870 razy w miesiącu.
 • Kształcimy młodą kadrę naukowców – wypromowaliśmy dotychczas 153 doktorów, a 37 osobom nadaliśmy stopień doktora habilitowanego.
Studia za granicą

Studia to wspaniały czas i wiele możliwości. Wcale nie musisz ich spędzać w jednym mieście i w jednym kraju.

Belgia, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Korea, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Włochy, USA, Wielka Brytania… czekają na ciebie.

SWPS uczestniczy w licznych programach partnerskich, z których najbardziej znany jest Erasmus.

Jak to zrobić?

To proste!Wystarczy, że ukończyłeś pierwszy semestr studiów i znasz język obcy. Możesz studiować w jednym z 90 uniwersytetów, z którymi SWPS podpisała umowy. Sam wybierasz, dokąd chcesz jechać.

Dlaczego warto?

Wyjazd na Erasmusa to nie tylko przygoda życia, niezapomniane wspomnienia i wspaniała podróż.
Jeszcze lepsza znajomość języka obcego, międzynarodowe znajomości, które mogą zaowocować w przyszłości cennymi kontaktami biznesowymi, możliwość uczenia się przedmiotów, których nie ma w Polsce, czy realizacja ciekawych projektów w międzykulturowym gronie to także bardzo duże plusy „erasmusowych” wyjazdów.

Studenci SWPS chętnie z nich korzystają. Zazwyczaj pobyt za granicą trwa 1 semestr, ale często zdarza się, że studenci po pierwszym semestrze zostają na kolejny! Tak bardzo podoba im się pobyt za granicą.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rekrutacji Uniwersytet SWPS Katowice

32 750 60 84, 32 721 26 53
rekrutacja.katowice@swps.edu.pl
Adres: ul. Techników 9, 40-326 Katowice
Pokój: 004

Godziny pracy:

poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00-16.00
wtorek, środa: 10.00-18.00
sobota (od 1 lipca): 10.00-14.00

Artykuły dotyczące uczelni
Total 2 items.
​Studia w SWPS za darmo dla najlepszych

​Studia w SWPS za darmo dla najlepszych

Do końca lipca trwają zgłoszenia w konkursie Mistrzowski Start w SWPS. Nagrodą dla najlepszych jest…
Warszataty SWPS poświęcone e-NAŁOGOM młodzieży

Warszataty SWPS poświęcone e-NAŁOGOM młodzież...

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej zaprasza nauczycieli, pedagogów szkolnych i rodziców na warsztaty psychologiczne w ramach…
Lokalizacja