Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Wyższa Sz­koła Bez­pie­czeństwa Publicz­nego i In­dywidu­al­nego w Krako­wie „Apeiron" Wydział Katowice pow­stała, by ksz­tałcić w za­kresie sze­ro­ko ro­zu­mia­nego porządku oraz bez­pie­czeństwa w wy­mia­rze społecz­nym oraz in­dywidu­al­nym. Na­szym celem jest do­star­czanie stu­den­tom kom­plek­so­wej wie­dzy i umiejętności prak­tycz­nych, które po­zwolą osiągać suk­cesy w sek­to­rze bez­pie­czeństwa publicz­nego i prywat­nego.

Naszą do­meną są stu­dia na kie­run­ku bez­pie­czeństwo wewnętrz­ne (stu­dia licen­cjac­kie oraz ma­gister­skie). Stawia­my na wszech­stron­ny rozwój stu­dentów, każde­mu z nich do­star­czając narzędzia niezbędne do osiągnięcia suk­cesu za­wodowe­go.

Stu­dia pro­wadzone są zgod­nie z nowocze­snym, przy­sto­so­wanym do otaczających nas re­aliów pro­gra­mem nau­czania, po­zwalającym zarówno zgłębić pod­stawy teoretycz­ne bez­pie­czeństwa publicz­nego – praw­ne, eko­nomicz­ne, a także psy­chologicz­ne, czy też fi­lozoficz­ne, jak również zdobyć kom­peten­cje przy­dat­ne w pra­cy za­wodowej.

Na­si stu­den­ci mają szansę uczest­niczyć między in­nymi w zajęciach związa­nych z an­ty­ter­ro­ryzmem, pra­wem międzyna­ro­dowym, krymi­na­listyką i krymi­nologią, czy też w zajęciach strze­lec­kich, z za­kresu sz­tuk walk oraz tak­ty­ki i tech­nik in­ter­wen­cji. Za­pew­nia­my również sze­ro­ki wybór specja­lizacji, do­sto­so­wanych do zróżni­cowanych za­in­tereso­wań i po­trzeb za­wodowych.

Na­szym atu­tem jest również ka­dra wykładowców. To lu­dzie z pasją, doświad­cze­niem w sek­to­rze bez­pie­czeństwa wewnętrz­nego, bo­gatą wiedzą teoretyczną i prak­tyczną. Ich kreatyw­ność oraz nie­tu­zin­ko­we spo­so­by prze­ka­zywania wie­dzy przekładają się na przy­jazną at­mos­ferę oraz wy­soką efek­tyw­ność prowadzonych zajęć.

Oferta edukacyjna

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. Wydział Zamiejscowy w Katowicach WSBPI „Apeiron” otrzymał uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nasza Uczelnia przy­go­to­wuje stu­dentów do pra­cy w służbach mun­du­ro­wych, po­czynając od po­li­cji, woj­ska, po­przez agen­cje och­ro­ny, na Biu­rze Och­ro­ny Rządu i Cen­tral­nym Biu­rze Śled­czym kończąc. Dy­plom ukończe­nia stu­diów w Wyższej Sz­ko­le Bez­pie­czeństwa Publicz­nego i In­dywidu­al­nego „Apeiron” znacz­nie zwiększa szan­se na zna­le­zie­nie pra­cy w jed­nost­kach ad­mi­nistracyj­nych od­po­wie­dzial­nych za bez­pie­czeństwo wewnętrz­ne i porządek publicz­ny.

Ja­ko stu­dent Wyższej Sz­koły Bez­pie­czeństwa Publicz­nego i In­dywidu­al­nego „Apeiron”, otrzymu­jesz bezpłatną możliwość nau­ki w Po­li­ceal­nej Sz­ko­le De­tek­tywów i Pra­cow­ników Och­ro­ny „Bo­dyguard”, dzięki której uzyskasz ty­tuł tech­nika och­ro­ny fi­zycz­nej osób i mie­nia. Masz za­tem szansę na zdobycie dwóch ty­tułów – licen­cja­ta i tech­nika, po­sze­rzając w ten sposób swoje kwalifi­ka­cje i wzmac­niając po­zycję na ryn­ku pra­cy.

Stu­diuj z pro­fesjona­listami!

Rekrutacja na studia

O przyjęciu na stu­dia I stop­nia mogą starać się oso­by po­sia­dające dy­plom ukończe­nia sz­koły śred­niej oraz świa­dec­two doj­rzałości. Pod­stawą przyjęcia na stu­dia I stop­nia jest złożenie do­kumentów re­krutacyj­nych oraz wnie­sie­nie wy­ma­ga­nych opłat.

O przyjęciu na stu­dia II stop­nia mogą starać się oso­by po­sia­dające dy­plom ukończe­nia stu­diów I stop­nia oraz świa­dec­two doj­rzałości. Pod­stawą przyjęcia na stu­dia II stop­nia jest złożenie do­kumentów re­krutacyj­nych oraz wnie­sie­nie wy­ma­ga­nych opłat.

O przyjęciu na stu­dia po­dy­plomo­we mogą się starać oso­by po­sia­dające dy­plom ukończe­nia stu­diów wyższych (licen­cjac­kich, inżynier­skich, ma­gister­skich). Pod­stawą przyjęcia na stu­dia po­dy­plomo­we jest złożenie do­kumentów re­krutacyj­nych oraz wnie­sie­nie wy­ma­ga­nych opłat. Stu­dia zo­staną uruchomio­ne pod warun­kiem ze­brania od­po­wied­niej licz­by słuchaczy. Przyjęcie kan­dydatów na nie­stacjonar­ne stu­dia po­dy­plomo­we może od­bywać się na pod­stawie da­ty zgłosze­nia al­bo na pod­stawie ro­z­mo­wy kwalifi­ka­cyj­nej. De­cyzję w tej sprawie po­dej­mu­je wy­działowa ko­mi­sja, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń oraz pro­gram stu­diów. W przy­pad­ku ro­z­mo­wy kwalifi­ka­cyj­nej, treści i liczbę pytań ustalają wy­działowe ko­mi­sje re­krutacyj­ne. Kan­dydaci są wcześniej po­in­for­mo­wani o ko­niecz­ności przy­go­to­wania się do ro­z­mo­wy.

Re­krutacja tr­wa do wy­czer­pa­nia limitów miejsc na posz­czególnych Wy­działach.

Nasze atuty - warto wiedzieć

Za­le­ty stu­dio­wania w Wyższej Sz­ko­le Bez­pie­czeństwa Publicz­nego i In­dywidu­al­nego „Apeiron"

  • Ni­szowe specjal­ności, w których po­szuki­wani są pra­cow­nicy
  • Atrak­cyj­na rata mie­sięcz­na wy­nosząca 380 zł
  • Możliwość płat­ności w ratach mie­sięcz­nych
  • Zgrupo­wania spor­to­we
  • Duża baza przed­miotów specja­lizacyj­nych, m.in.: Ter­ro­ryzm ja­ko za­grożenie państwa i obywateli, Wy­wiad i kon­tr­wywiad go­spo­dar­czy
  • In­dywidu­al­ne po­dejście do stu­den­ta
  • Ka­dra dy­dak­tycz­na składająca się z pro­fesjona­listów, którzy kładą duży na­cisk na wiedzę prak­tyczną
  • Branżowa uczel­nia­na bi­blio­teka
Skontaktuj się z nami

Wyższa Sz­koła Bez­pie­czeństwa Publicz­ne­go i In­dy­widu­al­ne­go w Krako­wie „Apeiron”

SIE­DZIBA UCZEL­NI

ul. Krup­nicza 3, 31-123 Kraków
po­nie­działek – piątek, 9.00 – 17.00
tel. +48 12 422 30 68

WY­DZIAŁ ZA­MIEJ­SCOWY

ul. Słowac­kie­go 41, I piętro, 40-093 Ka­to­wice
po­nie­działek – piątek, 9.00 – 17.00
tel. +48 32 205 13 25

PUNK­TY NA­BO­RO­WE

Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
po­nie­działek – piątek, 9.00 – 17.00
so­bo­ta, 9.00 – 14.00 (1.VI – 30.IX)

Ka­to­wice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
po­nie­działek – piątek, 9.00 – 17.00
so­bo­ta, 9.00 – 14.00 (1.VI – 30.IX)

Artykuły dotyczące uczelni

No results found.

Lokalizacja