Pedagogika w Opolu


Dla kogo pedagogika?


Od kandydata na studia oczekuje się dużej wrażliwości, wyrozumiałości i cierpliwości. Efekty pracy pedagoga nie zawsze są od razu widoczne. To studia dla osób z powołaniem i misją, empatycznych, które planują pracować w charakterze pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty, trenera.


Jak wyglądają studia na pedagogice?


3-etnie studia I stopnia kończą się dyplomem licencjata. Po nich można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Jedynie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest realizowana w formie studiów jednolitych, trwających 5 lat.

Wybrane przedmioty w programie nauczania: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika społeczna, badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, profilaktyka społeczna, profilaktyka uzależnień, diagnostyka pedagogiczna, arteterapia w resocjalizacji, pedagogika opiekuńcza, pedagogika rodziny, metody pracy z grupą.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.


Perspektywy pracy po pedagogice


Różnorodność specjalności oferowanych na kierunku pedagogika sprawia, że wachlarz możliwości zawodowych jest spory. Absolwenci zatrudniani są w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych: szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, instytucjach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Oddzielny obszar pracy pedagoga zajmują zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, doradztwem zawodowym, szkoleniami. Przewidywane miejsca pracy dla specjalisty z tej dziedziny to biura karier, Urzędy Pracy, działy kadr i szkoleń, firmy doradcze, instytucje zajmujące się reorientacją zawodową.


Gdzie w Opolu można studiować pedagogikę?


Poznajcie ofertę uczelni, proponowane specjalności, zasady rekrutacji oraz opłaty za studia:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu, specjalności do wyboru:

 • animator kultury i nowoczesnych mediów
 • opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori
 • pedagogika opiekuńcza i opiekun osób starszych
 • praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna.

Rok studiów kosztuje 3300 zł.

Uczelnia oferuje również magisterskie studia II stopnia w specjalnościach:

 • andragogika i doradztwo personalno-zawodowe
 • pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień i socjoterapią.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, oferowane specjalności:

 • doradztwo zawodowe i społeczne
 • gerontopedagogika
 • pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna
 • pedagogika pracy i zarządzanie bezpieczeństwem
 • pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • pedagogika zdrowia i pedagogika opiekuńcza
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • profilaktyka przestępczości i kryminologia
 • psychopedagogika twórczości
 • resocjalizacja i kryminologia
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna.
 • wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • zarządzanie w oświacie i doradztwo.

Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, proponowane specjalności na studiach I stopni:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną
 • resocjalizacja z profilaktyką społeczną
 • animacja kultury z arteterapią.

Uczelnia prowadzi nabór na 5-letnie, jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego oraz dowolnego innego przedmiotu.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3500 zł.

Zastanawiacie się, czy wybrać studia na pedagogice? Poznajcie 6 powodów, dla których na pewno warto studiować ten kierunek: