Pedagogika w Radomiu

Pedagog w swojej pracy dociera do ludzi z różnych środowisk – powinien być osobą tolerancyjną pozytywnie nastawioną, bez uprzedzeń do osób z którymi pracuje, ale też odporną psychicznie, radzącą sobie ze stresem.


Perspektywy pracy po pedagogice


Absolwenci mogą pracować w szkolnictwie, placówkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach szkolnych i środowiskowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach służb zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej, służbach resocjalizacyjnych, takich jak zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, ośrodki interwenci kryzysowej, policyjne izby dziecka, pogotowia opiekuńcze. Pedagodzy pracują w ośrodkach terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych. Zatrudniani są w działach kadr, firmach doradztwa zawodowego.


Jak wyglądają studia na pedagogice?


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to dawniej specjalność, a obecnie kierunek realizowany w formie jednolitych studiów magisterskich. Natomiast kierunek pedagogika (w wybranych specjalnościach) to studia dwustopniowe: licencjackie i magisterskie. Jedynie na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym można studiować pedagogikę na poziomie II stopnia.

Wybrane przedmioty w programie kształcenia: pojęcia i współczesne systemy pedagogiczne, psychologia wychowawcza, teoretyczne podstawy wychowania, socjologia edukacji, warsztat komunikacji interpersonalnej, etyka zawodowa pedagoga.


Gdzie pedagogika w Radomiu?


Dwie uczelnie oferują ten kierunek studiów:

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Kierunek realizowany jest na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym. Pedagogikę można studiować na poziomie I i II stopnia. Wydział oferuje również kształcenie na jednolitych magisterskich studiach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz historii.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Kandydaci mogą wybrać następujące specjalności na studiach licencjackich:

  • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
  • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
  • doradztwo zawodowe i coaching kariery.

Uczelnia prowadzi także jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także magisterskie studia II stopnia na kierunku Pedagogika w wybranych specjalnościach.

Semestr studiów kosztuje 1900 zł.

Studiowanie pedagogiki pozwala zyskać wiele umiejętności. Biorąc pod uwagę mnogość dyscyplin związanych ze studiami pedagogicznymi, możliwości podjęcia pracy jest wiele, dla absolwentów otwierają się nowe dziedziny i obszary zawodowe.

O tym, jak szerokie jest jej zastosowanie oraz w jak wielu aspektach życia jest wykorzystywana wiedza zdobyta na studiach, opowiada absolwent tego kierunku: