Pedagogika w Lublinie

Pedagogikę wybierają osoby myślące przede wszystkim o pracy z dziećmi i młodzieżą, ale też dorosłymi i osobami starszymi. Będą w przyszłości wsparciem przy rozwiązywaniu problemów szkolnych, wychowawczych, wyborze ścieżki kształcenia, rozwoju zawodowego, podtrzymywaniu sprawności umysłowej seniorów.

Pedagodzy są zatrudniani w placówkach oświatowych: żłobkach, przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, placówkach pomocy społecznej, domach dziecka. Ich kompetencje są niezbędne w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych, zakładach karnych.


Jak wyglądają studia na pedagogice?


Studia są dwustopniowe. Wszystkie lubelskie uczelnie oferują studia dziennikarskie na każdym ze stopni. Oznacza to, że absolwenci z dyplomem licencjata mogą kontynuować naukę w macierzystej uczelni lub wybrać pokrewny kierunek w innej szkole.

Przykładowe przedmioty w programie studiów: wprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do psychologii, historia wychowania, techniki uczenia się, kultura języka, emisja głosu, teoria wychowania, dydaktyka, podstawy pedagogiki specjalnej, metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, porozumiewanie się w relacjach wychowawczych, pedagogika medialna, wprowadzenie do edukacji międzykulturowej itp.


Które uczelnie kształcą na pedagogice?


W Lublinie pedagogikę można studiować w trzech szkołach wyższych. Poznajcie oferowane specjalności, zasady rekrutacji oraz koszty kształcenia:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalności:

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego oraz języka obcego.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3420 zł.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, specjalności:

  • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  • pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją.

Rok studiów kosztuje 3325-3355 zł, niestacjonarnych – 3230-3295 zł.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, specjalności:

  • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  • pedagogika szkolna z elementami logopedii
  • pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, filozofia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Studia niestacjonarne realizowane są z wykorzystaniem metody e-learning. Semestr studiów kosztuje 1700 zł.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Wydział Zamiejscowy w Lublinie, specjalności:

  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • pedagogika resocjalizacyjna
  • pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna.

Rok studiów kosztuje 3300 zł.

Jedną ze ścieżek zawodowych po ukończeniu pedagogiki jest praca z dziećmi, w przedszkolu. Jak wiele satysfakcji może ona przynieść, opowie Wam nauczycielka przedszkolna.

Przeczytajcie: