Szczegółowy opis uczelni

Poznaj WSE - o Uczelni

Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów - praktyków oraz analizach rynku pracy. Uczelnia na bieżąco dostosowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb pracodawców, kształci aktywnie poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz dba o wszechstronny rozwój studentów. Uczelnia skupia środowisko wyjątkowych osób, które aktywnie działają w społeczności akademickiej, kulturalnej i biznesowej. Dlatego WSE wspiera zaangażowanie w rozmaite inicjatywy, projekty oraz przedsięwzięcia.

Dlaczego warto studiować w WSE?

• Dajemy Ci możliwość aktywnego działania
• Będziesz brał udział w różnych konferencjach
• Masz szansę rozwijać zainteresowania
• Doskonale poznasz języki obce
• Będziesz mógł wyjechać na zagraniczne stypendium
• Możesz realizować własne pomysły i projekty

ODKRYWAJ. ZMIENIAJ. TWÓRZ.


WIEDZA

• innowacyjne programy studiów dostosowane do rynku pracy
• aktywne metody nauczania m.in. poprzez case studies, gry strategiczne
• publikacje naukowe i projekty badawcze
• transfer wiedzy i doświadczeń w ramach Konsorcjum Akademickiego

PRAKTYKA

• współpraca ze światem biznesu
• programy staży i praktyk zgodne z kierunkami studiów
• zajęcia prowadzone przez wykładowców – praktyków
• realizacja projektów wspierających innowacyjną edukację

ZAINTERESOWANIA

• rozwój zainteresowań w kołach tematycznych
• konferencje, seminaria, debaty, spotkania z inspirującymi ludźmi
• możliwość realizacji własnych projektów w ramach Biura Projektów Studenckich
• indywidualny tok studiów

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

• wyjazdy w ramach programów Erasmus+
• intensywna nauka języków obcych
• współpraca z zagranicznymi Uczelniami m.in. z Chin i Stanów Zjednoczonych
• projekty międzynarodowe


Oferta Kształcenia

Rekrutacja 2020/2021

W ofercie edukacyjnej WSE znajdują się starannie opracowane kierunki, które odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy. Każdy z nich prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę aktywnych zawodowo dydaktyków, którzy nie tylko uczą, ale też inspirują naszych studentów do samodzielnego działania.

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiologiczną tymczasowo zmieniły się zasady dostarczania dokumentów.

Szczegóły na: http://www.wse.krakow.pl/pl/studia/studia-ii-stopnia/filologia-angielska-lingwistyka-stosowana/rekrutacja

UWAGA! Zmianie uległ także kalendarz rekrutacji. I tura rekrutacja prowadzona będzie do 31 sierpnia 2020 r.

Szczegóły tutaj: http://www.wse.krakow.pl/pl/kandydaci/kalendarz-rekrutacyjny


Na studiach I stopnia możesz wybrać następujące kierunki:

Psychologia - studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne

a) Psychologia menedżerska

b) Psychologia coachingu: wsparcie, rozwój, mediacje

Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe - studia stacjonarne, niestacjonarne zaoczne

a) Język szwedzki

b) Język norweski

Grafika reklamowa i multimedia - studia stacjonarne, niestacjonarne zaoczne i niestacjonarne wieczorowe (ścieżka Digital Art tylko w trybie stacjonarnym)

a) Grafika reklamowa i edytorska

b) Multimedia i grafika interaktywna

c) User experience - psychologia prokejtowania

d) Digital Art

Lingwistyka dla biznesu – ścieżka w j. polskim - studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne

a) Język angielski w biznesie

b) Tłumaczenie w biznesie

Game Design – studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne i niestacjonarne wieczorowe

a) Projektowanie narracji gier cyfrowych

b) Projektowanie rozgrywki gier cyfrowych

Zarządzanie strategiczne (studia dualne) - studia stacjonarne

a)Analityka biznesowa

Zarządzanie strategiczne - studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne

a) Analityka biznesowa

b) Zarządzanie międzykulturowe*

** w roku akademickim 2020/2021 ścieżka Zarządzanie międzykulturowe jest dofinansowana z projektu Uczelnia Nowych Możliwości, finansowanego przez Unię Europejską


Studia I stopnia to także oferta anglojęzyczna (tylko studia stacjonarne):

 • Business Linguistics (studia w j. angielskim)
  • English language
 • Game Design (studia w j. angielskim)
  • Designing the narrative of digital games
  • Designing the game of digital games
 • Strategic Management (studia w j. angielskim)
  • Analysis of business processes


Na studiach II stopnia możesz wybrać kierunek:

 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem - stacjonarne i niestacjonarne (kierunek w przygotowaniu)

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, wprowadzamy również studia w trybie niestacjonarnym wieczorowym (zajęcia w tygodniu, w godzinach popołudniowych i wieczornych dla osób pracujących) na kierunkach Grafika reklamowa i multimedia (ścieżka Digital Art tylko w trybie stacjonarnym) oraz Game Design (ścieżka w j. polskim).


Projekty uczelniane

Aktualnie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera realizuje samodzielnie lub też współpracuje przy realizacji kilku projektów. Wśród nich są m.in.:

WSE = Uczelnia 2.0

Od lipca 2018 roku uczelnia realizuje projekt rozwojowy „WSE = Uczelnia 2.0”, który już na starcie został oceniony jako jeden z najlepszych w Polsce - na 100 Uczelni znalazł się na 5 miejscu w ogólnej klasyfikacji! W październiku 2018 r. rozpoczęli zajęcia pierwsi studenci specjalności User Experience, która jest efektem pracy zespołu merytorycznego. W październiku 2019 r. uruchomiony został nowy kierunek Game Design.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i jakości kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji zintegrowanych działań w zakresie:u tworzenia nowego kierunku, nowej specjalności i modernizacji dotychczasowych programów kształcenia w oparciu o krajowe i regionalne potrzeby społeczno-gospodarcze, podniesienia kompetencji studentów 4 ostatnich semestrów odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, optymalizacji zarządzania i wsparcia zmian organizacyjnych na uczelni oraz podniesienia kompetencji kadr dydaktycznych, kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni WSE.

Sztuka Cyfrowa - Digital Art.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 24 studentów WSE studiów I stopnia (24 studentów studiów stacjonarnych) na kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia z zakresu grafika cyfrowa/ilustracje, poprzez opracowanie i realizację we współpracy z pracodawcami, innowacyjnej specjalności Digital Art, która odpowiada na zdiagnozowane potrzeby gospodarki, rynku pracy i oraz jest zgodna z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji dla Małopolski 2020.

Nowa specjalność oferowana jest na kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia cieszącym się rosnącym zainteresowaniem od momentu jej uruchomienia w 2014 r. i jest zorientowana praktycznie (ponad 10% wymiaru godz. wszystkich zaplanowanych działań realizowanych będzie w formie warsztatowej przez praktyków).

Lingwistyka dla Biznesu - Let’s go global

Projekt pt."Lingwistyka dla Biznesu - Let’s go global" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz dostępności międzynarodowych programów studiów stacjonarnych I stopnia oferowanych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie dla studentów cudzoziemców i studentów polskich poprzez opracowanie i realizację międzynarodowego programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Lingwistyka dla Biznesu i międzynarodowej szkoły letniej dla 15 studentów cudzoziemców i 10 studentów z Polski oraz włączenie 2 wykładowców z USA i Norwegii w prowadzenie procesu kształcenia.

Studiuj dualnie w WSE

Projekt przewiduje utworzenie nowego kierunku Zarządzanie strategiczne, specjalność analiza procesów w biznesie.

Życie studenckie

Życie studenckie w WSE:

 • Samorząd studencki
 • Koła naukowe: Psychologiczne Koło Naukowe Korelacja, Koło Naukowe Studentów Grafiki Errata, Skandynawistyczne Koło Naukowe NORDEN
 • Bogata oferta wymiany zagranicznej
 • Biuro Karier (praktyki studenckie, pierwsza praca, staż)
 • Sport
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Imprezy studenckie
 • Coroczne zjazdy absolwentów
Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera proponuje szeroką i urozmaiconą ofertę studiów pody-plomowych, z której można skorzystać już od momentu skończenia studiów licencjackich. Przygotowując pro-gram studiów podyplomowych, analizujemy rynek pracy i potrzeby edukacyjne, konsultujemy się z pracodaw-cami i przedsiębiorcami, stale śledzimy zmieniające się zapotrzebowania. Wraz z opiekunami merytorycznymi czuwamy nad jakością nauczania, dokonujemy modyfikacji treści programowych, a na podstawie ankiet ewaluacyjnych przeprowadzamy ocenę wykładowców.

Atuty naszych studiów:

• praktyczność - zajęcia w formie warsztatów, obrona w formie praktycznej
• innowacyjność - WSE jako pionier wybranych kierunków studiów podyplomowych
• kadra składająca się z grona ekspertów i praktyków
• wysoka jakość infrastruktury uczelni - kabiny językowe, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe
• różnorodność kierunków i dostosowanie ich do wymogów rynku pracy
• indywidualne podejście do słuchacza

Oferta studiów podyplomowych:

• Behawiorystyka zwierząt towarzyszących
• Biznesowe wystąpienia publiczne
• Coach – partner w rozwoju
• Coach i trener – partner w rozwoju
• Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery
• E-learning: projektowanie i wdrażanie
• E-marketing
• Grafika reklamowa
• Nowy Public Relations
• Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego
• Psychologia w biznesie
• Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne
• Zarządzanie projektami
• Zarządzanie zasobami ludzkimi

Więcej informacji na stronie: http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/

Kontakt:
Centrum Studiów Podyplomowych
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków

tel.: 12 683 24 00, 683 24 04 / 07

e-mail: wse@wse.krakow.pl


Punkt rekrutacyjno - informacyjny na studia I i II stopnia

Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków

tel. 12 683 24 04

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Centrum Rozwoju Strategicznego; Centrum Studiów Podyplomowych WSE

Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków

tel. 12 683 24 60, 683 24 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.
 Trwa rekrutacja w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie

Trwa rekrutacja w Wyższej Szkole Europejskie...

Jeśli planujesz studia w Krakowie, warto zapoznać się z ofertą kształcenia Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Zobacz, jakie…
​Wyższa Szkoła Europejska w pełni online!

​Wyższa Szkoła Europejska w pełni online!

Sytuacja spowodowana koronawirusem odciska swoje piętno na uczelniach wyższych. Praktycznie z dnia na dzień wywróciła do góry nogami życie nie…
Zarządzanie strategiczne - bezpłatne studia w WSE im. Tischnera w Krakowie

Zarządzanie strategiczne - bezpłatne studia w...

Zarządzanie strategiczne to innowacyjny i perspektywiczny kierunek studiów, realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.…
Przegląd portfolio podczas Festiwalu Separator w WSE

Przegląd portfolio podczas Festiwalu Separato...

Osoby zainteresowane studiowaniem kierunku Grafika reklamowa i multimedia w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie mają świetną okazję do przeglądu Portfolio…
​Game Design - nowy kierunek studiów w Wyższej Szkole Europejskiej

​Game Design - nowy kierunek studiów w Wyższe...

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie otwiera nowy kierunek studiów I stopnia, zaprojektowany z myślą o miłośnikach…
Zdobądź stypendium Rektora w WSE im. Ks. Józefa Tischnera

Zdobądź stypendium Rektora w WSE im. Ks. Józe...

Studenci Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie mogą liczyć na atrakcyjne stypendia Rektora. W zbliżającym się roku…
Dzień Otwarty Lingwistyki w Wyższej Szkole Europejskiej

Dzień Otwarty Lingwistyki w Wyższej Szkole Eu...

Dla wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajników języków obcych Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przygotowała 7 marca 2019…
Wystawa malarstwa Simeona Genewa w WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Wystawa malarstwa Simeona Genewa w WSE im. ks...

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa pt. "Raporty z Pasa Kuipera" Simeona…
WSE im. J. Tischnera zaprasza na Dzień Otwarty Psychologii

WSE im. J. Tischnera zaprasza na Dzień Otwart...

Planujesz studia psychologiczne? Interesuje Cię tematyka z zakresu psychologii? Masz okazję poznać bliżej ten kierunek studiów, bo Wyższa Szkoła Europejska…
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w WSE im. ks. Józefa Tischnera

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w WSE im....

WSE im. ks. Józefa Tischnera zaprasza na Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. To wydarzenie jest świetną okazją dla wszystkich, którzy chcą skorzystać…
Słuchacze „Nowego public relations” dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Słuchacze „Nowego public relations” dla Muzeu...

Studenci podyplomowi „Nowego PR-u” pracowali nad kompleksową kampanią public relations komunikującą rebranding i promującą nową markę jednego z największych…
​Wyższa Szkoła Europejska ma nową siedzibę!

​Wyższa Szkoła Europejska ma nową siedzibę!

Budynek nowej siedziby Wyższej Szkoły Europejskiej to nowoczesny obiekt znajdujący się w specjalnej strefie ekonomicznej i bliskim sąsiedztwie Politechniki oraz…

Lokalizacja